Di Caprio er til dansk

BT - - TV/RADIO -

RO­MAN­TIK

Til gen­ga­eld har agen­ten for den an­den mo­del be­kra­ef­tet, at Hol­lywood-stjer­nen har et for­hold til hen­des kli­ent, den 21-åri­ge mo­del Sol­veig Mørk Han­sen.

Hun er op­rin­de­ligt fra den jy­ske by Gi­ve ved Vej­le, men nu bo­sat i USA, hvor hun bl.a. er front­fi­gur for tøj- og Ac­ces­sory­ma­er­ket Gu­ess, skri­ver Se og Hør.

Se og Hør spot­te­de den un­ge skøn­hed og den 41-åri­ge sku­e­spil­ler på cy­kel­tur i Cen­tral Park i New York for­le­den, og over for uge­bla­det be­kra­ef­ter Sol­veig Mørk Han­sens agent, Maj Hang­høj fra Unique Mo­dels, at de to er ble­vet ven­ner, og at de snart skal på fe­rie sam­men.

»Sol­veig ny­der sin som­mer i Eu­ro­pa med fa­mi­lie og ven­ner. Hun vil del­ta­ge i Leo­nar­dos Cha­ri­ty Ga­la i Saint-Tro­pez se­ne­re på som­me­ren,« si­ger hun til Se og Hør og løf­ter sam­ti­dig lidt af slø­ret for, hvad de to la­ver, når de er sam­men:

»De har en fa­el­les pas­sion, mil­jø­et, og de ta­ler om, hvor vig­tigt det er at gi­ve til­ba­ge, når de har va­e­ret så hel­di­ge, som de har. Men el­lers la­ver de det, al­le go­de ven­ner la­ver - de ha­en­ger ud.«

41-åri­ge Leo­nar­do DiCaprio og den ty­ve år yn­gre Sol­veig Mørk Han­sen mød­te hin­an­den til en fa­el­les ve­nin­des fød­sels­dag. Mød­te Ag­dal i 2014 Leo­nar­do DiCaprios for­hold til den an­dens dan­ske mo­del Ni­na Ag­dal lig­ger lidt la­en­ge­re til­ba­ge. De blev før­ste gang set sam­men i 2014, hvor de for­lod en nat­klub en tid­lig man­dag mor­gen ef­ter Su­per Bowl-fi­na­len i ame­ri­kansk fod­bold.

Om­kring klok­ken 05 tog par­ret sam­men en taxa - Ni­na Ag­dal i hø­je sko, ba­re ben og en sort frak­ke, og Leo­nar­do DiCaprio i la­e­derjak­ke og ka­rak­te­ri­stisk twe­et-hat.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.