Ro­nal­do for­ar­ger ik­ke mig

BT - - EM I FRANKRIG 2016 -

CRI­STI­A­NO RO­NAL­DO KAN sta­dig brin­ge sin­de­ne i kog. Det gjor­de han i hvert fald i Dan­mark, bed jeg ma­er­ke i ef­ter 1-1-kam­pen mel­lem Portu­gal og Island. Her fik han sagt, at den island­ske ju­bel var et tegn på, at de al­drig vil­le kom­me til at vin­de no­get. Han brin­ger ik­ke mit tem­pe­ra­ment i kog. Jeg kig­ger på, hvad det er, der ken­de­teg­ner Ro­nal­do, og hvad der har holdt ham i ver­den­stop­pen i 8-10 år: At han er så stor en vin­der. Vin­der med stort V. En ty­pe, som vi har sva­ert ved at ud­vik­le i Dan­mark.

Vi har det med at fø­le os lidt for­na­er­me­de, bed­re­vi­den­de og som mora­lens vog­te­re en­gang imel­lem. Vi skal al­le va­e­re li­ge, og alt skal va­e­re fa­el­les. Det me­ner jeg ik­ke. Vi skal der­i­mod respek­te­re hin­an­den, men der er for­skel. Man må ger­ne si­ge tin­ge­ne, som de er. Og rent fod­bold­fag­ligt sy­nes jeg ik­ke, at man kan sa­et­te en fin­ger på no­get af det, Ro­nal­do si­ger. Så kan for­men va­e­re smag og be­hag, men alt­så… La­eg nu pi­ve­ri­et lidt va­ek.

Jeg op­fat­ter det som om, at han gi­ver ud­tryk for en per­son­lig hold­ning og fø­lel­se, som så en­der med at neg­li­ge­re Island en anel­se. Men skal man hid­se sig op over så­dan en ud­ta­lel­se, er det i mi­ne øj­ne et ud­tryk for, at vi sta­dig har et styk­ke vej at gå for at fin­de frem til den ret­te vin­der­men­ta­li­tet. Han kun­ne ha­ve hånd­te­ret sin ud­ta­lel­se bed­re, men jeg ser det ik­ke som man­gel på respekt. Jeg ser der­i­mod man­ge un­der­to­ner. ISLAND GJOR­DE RO­NAL­DO fru­stre­ret, og det hav­de han sva­ert ved at hånd­te­re i stun­den ef­ter kam­pen. Det er en ca­deau til Island, og for mig er Ro­nal­do sta­dig en af ver­dens bed­ste fod­bold­spil­le­re, hvil­ket han vi­ser år ef­ter år. Den ud­ta­lel­se forta­el­ler, hvor me­get han ger­ne vil vin­de.

Nog­le vil kal­de ham en dårlig ta­ber. Jeg vil kal­de ham en eli­tesport­s­mand, som har prø­vet me­re, end vi an­dre har prø­vet el­ler over­ho­ve­det for­står.

Når det så er sagt, sy­nes jeg, det er på sin plads at ro­se Island. Vi har ik­ke så man­ge, vi kan hol­de med fra Nor­den. Vi så Sve­ri­ge med en me­get dårlig pra­e­sta­tion for­le­den, og der­for var det op­løf­ten­de at se Island le­ve­re en fan­ta­stisk hol­dind­sats. Og sik­ke en pra­e­sta­tion, de le­ve­re­de som lil­le land mod en af de sto­re na­tio­ner som Portu­gal. MIDT I EUFORIEN tror jeg alt­så, at Lars La­ger­bäck ae­r­grer sig over må­den, hvor­på de fik chan­cer imod sig. De ae­r­grer sig helt sik­kert og­så over må­let til 1-0, for hvor­for skul­le Ar­na­son løs­ri­ve sig så tid­ligt fra det cen­tra­le for­svar? Si­gurds­son skul­le og­så ha­ve si­de­forskudt bed­re, og Bjar­na­son skul­le ha­ve luk­ket ind­ven­digt på den af­le­ve­ring, som åb­ne­de for chan­cen.

Det er skuf­fen­de, at den de­fen­si­ve or­ga­ni­sa­tion, som er La­ger­bäcks og Islands sto­re styr­ke, ik­ke be­stod i den spil­se­kvens og et par an­dre, hvor de og­så fik sto­re chan­cer imod sig.

Men lad os be­gej­stres over det lil­le land samt let­te på hat­ten. Jeg gla­e­der mig til ef­ter­føl­ger­ne i de kom­men­de kam­pe, hvor de nu har åb­net for en mu­lig­hed for at kva­li­fi­ce­re sig til 1/8-fi­na­len.

Sam­ti­dig er det vig­tigt for mig at po­in­te­re, at bå­de Sve­ri­ges og Islands pra­e­sta­tio­ner vi­ser, at vi i Nor­den sta­dig har lang vej, hvis vi skal må­le os med de al­ler­bed­ste. Spe­ci­elt på det in­di­vi­du­el­le spids­kom­pe­ten­ce-ni­veau samt i spil­let med bol­den. Men Island vi­ste, hvad Ita­li­en og Un­garn og­så har vist ved det­te EM: At du kan nå langt med pas­sion, hårdt ar­bej­de, tak­tisk styr­ke og ik­ke mindst na­tio­nal­fø­lel­se. NATIONALFØLELSER – OG nog­le sto­re af slagsen – er og­så på spil i da­gens sto­re kamp mel­lem Eng­land og Wa­les. Det er sto­re­bror mod lil­le­bror. Wa­les har gjort det godt, og de har en stor pro­fil i Ga­reth Ba­le, men skal vi kig­ge på kam­pen, fø­ler jeg mig over­be­vist om, at Eng­land vil tra­ek­ke det la­eng­ste strå.

Eng­lands pra­e­sta­tion mod Rusland gør, at jeg er op­ti­mist på en­gelsk fod­bolds veg­ne. Eng­land har med ret­te skul­let stå mo­del til me­get kri­tik. Den na­tio­na­le li­ga har ik­ke kun­net føl­ge trop med liga­er, der bru­ger me­get fa­er­re pen­ge for ek­sem­pel. Men jeg ved og­så, at det en­gel­ske fod­bold­for­bund ar­bej­der hårdt i kulis­sen. Vi har set de en­gel­ske ung­domslands­hold be­gyn­de at vin­de eu­ro­pa­mester­ska­ber på ung­doms­ni­veau, og på den må­de er de må­ske ved at aen­dre sig og til­pas­se sig til ud­vik­lin­gen i fod­bold. Det sto­re spørgs­mål er, om klub­ber­ne i Pre­mi­er Le­ague vil bak­ke op om den ud­vik­ling.

Jeg så mod Rusland et en­gelsk hold, som jeg ik­ke tror på i en se­mi­fi­na­le, men som er et hold på vej i en god ud­vik­ling. Der var løf­ter i kam­pen mod Rusland. De spil­ler med et ungt hold, der spil­ler re­gel­ma­es­sigt og er pro­fi­ler i Pre­mi­er Le­ague. Eng­land har me­re at sky­de med end la­en­ge. Der er ik­ke la­en­ge­re så me­get me­ter­va­rer – der er fle­re in­di­vi­du­el­le spil­le­re med spids­kom­pe­ten­cer. Nog­le, der kan gø­re en af­gø­ren­de for­skel. Var­dy er et ek­sem­pel på en så­dan spil­ler, Hod­g­son kun­ne sa­et­te i spil fra ba­en­ken af. DER ER MAN­GE vig­ti­ge spil­le­re hos Eng­land. En af dem er Way­ne Roo­ney. Han har ef­ter­hån­den nå­et en al­der, hvor han har prø­vet rig­tig man­ge ting. Han er en me­get vig­tig spil­ler. Jeg har set en ud­vik­ling hos Way­ne Roo­ney, som man of­te ser hos spil­le­re, der bli­ver klo­ge­re og får stør­re er­fa­ring. De kom­mer lidt la­en­ge­re ned i ba­nen og kan lig­ge og or­ke­stre­re spil­let. Det er Way­ne Roo­ney og­så ved at ud­vik­le sig til. Han kan va­e­re en is­ce­nesa­et­ter, og jeg tror, at Roo­ney spil­ler fuld tid mod Wa­les.

Jeg tror, at Way­ne Roo­ney er ble­vet over­ha­let af yn­gre og dyg­ti­ge­re folk om to år, men i dag, hvor vi skri­ver 2016 og EM i Frank­rig, kan Eng­land ik­ke få suc­ces uden en Way­ne Roo­ney, der er et om­drej­nings­punkt på det en­gel­ske hold.

For EMs skyld og det vi­de­re for­løb hå­ber jeg på, at Eng­land vin­der, for vi har brug for, at de sto­re na­tio­ner kom­mer vi­de­re. Vi har brug for at få de kam­pe, der kan va­e­re med til at løf­te ni­veau­et en tak fra den ind­led­ning, vi har få­et på EM. TRA­E­NER I AGF

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.