Den nye ka­e­le

BT - - EM I FRANKRIG 2016 -

BT I SAINT-ÉTIENNE Ho­ve­din­gre­di­en­sen er lil­le­put­sta­tus. He­ri til­sa­et­tes en spi­se­ske­fuld char­me, en kniv­spids gla­e­de og to kop­per li­kea­bi­li­ty. Til sidst til­sa­et­tes bin­de­mid­let. AEg­get, om man vil. De go­de re­sul­ta­ter. Så­dan pi­skes en un­der­vur­de­ret slut­run­de­ka­e­le­da­eg­ge sam­men. Vi har set dem før. Isa­er til VM-slut­run­der. Nu lig­ner Island den na­e­ste na­tion, der mod al­le od­ds kaprer vo­res fod­bold­hjer­ter.

Øbo­er­ne fra det hø­je nord me­strer ik­ke det se­xe­de, beru­sen­de fod­bold­spil. Men isla­en­din­ge­ne be­sid­der så man­ge an­dre kva­li­te­ter, at net­op dét er til at over­se. Det mindst be­fol­ke­de land, der no­gen­sin­de har del­ta­get ved en fod­bold­slut­run­de, slår ud på al­le kli­ché­pa­ra­me­tre­ne. De har mod, mands­hjer­te, gla­e­de – og så er de for­ban­det nem­me at hol­de af.

De har al­le­re­de kapret en stor del af den fod­bol­din­ter­es­se­re­de, dan­ske be­folk­ning og med tirs­da­gens over­ra­sken­de po­int mod Portu­gals an­ti­hel­te, blev det før­ste bin­de­mid­del slå­et ud i skå­len. Isla­en­din­ge­ne fik dét re­sul­tat, der får alt det an­det til at ha­en­ge sam­men. Nu kan og­så re­sten af Eu­ro­pa ta­en­kes at sma­ge på ret­ten fra vulka­nø­en.

»Vi kan ma­er­ke støt­ten fra al­le mu­li­ge for­skel­li­ge na­tio­na­li­te­ter her i Frank­rig. Vi mø­der må­ske ik­ke så man­ge men­ne­sker, men hver gang, vi har rejst, får vi et ’held og lyk­ke’ med på vej­en. Det fø­les som om, vi har vin­den i ryg­gen. Og­så i al­ver­dens me­di­er,« si­ger Islands land­stra­e­ner, Lars La­ger­bäck, til BT.

»Med den må­de spil­ler­ne spil­ler på, og den må­de de og­så er på uden for ba­nen, fortje­ner de og­så en mas­se med­vind og respekt,« ud­dy­ber land­stra­e­ne­ren. Un­der­dog og Aske­pot Islands stør­ste ak­tiv på vej­en mod ka­e­le­da­eg­ge­sta­tus er lan­dets stør­rel­se. At en na­tion med ba­re 330.000 ind­byg­ge­re over­ho­ve­det er med til et EM, er en god hi­sto­rie. Og ik­ke mindst en ap­pel­le­ren­de én af slagsen.

Isla­en­din­ge­ne bur­de ik­ke va­e­re i stand til at kom­me til et EM, li­ge­som de ik­ke bur­de ha­ve haft en chan­ce mod Cri­sti­a­no Ro­nal­do og co. Det er kort sagt hi­sto­ri­en om Aske­pot. Hun er blot ik­la­edt en blå lands­hold­strø­je i ste­det for en bal­kjo­le sy­et af mus og mej­ser.

»For mig har det, li­ge si­den jeg var dreng, va­e­ret en drøm at kom­me her­til. Folk sag­de al­tid til mig, at det al­drig vil­le kom­me til at ske, men på en el­ler an­den mystisk må­de gik drøm­men i op­fyl­del­se. Vi er her nu, og vi har oven i kø­bet få­et en god start på tur­ne­rin­gen, så ind­til nu har det le­vet op til al­le de for­vent­nin­ger, jeg hav­de,« si­ger an­gri­be­ren Kol­be­in Sigt­hors­son og ind­kaps­ler den island­ske un­der­dog­hi­sto­rie, som al­le små slut­run­de­ka­e­le­da­eg­ger kom­mer fra.

»Folk er ge­ne­relt po­si­tivt indstil­le­de i for­hold til en un­der­dog, og vi kom­mer om no­gen ind i den her tur­ne­ring som en un­der­dog fra en me­get lil­le na­tion. Det til­tra­ek­ker

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.