Da­eg­ge

BT - - EM I FRANKRIG 2016 -

folk. Støt­ten er dej­lig at få. Isa­er for spil­ler­ne,« sup­ple­rer Lars La­ger­bäck. Dan­marks til­ba­ge­be­ta­ling Det island­ske lands­hold ny­der enorm op­bak­ning i hjem­lan­det, hvor euforien er enorm, og na­e­sten 30.000 isla­en­din­ge er en­ten al­le­re­de kom­met til Frank­rig – el­ler plan­la­eg­ger en tur til EM. Støt­ten her­fra er na­tur­lig­vis den vig­tig­ste for de blåkla­ed­te, men at og­så Dan­mark så småt er stå­et på, spre­der gla­e­de i den island­ske lejr. Og­så hos hol­dets mest ru­ti­ne­re­de ra­ev og stør­ste stjer­ne, der nu op­le­ver en til­ba­ge­be­ta­ling på den op­bak­ning, han gav de rød­hvi­de i 80er­ne og 90er­ne.

»At vi har sto­re de­le af Dan­mark bag os, er vir­ke­lig rart. Skal jeg va­e­re ae­r­lig, var det og­så al­tid Dan­mark, jeg støt­te­de ved EM- og VM-slut­run­der, da jeg var ung. Så det er dej­ligt, det kan gå li­ge op,« ud­tryk­ker en smi­len­de Ei­dur Gud­jo­hn­sen over for BT.

»Jeg tror al­le­re­de, vi vandt en mas­se hjer­ter ved at kom­me her­til, og ved at vi kva­li­fi­ce­re­de os. Ef­ter re­sul­ta­tet mod Portu­gal tror jeg, folk vil respek­te­re os end­nu me­re. De så, hvor­for vi er her, og de så et hold med ka­rak­ter, der spil­ler med hjer­tet uden på trøj­en,« fort­sa­et­ter den tid­li­ge­re Chel­sea­og FC Bar­ce­lo­na-spil­ler. På vej i ov­nen Det ef­ter­la­der blot ét en­kelt, lo­gisk spørgs­mål. Hvad kan op­bak­nin­gen egent­lig bru­ges til? Ka­e­le­da­eg­ge­sta­tus er som en sne­bold, der rul­ler. Den be­gyn­der i det små, men vok­ser sig lyn­hur­tigt stør­re, ind­til det he­le brat stop­per.

Den island­ske sne­bold er kun li­ge be­gyndt at rul­le. Skal den fort­sa­et­te, kra­e­ver det end­nu et godt re­sul­tat mod Un­garn på lør­dag. Og net­op her hå­ber Island at bru­ge den goodwill, man al­le­re­de nu har spa­ret op hos de me­re neut­ra­le fans.

»Vi kan helt sik­kert bru­ge det til no­get, hvis vi bli­ver en ka­e­le­da­eg­ge hos de me­re neut­ra­le fans. Får vi dem med os, hja­el­per det os mod et godt re­sul­tat,« un­der­stre­ger midt­ba­ne­spil­le­ren El­mar Bjar­na­son, der er én af to su­per­lig­a­spil­le­re i den island­ske trup.

En EM-ka­e­le­da­eg­ge er på vej i ov­nen. Den er dog ik­ke fa­er­dig­bagt end­nu.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.