N nye Tom Kri­sten­sen?

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

fi­ne kon­trak­ter i et sva­ert in­ter­na­tio­nalt felt.

Men der lig­ger uden tvivl og­så et op­råb i Tom Kri­sten­sens hold­ning til, hvor­dan Dan­mark igen får en vin­der af Le Mans. Må­let er LMP1 Jan Magnus­sen, der nu er den mest er­far­ne dan­sker i Le Mans, er enig med Tom Kri­sten­sen i, at må­let for en ung kø­rer bør va­e­re LMP1.

»De un­ge kø­re­re skal da sat­se på at kom­me i LMP1 og kom­me ind hos de sto­re bil­fa­brik­ker. Men der er ik­ke man­ge plad­ser, og LMP1-tea­me­ne har det med at va­el­ge kø­re­re fra For­mel 1, så det kra­e­ver en ind­sats,« si­ger han.

Jan Magnus­sen har dog et en­kelt for­be­hold.

»Selv­føl­ge­lig vil­le det va­e­re fedt, hvis der var én god dan­sker me­re, der fik mu­lig­he­den i LMP1. Men så skal det og­så va­e­re hos Pors­che, Au­di el­ler Toy­o­ta, før det bli­ver in­ter­es­sant. Kom­mer man ned i en Re­bel­li­on-ra­cer el­ler hos By­kol­les, er det ik­ke så sjovt ba­re at kø­re om sy­ven­de­plad­sen,« si­ger Jan Magnus­sen og pe­ger på Mi­cha­el Chri­sten­sen som det mest op­lag­te bud på en ny dansk Le Mans-kon­ge.

Mi­cha­el Chri­sten­sen er fa­briks­kø­rer hos Pors­che, men har ind­til nu kun få­et lov at te­ste ty­sker­nes Le Mans-vin­den­de ra­cer. Og den dan­ske ra­cer­kø­rer er på­pas­se­lig med at spå om en frem­tid i Pors­ches hur­tig­ste Le Mans-bil.

»Det kan jeg ik­ke sva­re på. Li­ge nu kø­rer LMP1-tea­met med to bi­ler, og de er med de­res fa­ste kø­re­re til start. Det gi­ver in­gen me­ning at skif­te dem ud li­ge nu, men nok først når kø­rer­ne stop­per, for­di de er lidt ae­l­dre man­ge af dem. Men jeg må først og frem­mest ven­te at se på, om Pors­che be­slut­ter, at der kom­mer en tred­je bil - sker det, så har jeg en chan­ce for at kom­me i LMP1,« si­ger Mi­cha­el Chri­sten­sen.

Han på­pe­ger sam­ti­dig, at kon­kur­ren­cen - må­lt på kø­rer­ne i LMP1 kon­tra GTE-Pro - må­ske end­da er sta­er­ke­re i den lang­som­me­re GTklas­se.

»Der er su­per me­get fo­kus på LMP1. Men det er i mi­ne øj­ne kun, for­di det er den stør­ste klas­se i form af bud­get­ter. Ser du på kon­kur­ren­cen i GTE-Pro i for­hold til LMP1, så kan du genover­ve­je, hvad du sy­nes med hen­syn til kø­rer­ne. I sid­ste en­de er jeg her for at kø­re ra­ce og ik­ke for ram­pe­ly­sets skyld,« si­ger Mi­cha­el Chri­sten­sen. LMP2 er for ama­tø­rer En an­den dansk bej­ler til en frem­tid som Le Mans-vin­der er Marco Sø­ren­sen. Han forta­el­ler ger­ne, at må­let er en frem­tid i LMP1, men har for­be­hold over for Tom Kri­sten­sens for­slag om at kø­re sig i stil­ling gen­nem LMP2-klas­sen.

»LMP2 er jo en fin nok klas­se. Men det er lidt ’ama­tør’-klas­sen, og kø­rer­ne be­hø­ver ik­ke al­le sam­men at va­e­re rig­tig go­de. Den har jeg ik­ke helt så stor respekt for. Jeg ved godt, at den kan bli­ve nød­ven­dig, hvis du skal vi­de­re op i LMP1, hvor jeg ger­ne vil hen. Men det er sva­ert. Det er fak­tisk li­ge­så sva­ert at kom­me i LMP1, som det er at kom­me i For­mel 1,« si­ger Marco Sø­ren­sen og til­fø­jer: »Har du vun­det Le Mans i GTE-Pro, ja- m e n så hja­el­per det selv­føl­ge­lig og­så på det.« Le Mans-sejr fyl­der Det sid­ste dan­ske bud på en kom­men­de Le Mans-helt er Ni­cki Thi­im, der i år de­ler bil med Marco Sø­ren­sen hos Aston Mar­tin. Han har tid­li­ge­re haft en kon­trakt ved Au­di, men brød med ty­sker­ne for at kø­re Aston Mar­tin og he­le sa­e­so­nen i VM-se­ri­en for lang­di­stan­ce­løb (WEC).

Brud­det med Au­di lig­ner umid­del­bart et skridt til­ba­ge i for­hold til at kø­re tea­mets LMP1-ra­cer, men det ta­ger søn­derjy­den ret køligt.

»Det var mit eget valg at gå fra Au­di, men jeg vil­le kø­re he­le WECsa­e­so­nen ved Aston Mar­tin, så hvor­for ik­ke ta­ge den chan­ce. Her vil en Le Mans-sejr fyl­de me­get på mit CV, og så ta­ger vi den der­fra,« si­ger han. Ni­cki Thi­im, 27 år Aston Mar­tin #95 (GTE-Pro) Søn­nen af ra­cer­stjer­nen Kurt Thi­im er selv et stort ta­lent i en ra­cer­bil, og han har al­le­re­de en Le Mans-sejr fra for­ri­ge år, da han vandt GTE-Am i da­ti­dens dan­sker­bil. Ni­cki Thi­im spås en stor frem­tid, og han kan med et godt Le Mans kom­me på ta­le i de stør­re pro­to­ty­per og i den ty­ske DTM-sei­re. Marco Sø­ren­sen, 25 år Aston Mar­tin #95 (GTE-Pro) Den un­ge nord­jy­de drøm­mer om at sti­ge op blandt de bed­ste sport­s­vogns­kø­re­re og har drop­pet am­bi­tio­nen om For­mel 1. En sejr med Aston Mar­tin vil va­e­re et stort skridt på den rej­se, og bi­lens top­fart er blandt de bed­ste i klas­sen. Men som de ene­ste kø­rer Aston Mar­tin med da­ek fra Dun­l­op, og det kan gi­ve bag­slag. Sø­ren­sen og Thi­im har en­gel­ske Dar­ren Tur­ner med i ra­ce­ren. Mi­k­kel Mac, 23 år Ferrari #60 (GTE-Pro) Hold øje med Mi­k­kel Mac. Han er hur­tig­ste mand i årets dan­sker­bil og er den mest un­der­vur­de­re­de dan­ske ra­cer­kø­rer p.t. herhjemme. Bi­lens suc­ces af­ha­en­ger i høj grad af Mi­k­kel Mac, der iføl­ge BTs op­lys­nin­ger føl­ges ta­et af sel­ve­ste Ferrari, der er in­ter­es­se­ret i at hen­te ham ind som fast fa­briks­kø­rer i de kom­men­de år. Det vil i sig selv va­e­re en tri­umf for dansk mo­tor­sport.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.