DEN SIK­RE

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Mens de fle­ste nok ta­en­ker på EM på dis­se bred­degra­der, så spil­les der fak­tisk og­så om det sy­da­me­ri­kan­ske mester­skab.

Og her bli­ver der ik­ke den sto­re tvivl om ud­fal­det, hvis man spør­ger book­ma­ker­ne. Ar­gen­ti­na er nem­lig gi­gan­ti­ske fa­vo­rit­ter med od­ds blot om­kring 1,75 på, at de lø­ber med tit­len - hvil­ket selv­føl­ge­lig og­så ha­en­ger sam­men med, at kon­kur­ren­ter som Bra­si­li­en og Uru­gu­ay al­le­re­de er ude.

Førsteud­for­drer li­ge nu er i føl­ge book­ma­ker­ne Co­lom­bia, som kom­mer med et sta­er­kt hold med Ja­mes Rod­ri­gu­ez og Ju­an Cu­adra­do i spid­sen, og de står net­op nu i syv gan­ge pen­ge­ne - og li­ge ef­ter føl­ger Me­xi­co og Chi­le i beg­ge om­kring ot­te gan­ge pen­ge­ne.

Den sto­re out­si­der af de ot­te til­ba­ge­va­e­ren­de hold er Ve­nezu­ela, som li­ge nu kan spil­les på Bet­fair til in­tet min­dre end 110 gan­ge pen­ge­ne.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.