Top­mø­de i Ti­vo­li

For­ly­stel­ses­ha­ven i Kø­ben­havn var pak­ket ind et gi­gan­tisk sik­ker­heds­op­bud, da Jo­hn Ker­ry holdt af­ten­top­mø­de med Kri­sti­an Jen­sen

BT - - NYHEDER - Kenan Se­e­berg | kse@bt.dk

Kø­ben­havns Ti­vo­li samt de om­kring­lig­gen­de ga­der var pak­ket ind i et mas­sivt sik­ker­heds­op­bud, da den ame­ri­kan­ske uden­rigs­mi­ni­ster Jo­hn Ker­ry an­kom til den ver­dens­be­røm­te have for at spi­se på Nimb Ter­ras­se med uden­rigs­mi­ni­ster Kri­sti­an Jen­sen.

Kun sa­er­ligt god­kend­te jour­na­li­ster fik lov at føl­ge Ker­ry, da han gik gen­nem Ti­vo­li om­rin­get af be­va­eb­ne­de vag­ter fra det ame­ri­kan­ske Secret Ser­vi­ce, der uaf­brudt kom­mu­ni­ke­re­de i de­res ra­dio­er. For­in­den var alt ble­vet un­der­søgt af bom­be­hunde, og ma­skin­pi­stol­be­va­eb­ne­de po­li­ti­folk hav­de na­er­mest om­rin­get Ti­vo­li, mens der kon­stant kør­te ano­ny­me mand­skabs- og an­ti-ter­r­or­vog­ne i de om­kring­lig­gen­de ga­der.

Selv på top­pen af SAS-ho­tel­let var der pla­ce­ret ob­ser­va­tø­rer og snig­skyt­ter, og i sel­ve Ti­vo­li stod bå­de ha­vens eget kor­ps, Po­li­tiets Ef­ter­ret­ning­s­tje­ne­ste, ma­ske­ret an­ti­ter­r­or­po­li­ti samt den ame­ri­kan­ske am­bas­sa­de og Secret Ser­vi­ce for sik­ker­he­den.

Evaku­e­ring ef­ter ta­ske­fund

Det var ty­de­ligt, at myn­dig­he­der­ne var ek­stra me­get op­pe på ma­er­ker­ne, må­ske for­di der fem ti­mer før Ker­rys an­komst var spot­tet en mista­en­ke­lig ta­ske for­an Ti­vo­lis ho­ve­d­ind­gang, der re­sul­te­re­de i den helt sto­re po­li­ti­ak­tion og evaku­e­ring af alt in­den­for 300 me­ter.

Det vi­ste sig dog at va­e­re en glemt ind­køb­st­a­ske på hjul.

Jo­hn Ker­ry var na­e­sten halvan­den ti­me for­sin­ket, og imens hang Kri­sti­an Jen­sen til tør­re uden­for Ti­vo­li, hvor han ud­veks­le­de man­ge ord med ti­vo­li­di­rek­tør Lars Liebst, mens po­li­tiets sa­er­li­ge he­li­kop­te­re sva­e­ve­de over dem, og fle­re og fle­re nys­ger­ri­ge stim­le­de sam­men.

Da Ker­ry en­de­lig an­kom gav han sig god tid på tu­ren gen­nem Ti­vo­li, hvor Liebst for­tal­te om Pan­to­mi­me­te­a­tret, Pla­e­nen og for­ly­stel­ser­ne, mens Ker­ry vin­ke­de, smi­le­de og ud­veks­le­de hils­ner med de dan­ske og uden­land­ske turi­ster, der råb­te ’hel­lo, Mi­ster Mi­ni­ster’ og ’Welco­me’. En en­kelt mo­dig au­to­grafja­e­ger brød gen­nem he­le PET’s og Secret Ser­vi­ces sik­ker­heds­op­bud og fik Ker­rys sig­na­tur, mens de hem­me­li­ge agen­ter var ved at gå til i nervø­se tra­ek­nin­ger.

Vi­de­re til Grøn­land

Ker­ry sag­de, at han nød gen­sy­net med Ti­vo­li, hvor han hav­de va­e­ret som dreng, da hans far var ud­sta­tio­ne­ret i Oslo, men bå­de før og ef­ter Ti­vo­li­be­sø­get var det an­der­le­des al­vor­li­ge em­ner, der stod på dags­or­de­nen.

Lars Løk­ke hav­de tid­li­ge­re ud­trykt sin med­fø­lel­se med mas­sa­kren i Or­lan­do over for Ker­ry, og med Kri­sti­an Jen­sen skul­le Ker­ry blandt an­det ta­le om Sy­ri­en, IS, kli­ma­for­an­drin­ger, den kon­tro­ver­si­el­le han­del­s­af­ta­le TTIP samt Grøn­land, som Ker­ry be­sø­ger i dag fre­dag, for ved selv­syn at op­le­ve de på­gå­en­de kli­ma­for­an­drin­ger.

»Al­le ved, at det, som sker nu, er en stor for­an­dring i vej­r­møn­stre, gletsje­re smel­ter. Vi må ta­ge klo­ge­re be­slut­nin­ger med den ener­gi, som vi bru­ger. Vi kan ikke va­e­re se­ri­ø­se nok om­kring det,« sag­de Ker­ry tid­li­ge­re på da­gen i Stats­mi­ni­ste­ri­et, hvor han og­så ud­veks­le­de de sa­ed­van­li­ge hø­flig­heds­fra­ser, og ro­ste Dan­mark for ind­sat­sen i for­hold til kli­ma­et, Sy­ri­en og kam­pen mod Is­la­misk Stat.

FOTO: MARTIN SYLVEST

Welco­me to Ti­vo­li, Mi­ster Mi­ni­ster. Jo­hn Ker­ry er lan­det i Ti­vo­li og ta­ger tu­ren gen­nem Car­sten­sens gam­le have for at spi­se mid­dag med Kri­sti­an Jen­sen, in­den der skal drøf­tes kli­ma, fri­han­del, IS, Sy­ri­en og Ukrai­ne.

FOTO: TORBEN PLANK/TI­VO­LI

En af Dan­marks ivrig­ste au­to­grafja­e­ge­re brød gen­nem he­le sik­ker­heds­ap­pa­ra­tet og fik da­gens ene­ste au­to­graf til sin enor­me sam­ling.

FOTO: KENAN SE­E­BERG

Og­så po­li­tiets ma­ske­re­de an­ti-ter­r­or­kor­ps var på plet­ten i Ti­vo­li, der var pak­ket ind i et mas­sivt an­tal sik­ker­heds­folk, ma­skin­pi­stol­be­va­eb­net po­li­ti og ame­ri­kan­ske Secret Ser­vi­ce-agen­ter.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.