AF MIG

BT - - NYHEDER -

BT PÅ FAERØERNE TA­LER UD For før­ste gang for­hol­der dron­ning Mar­gret­he sig til de ved­hol­den­de ryg­ter om, at kri­sen i hen­des og prins Hen­riks 49 år lan­ge ae­g­te­skab er så stor, at der re­elt er ta­le om, at de ikke la­en­ge­re dan­ner par. De fejre­de ikke de­res 49 års bryl­lups­dag sam­men den 10. ju­ni. Ej hel­ler prins Hen­riks 82 års fød­sels­dag da­gen ef­ter.

Re­gent­par­rets guld­bryl­lup na­e­ste år bli­ver en nedt­o­net af­fa­e­re, der bli­ver holdt uden om of­fent­lig­he­den. I går af­slut­te­de Dron­nin­gen sit som­mer­togt på Faerøerne, hvor prins Hen­rik hel­ler ikke var med. Han op­hol­der sig i ste­det på ube­stemt tid på Cha­teau Cayx, hvor han i sid­ste we­e­kend for­tal­te til BT, at han sav­ne­de at va­e­re om bord på Dan­ne­brog og var ked af, han ikke var med på Faerøerne. Af­vi­ser eks­pert Kon­ge­hu­s­eks­pert og hi­sto­ri­ker Se­ba­sti­an Ol­den Jør­gen­sen vur­de­rer i Se og Hør, at de man­ge og lan­ge ad­skil­lel­ser mel­lem prins Hen­rik og dron­ning Mar­gret­he i vir­ke­lig­he­den bun­der i, at der er ta­le om en de fa­cto skils­mis­se (en re­el skils­mis­se, red.) mel­lem Dron­nin­gen og prins Hen­rik. Men det af­vi­ser Dron­nin­gen pu­re. »Nej, be­var mig vel,« var Dron­nin­gens re­ak­tion ef­ter­fulgt af en lat­ter, da BT bad om en kom­men­tar til kon­ge­hu­s­eks­per­tens vur­de­ring.

Dron­nin­gen ind­led­te selv pres­se­mø­det på kon­ge­ski­bet Dan­ne­brog, der mar­ke­re­de af­slut­nin­gen på hen­des so­lo-som­mer­togt på Faerøerne, med at forta­el­le, at hen­des mand var ked af, han ikke hav­de va­e­ret med. For han vil­le ger­ne have op­le­vet Faerøerne igen.

Men ef­ter prins Hen­riks pen­sio­ne­ring har han valgt ikke at va­e­re ved sin hu­strus si­de på det­te års som­mer­tog­ter. Bå­de de, der bli­ver holdt i Dan­mark og tog­tet til Faerøerne.

Og ved fa­e­røtog­tets be­gyn­del­se ud­tal­te Mar­gret­he, ’At det hav­de va­e­ret en sjov for­nem­mel­se for hen­de at gå ale­ne fra bor­de’.

Men selv om Mar­gret­he ikke har haft sin mand at de­le de man­ge op­le­vel­ser med, af­vi­ste hun, at hun har følt sig en­som un­der tog­tet, men tu­ren hav­de va­e­ret no­get an­det med Hen­rik ved hen­des si­de.

»Jeg kan ikke på­stå, at jeg fø­ler mig en­som med den mod­ta­gel­se, man får al­le veg­ne. Faerøerne er sted, jeg har va­e­ret man­ge gan­ge, og så fø­ler man sig slet ikke ale­ne,« lød det fra Dron­nin­gen, som dog er­kend­te, at det hav­de va­e­ret an­der­le­des for hen­de, hvis prins Hen­rik hav­de va­e­ret med på tog­tet. når han er med. Men det er og­så fint at va­e­re ale­ne. Så gør man det.«

»Ab­so­lut ikke,« lød det fra Dron­nin­gen med et stort smil.

Da kon­ge­hu­set i sid­ste uge meld­te ud, at re­gent­par­ret hav­de valgt at hol­de de­res guld­bryl­lup na­e­ste år un­der pri­va­te for­mer, var det et åben­lyst brud på en man­ge­årig tra­di­tion. For kon­ge­hu­set har i åre­vis la­det dan­sker­ne del­ta­ge i de sto­re be­gi­ven­he­der. Sam­ti­dig er det ba­re an­den gang, at et dansk re­gent­par kan hol­de guld­bryl­lup. AEn­drer ikke me­ning På pres­se­mø­det åb­ne­de Dron­nin­gen for før­ste gang op for po­sen om, hvor­for man har valgt at bry­de med den åre­lan­ge tra­di­tion.

» Vi sy­nes, at vi vil­le gø­re knap så me­get ud af det, som vi som­me­ti­der har gjort ved for­skel­li­ge fejrin­ger. Min mands 80 års fød­sels­dag fejre­de vi ne­de på Cayx, og det syn­tes vi egent­lig var rig­tig godt. Så vi gør nok no­get til­sva­ren­de. Og så vil vi have vo­res børn, svi­ger­døtre og bør­ne­børn om­kring os,« sag­de Mar­gret­he.

Men selv om man­ge dan­ske­re ef­ter­føl­gen­de har gi­vet ud­tryk for, at de er ke­de af, de ikke kan va­e­re med til at fejre Dron­nin­gens og prins Hen­riks sto­re dag el­ler føl­ge den på fjern­sy­net, ty­der det ikke på, at Mar­gret­he og Hen­rik aen­drer me­ning og la­der dan­sker­ne va­e­re med til guld­bryl­lups­fe­sten.

»Nu har vi ta­get den be­slut­ning. Og den tror jeg, vi står ved,« lød det i et af­gø­ren­de to­ne­fald fra ma­jesta­e­ten, som sam­ti­dig lod ane, at det skul­le der ikke spør­ges me­re om. Jeg kan ikke på­stå, at jeg fø­ler mig en­som med den mod­ta­gel­se, man får al­le veg­ne. Faerøerne er sted, jeg har va­e­ret man­ge gan­ge, og så fø­ler man sig slet ikke ale­ne DICTE VENDER TILBAGE På dansk tv er hun kendt som jour­na­li­sten Dicte, der of­te kom­mer til at på­ta­ge sig rol­len som ef­ter­for­sker i de kri­mi­nalsa­ger, hun da­ek­ker for en avis i Aar­hus. Si­den den dan­ske pre­mi­e­re i 2013 har se­ri­en med Iben Hjej­le i ti­tel­rol­len dog og­så få­et suc­ces i ud­lan­det. Den er nem­lig ble­vet solgt til fle­re an­dre lan­de, her­un­der Eng­land. I et nyt in­ter­view med det bri­ti­ske me­die Fe­ma­le First for­kla­rer sku­e­spil­le­ren, hvor­for hun tror, at dan­ske kri­mi­se­ri­er og­så kan kapre se­e­re uden­for lan­dets gra­en­ser. Hun me­ner blandt an­det, at det dan­ske vej­rs grå­li­ge to­ner har en del af ae­ren. »Jeg tror, at det er de mør­ke si­der, der ap­pel­le­rer til pu­bli­kum ver­den over. I Dan­mark er der mørkt i syv må­ne­der om året, så man kom­mer helt i Go­t­ham­stem­ning,« si­ger Iben Hjej­le til Fe­ma­le First. Den mør­ke stem­ning fra ’Bat­man’-fil­me­nes uni­vers ken­de­teg­ner dog ikke de for­hold, som har gjort sig ga­el­den­de un­der ind­spil­nin­gen af ’Dicte’. »Ke­mi­en un­der op­ta­gel­ser­ne er fan­ta­stisk. Jeg har kendt min kol­le­ga Lars Bryg­mann i man­ge år, og vi har al­tid den bed­ste tid sam­men,« si­ger Iben Hjej­le til Fe­ma­le First. Iben Hjej­le er ak­tu­el i tred­je og sid­ste sa­e­son af dra­ma­se­ri­en ’Dicte’, som vil bli­ve vist på TV2 til ef­ter­å­ret.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.