Ni-årig pi­ge myr­det af sin mor REGION VIL UNDERSØGE SYGE-FORLØB

BT - - NYHEDER -

FAMILIETRAGEDIE dra­bet er, men af grund­lovs­for­hø­ret frem­gik det, at kvin­den led af sva­e­re, psy­ki­ske pro­ble­mer og gen­nem et par må­ne­der har va­e­ret i me­di­cinsk be­hand­ling for en psy­ko­se. Ram­mer he­le by­en Fa­mi­li­en har bo­et i Binds­lev i nog­le år, og by­ens bor­ge­re var i går ty­de­ligt ma­er­ke­de af den tra­ge­die, der har ramt den lil­le fa­mi­lie.

Fla­get va­je­de på halv ved by­ens sko­le, hvor den niåri­ge var elev, og ved fa­mi­li­ens hus kom bor­ge­re da­gen igen­nem for­bi, hvor de stop­pe­de op, mens de tavst sør­ge­de over tra­ge­di­en, lag­de blom­ster og sat­te lys, og en ve­nin­de til den dra­eb­te pi­ge hav­de teg­net en teg­ning, som ly­ste hvidt i det far­ve­ri­ge blom­ster­hav.

Na­bo­er og be­kend­te be­skri­ver over for BT fa­mi­li­en som helt al­min­de­lig og ven­lig, og når de forta­el­ler om den dra­eb­te pi­ge, bru­ger de ord som ’køn’, ’sød’ og ’ka­er­lig’. Fa­el­les for al­le, BT har talt med, er, at in­gen hav­de fo­re­stil­let sig, at mo­de­ren kun­ne fin­de på at ska­de sin dat­ter.

»Hun vir­ke­de som en mor, der var rig­tig glad for si­ne to børn, og pi­gen var så sød. Der var ikke ondt skabt i hen­de, og det er sva­ert at for­stå, at hen­des mor skul­le gø­re så­dan no­get,« forta­el­ler en kvin­de, der ken­der fa­mi­li­en.

En an­den kvin­de be­ma­er­ker, at den dra­eb­te pi­ge hav­de et ta­et for­hold til sin mor.

»Det er for ma­er­ke­ligt, for hun har al­tid for­g­u­det sin dat­ter. De var en ker­ne­fa­mi­lie, som la­ve­de man­ge ting med de­res børn. Det er slet ikke til at for­stå, hvor­for hun dog kun­ne fin­de på at gø­re så­dan no­get,« si­ger kvin­den. Beg­ge øn­sker at va­e­re ano­ny­me.

Dom­mer Jet­te Sko­le be­slut­te­de ef­ter grund­lovs­for­hø­ret at va­re­ta­egts­fa­engs­le den 27-åri­ge mor. Når hen­des fy­si­ske og psy­ki­ske til­stand til­la­der det, vil hun bli­ve stil­let for en dom­mer. BE­HAND­LING Mo­de­ren i sa­gen om den 9-åri­ge pi­ges død var få da­ge for­in­den ble­vet ud­skre­vet fra psy­ki­a­trisk af­de­ling, hvor hun søn­dag hav­de la­det sig ind­la­eg­ge, ef­ter at hun hav­de haft ’grim­me tan­ker’. Det kom frem un­der tors­da­gens grund­lovs­for­hør, hvor den 27-åri­ge blev frem­stil­let in ab­sen­tia. Her kom det og­så frem, at mo­de­ren var ble­vet ud­skre­vet ef­ter en dags ind­la­eg­gel­se, da sy­ge­hu­set i Brøn­der­s­lev an­gi­ve­ligt ikke kun­ne gø­re me­re for hen­de. I ste­det blev hun hen­vist til egen la­e­ge, hvor hun fik en tid 21. ju­ni.

Der­til kom­mer, at kvin­den, der i fle­re må­ne­der har lidt af de­pres­sion og i marts fik kon­sta­te­ret en psy­ko­se, an­gi­ve­ligt måt­te ka­em­pe for at bli­ve ind­skre­vet. Da hun før­ste gang hen­vend­te sig til den psy­ki­a­tri­ske af­de­ling, blev hun nem­lig af­vist, da hun ikke hav­de en la­e­ge­er­kla­e­ring. Den fik hun se­ne­re fra en vagt­la­e­ge, hvor­ef­ter hun kun­ne bli­ve ind­lagt.

Jan Maintz, der er la­e­ge­fag­lig di­rek­tør i region Nord­jyl­land, kal­der ha­en­del­sen ’dybt tragisk’. Han op­ly­ser, at han i for­hold til loven om tavs­heds­pligt ikke kan ud­ta­le sig om en kon­kret pa­tient.

»Men det er klart, at når så­dan no­get sker, så på­vir­ker det jo os al­le rig­tig me­get. I så­dan en si­tu­a­tion gør vi det, at vi iva­er­ksa­et­ter en un­der­sø­gel­se og en ana­ly­se med hen­blik på at se, om der er nog­le ting, der kun­ne have va­e­ret bed­re,« si­ger han.

Jan Maintz kan ikke be­kra­ef­te, at den 27-åri­ge kvin­de blev af­vist af Brøn­der­s­lev Sy­ge­hus, før­ste gang hun hen­vend­te sig, el­ler at hun blev sendt hjem med hen­vis­ning til egen la­e­ge.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.