Cliff Ri­chard slip­per for sex-sig­tel­se

BT - - NYHEDER -

BESKYLDNINGER En af Stor­bri­tan­ni­ens bedst kend­te mu­si­ke­re – Sir Cliff Ri­chard – kan ån­de let­tet op. Den 75-åri­ge san­ger blev i 2014 be­skyldt for at have va­e­ret in­vol­ve­ret i se­xover­greb mod en 16-årig dreng i be­gyn­del­sen af 80er­ne. Men nu har Stor­bri­tan­ni­ens an­kla­ge­myn­dig­hed be­slut­tet, at der ikke skal rej­ses sig­tel­se mod ham.

Det skri­ver nyheds­bu­reau­et Reu­ters.

Ankla­ge­myn­dig­he­den op­ly­ser, at man har gen­nem­gå­et be­vi­ser­ne ved­rø­ren­de på­stan­de om en ra­ek­ke se­x­for­bry­del­ser, der skul­le va­e­re be­gå­et af fi­re for­skel­li­ge ma­end mel­lem 1958 og 1983.

»Vi har be­slut­tet, at der ikke er til­stra­ek­ke­li­ge be­vi­ser til at rets­for­føl­ge,« ly­der det iføl­ge Reu­ters fra che­fankla­ge­ren for Yor­ks­hi­re og Hum­ber­si­de Martin Gold­man.

South Yor­ks­hi­re Po­li­ti ind­led­te un­der­sø­gel­sen tilbage i au­gust 2014, hvor de ransa­ge­de san­ge­rens hjem, mens han var på fe­rie.

Ransag­nin­gen blev fil­met af tv­sta­tio­nen BBC, der hav­de få­et et tip. Det før­te til kri­tik fra fle­re par­la­men­ta­ri­ke­re, der men­te, at sam­ar­bej­det mel­lem po­li­ti­et og BBC var skyld i ’uop­ret­te­lig ska­de’ på san­ge­rens om­døm­me.

Cliff Ri­chard har he­le ti­den na­eg­tet sig skyl­dig. Han er ble­vet af­hørt i sa­gen, men har hver­ken va­e­ret an­holdt el­ler sig­tet. Tak­ke­de på Fa­ce­book I sep­tem­ber 2014, en må­ned ef­ter be­skyld­nin­ger­ne, skrev san­ge­ren en tak­ke­be­sked på sin Fa­ce­book­pro­fil:

»Hej al­le, det­te er blot en kort be­sked for at tak­ke al­le jer, der har vist mig støt­te, in­klu­siv dem, der ar­bej­der for pres­sen. I skal vi­de, at jeg har det o.k., og det er un­der­for­stå­et, at jeg har fuldt ud i sin­de at ren­se mit navn.

Ba­re for at have det helt på det re­ne. Ankla­ger­ne er fal­ske, og jeg vil fort­sa­et­te med at sam­ar­bej­de med po­li­ti­et, skul­le de øn­ske at ta­le med mig igen. Igen man­ge tak,« skrev Cliff Ri­chard.

Cliff Ri­chard blev tid­ligt i sin kar­ri­e­re kaldt Stor­bri­tan­ni­ens El­vis Pres­ley. 14 af hans sing­ler har lig­get num­mer ét i Stor­bri­tan­ni­en. Der­u­d­over er han den ene­ste san­ger, der har top­pet den bri­ti­ske sing­le­hit­lis­te i fem år­ti­er, fra 50’er­ne til 90’er­ne.

Hans hit ta­el­ler blandt an­dre ’Sum­mer Ho­li­day’ og ’Li­ving Doll.’

I 1995 blev han slå­et til rid­der af dron­ning Eliza­beth og har si­den kun­net kal­de sig Sir Cliff Ri­chard.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.