Var­me­re­kord for 13. må­ned i tra­ek

BT - - NYHEDER -

JORDEN SVEDER For 13. må­ned i tra­ek har en må­ned knust tid­li­ge­re års re­kor­der og sat ny glo­bal var­me­re­kord. Maj blev så­le­des den var­me­ste maj, der er må­lt i de 136 år, for­ske­re og me­te­o­r­o­lo­ger har re­gi­stre­ret tem­pe­ra­tu­rer på klo­den.

Det vi­ser da­ta fra den me­te­o­r­o­lo­gi­ske forsk­nings­in­sti­tu­tion Na­tio­nal Oce­a­nic and At­mosp­he­ric Ad­mi­ni­stra­tion (No­aa) iføl­ge nyheds­bu­reau­et AFP.

Den glo­ba­le gen­nem­snit­stem­pe­ra­tur i maj lå 0,8 gra­der cel­si­us over gen­nem­snit­tet for det 20. år­hund­re­de, skri­ver No­aa i en med­del­el­se.

Tem­pe­ra­tu­rer­ne er må­lt bå­de på land og ved ha­vover­fla­der­ne. No­aa har må­lt de glo­ba­le tem­pe­ra­tu­rer si­den 1880.

Tid­li­ge­re på året spå­e­de den frem­tra­e­den­de ame­ri­kan­ske kli­ma­for­sker Gavin Sch­midt, at 2016 med ’ 99 pro­cent sik­ker­hed’ vil bli­ve det var­me­ste år, der no­gen­sin­de er må­lt på klo­den.

For at fin­de den for­ri­ge glo­ba­le tem­pe­ra­tur­re­kord skal man ikke la­en­ge­re tilbage end 2015.

For­kla­rin­gen på den glo­ba­le he­debøl­ge er iføl­ge for­sker­ne en kom­bi­na­tion af men­ne­ske­skabt glo­bal op­varm­ning og det na­tur­li­ge vej­r­fa­eno­men El Niño. En me­get kraf­tig El Niño har i det se­ne­ste år ha­e­vet de i for­vej­en hø­je tem­pe­ra­tu­rer.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.