Pind: Jeg mel­der trus­ler til po­li­ti­et

BT - - NYHEDER -

VOLD det fik den pro-eu­ro­pa­ei­ske fløj til at indstil­le kampag­nen re­sten af da­gen. Bødskov slå­et ned »Jeg blev be­kym­ret over det med Mor­ten, men det må jo ikke få os til at ryste på hån­den. Vi må ikke bli­ve ban­ge for at mø­de op ved of­fent­li­ge ar­ran­ge­men­ter. Og jeg fryg­ter i hvert fald ikke no­get,« si­ger stats­mi­ni­ster Lars Løk­ke Ras­mus­sen til BT.

Tid­li­ge­re fø­de­va­re­mi­ni­ster Dan Jør­gen­sen (S) si­ger:

»Per­son­ligt går jeg ikke rundt og er ban­ge. Men det er klart, at når så­dan no­get sker, kan man godt ma­er­ke, man får en klump i ma­ven. Nu ske­te det for en af mi­ne go­de ven­ner, Mor­ten, og selv­føl­ge­lig ta­en­ker man på, om det kan ske for an­dre el­ler en selv. Det er ikke rart, men man bli­ver ba­re nødt til at ig­no­re­re det i sin hver­dag. For idi­o­ter­ne må jo ikke vin­de.«

DFs MEP Mor­ten Mes­ser­s­ch­midt er enig:

»Det er ek­stremt vig­tigt, at vi bli­ver ved med at gø­re det, vi me­ner er det rig­ti­ge. Jeg har og­så op­for­dret til, at vi er me­re kon­se­kven­te over for dem, der skri­ver ha­de­ful­de ting på Fa­ce­book. Jeg fryg­ter, at det kan af­hol­de nog­le fra at gå ind i po­li­tik, men vi må ikke bø­je os for vold og trus­ler.« Skud­sik­re ve­ste Po­li­ti­et be­vog­ter fol­ke­mø­det iført skud­sik­re ve­ste. Og det er ikke ba­re be­tjen­te fra Born­holm.

»Der er man­ge po­li­tik­red­se, der as­si­ste­rer,« si­ger Car­sten An­der­sen, pres­se­le­der for Born­holms Po­li­ti un­der fol­ke­mø­det.

Han vil ikke si­ge, hvor stor styr­ken er.

Over­fal­det på Mor­ten Bødskov er med i over­vej­el­ser­ne.

»Vi kon­sta­te­rer, det er sket, men det aen­drer ikke no­get. For vi har la­vet og for­be­redt os på al­ver­dens sce­na­ri­er,« si­ger Car­sten An­der­sen.

Po­li­ti­et er og­så op­ma­er­k­som­me på en ter­r­ortrus­sel

»Vi ser selv­føl­ge­lig på, hvor­dan ver­den ser ud, og po­li­ti­et er på dup­per­ne. Men det skal og­så va­e­re fest­ligt og fol­ke­ligt, og bor­ger­ne skal kun­ne ny­de nog­le go­de de­bat­ter.« For sjet­te gang af­hol­des fol­ke­mø­det i Al­lin­ge på Born­holm. Fol­ke­mø­det er mø­de­sted for po­li­ti­ke­re, lob­byi­ster og dan­ske­re med hang til po­li­tik og de­bat. Over 100.000 be­sø­ger fol­ke­mø­det.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.