Mi­ni­ster vil undersøge ef­fekt af hel­bred­stjek

BT - - NYHEDER -

ULIGHED Re­ge­rin­gen ned­pri­o­ri­te­rer kam­pen mod ulighed i dan­sker­nes

sund­hed mar­kant. Så­dan ly­der kri­tik­ken fra Chri­sti­an Rab­jerg Mad­sen, som sid­der i Fol­ke­tin­get for So­ci­al­de­mo­kra­ter­ne. Han har der­for ta­enkt sig at spør­ge sund­heds­mi­ni­ster Sop­hie Løh­de (V), hvil­ken kon­se­kvens hun me­ner, det får for ulig­he­den i Dan­mark, når re­ge­rin­gen ska­e­rer i den ind­sats, som skul­le ned­brin­ge net­op ulig­he­den i sund­heds­va­e­se­net. »Jeg vil stil­le mi­ni­ste­ren an­svar­lig for den ned­pri­o­ri­te­ring, der fo­re­går i ulig­he­den på sund­heds­om­rå­det,« si­ger han til BT.

BT skrev ons­dag om, at knap 90 pro­cent af de dan­ske ma­end vil­le ta­ge imod et re­gel­ma­es­sigt hel­bred­stjek hos la­e­gen, hvis de fik det til­budt. Ma­end som sta­ti­stisk set hal­ter bag­ud i le­ve­tid, for­di de sim­pelt­hen mø­der la­e­gen for lidt og for sent. Sam­ti­dig har man i tv-pro­gram­mer på DR kun­net føl­ge med i, hvor­dan be­folk­nin­gen i en by­del i Aal­borg le­ver 13 år kor­te­re end dem, der bor i en so­ci­alt bed­re stil­let by­del. For­skel­len i le­ve­ti­den mel­lem ma­en­de­ne i den ene og kvin­der­ne i den an­den by­del er 18 år, alt­så na­e­sten 30 pct. at li­vet for ma­en­de­ne med den kor­te le­ve­tid. Li­ge un­der over­fla­den »Vi le­ver med den op­fat­tel­se i Dan­mark, at vi er et li­ge sam­fund, men li­ge un­der over­fla­den krad­ser ek­stre­me og vold­som­me ulig­he­der på sund­heds­om­rå­det,« si­ger Chri­sti­an Rab­jerg Mad­sen og af­vi­ser, at det blot hand­ler om at ta­ge per­son­ligt an­svar for egen sund­hed.

»Når vi i sta­ti­stik­ker­ne kan se så stor for­skel i le­ve­al­der i to by­de­le, så er der åben­lyst me­re på spil, end at den en­kel­te per­son tra­ef­fer nog­le for­ker­te valg.«

Den nu­va­e­ren­de re­ge­ring har til­ba­gerul­let 225 mio. kro­ner, som den tid­li­ge­re re­ge­ring af­sat­te til fore­byg­gen­de sund­hed­s­tjek i be­folk­nin­gen. Sund­heds­mi­ni­ster Sop­hie Løh­de (V) for­kla­rer til BT, at hun er op­ta­get af, at vi får mest mu­lig sund­hed for skat­te­bor­ger­nes pen­ge:

»Og når la­e­ger og an­dre fag­folk pe­ger på, at det er sva­ert at fin­de vi­den­ska­be­ligt be­la­eg for, at ge­ne­rel­le sund­hed­s­tjek til bor­ger­ne har en ef­fekt på fol­kes­und­he­den, så vil jeg hel­le­re bru­ge pen­ge­ne på an­dre ini­ti­a­ti­ver, som vi ved vir­ker,« si­ger hun og hen­vi­ser til, at eks­per­ter­ne er ue­ni­ge om ef­fek­ten af at til­by­de sund­hedtjek til al­le. I ste­det er der nu af­sat 30 mio. kro­ner til over en tre­årig pe­ri­o­de at undersøge ef­fek­ten af me­re må­l­ret­te­de sund­hed­s­tjek, hvor be­stem­te bor­ge­re får til­bud om et sund­hed­s­tjek.

»Må­l­ret­te­de sund­hed­s­tjek til ud­valg­te grup­per af bor­ge­re, f.eks. ma­end i en be­stemt al­der, der er i ri­si­ko for at få en kro­nisk syg­dom, for­di de ry­ger el­ler er over­va­eg­ti­ge, kan må­ske have en gavn­lig ef­fekt,« si­ger hun.

Der­for kom­mer Sund­heds­sty­rel­sen med et op­la­eg til, hvor­dan de 30 mio. kro­ner skal an­ven­des, som sats­pul­je­par­ti­er­ne sna­rest skal drøf­te. 3F er, som be­skre­vet i BT ons­dag, med i et af de pro­jek­ter, der li­ge nu er i gang, hvor man på en hånd­fuld ar­bejds­plad­ser til­by­der sund­hed­s­tjek til me­d­ar­bej­der­ne.

Men na­est­for­mand i 3F Ja­ne Korczak fryg­ter, at pro­jek­ter­ne ikke bli­ver til me­re end blot pro­jek­ter.

»Og hvad skal vi så bru­ge de er­fa­rin­ger til, hvis der ikke fremad­ret­tet bli­ver af­sat nog­le pen­ge til at fø­re det ud i li­vet?

Så er vi jo li­ge vidt. Vi aen­drer jo ikke no­get ved at ta­ge ud og gø­re det her på en hånd­fuld ar­bejd­plad­ser,« si­ger hun.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.