Til­syn gi­ver grønt lys for Nykre­dits pris­for­hø­jel­ser

BT - - NYHEDER -

IN­GEN KRI­TIK Det ud­lø­ste en me­di­e­storm og ra­se­ri fra ti­tu­sin­der af kun­der, da Nykre­dit tid­li­ge­re i år ha­e­ve­de pri­ser­ne på bo­lig­lån un­der re­al­kre­di­tin­sti­tut­tet To­tal­kre­dit. Men det var det ikke i strid med reg­ler­ne, ly­der det i en af­gø­rel­se fra Fi­nan­stil­sy­net. Fi­nan­stil­sy­net har ta­get stil­ling til, om Nykre­dit kun­ne be­grun­de stig­nin­ger­ne i de så­kald­te bi­drags­sat­ser med fak­tu­el­le be­hov.

»Det er Fi­nan­stil­sy­nets op­fat­tel­se, at de vil­kår for aen­dring af bi­drag, ge­by­rer og an­det ve­der­lag, der frem­går af To­tal­kre­dits nu­va­e­ren­de lå­ne­gu­i­de ikke in­de­hol­der en vil­kår­lig aen­drings­ad­gang,« skri­ver Fi­nan­stil­sy­net og fort­sa­et­ter:

»Fi­nan­stil­sy­net fin­der der­for ikke an­led­ning til at fo­re­ta­ge sig yder­li­ge­re i an­led­ning af To­tal­kre­dits bi­drags­for­hø­jel­se.«

Fi­nan­stil­sy­net blev in­vol­ve­ret i sa­gen, da det oven på pris­stig­nin­ger­ne fik en stri­be kla­ger fra vre­de kun­der. Af­gø­rel­sen gla­e­der To­tal­kre­dit. »Jeg er til­freds med af­gø­rel­sen. Fi­nan­stil­sy­net har un­der­søgt vo­res lå­nedo­ku­men­ter, vo­res vars­ling af bi­drags­for­hø­jel­sen og vo­res be­grun­del­se for den.

Til­sy­net er som for­ven­tet kom­met frem til, at al­le tre de­le er, som de skal va­e­re,« skri­ver di­rek­tør for To­tal­kre­dit Ca­mil­la Holm, i en kom­men­tar.

Mens pris­stig­nin­ger­ne alt­så ikke var i strid med reg­ler­ne, gav de Nykre­dit al­vor­li­ge rid­ser i ima­get. Vre­den var så stor, at sel­ska­bets an­sat­te op­le­ve­de chi­ka­ne og trus­ler.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.