Met­te F. Det har va­e­ret et ka­osår for Løk­ke Løk­ke. Rød blok er split­tet til ato­mer

BT - - DEBAT -

POUL MAD­SEN THOMAS LARSEN

har kla­ret sig sa­er­ligt godt. Met­te Fre­de­rik­sen har na­er­mest lig­get i ha­en­ge­køj­en og va­e­ret fra­va­e­ren­de – men det har va­e­ret bed­re end at va­e­re na­er­va­e­ren­de, som Løk­ke har va­e­ret. Som ny S-for­mand har hun fast­holdt den kurs, som Thor­ning og Cory­don før­te frem. De folk, som tro­e­de på en for­an­dring, har ikke få­et den. Hun har valgt en øko­no­misk po­li­tik og en flygt­nin­gepo­li­tik, som er fuld­sta­en­dig iden­tisk med den, som den tid­li­ge­re S-for­mand kør­te med Bjar­ne Cory­don. In­ter­nt i

Un­der par­ti­et er man­ge skuf­fe­de og over­ra­ske­de. Man har tid­li­ge­re set, at

nor­ma­le man med stort held kan sa­et­te sig

om­sta­en­dig­he­der hen i ha­en­ge­køj­en og gø­re mindst mu­ligt – det gjor­de Løk­ke, da han

var Løk­ke for tab­te. Det gi­ver ge­vinst i dansk po­li­tik, for så be­går man ikke fejl. la­engst rø­get.

Han har ikke gen­nem den ene re­ge­rings­kri­se ef­ter den an­den. be­folk­nin­gens Han fik et ufol­ke­ligt man­dat

op­bak­ning ved val­get. Ven­stre gik vold­somt tilbage, og vi har en me­get sna­e­ver re­ge­ring med nog­le folk, som er ind­byr­des me­get me­re ue­ni­ge, end folk fo­re­stil­ler sig. De er ikke eni­ge om me­get an­det end at for­sø­ge at be­hol­de mag­ten så la­en­ge som mu­ligt. Så det har va­e­ret et ka­osår mil­dest talt for Løk­ke. Den ene­ste grund til, at han hol­der sig ved mag­ten, er, at Met­te Fre­de­rik­sen og op­po­si­tio­nen ikke sy­nes, at det end­nu er tid til at va­el­te ham. Un­der nor­ma­le om­sta­en­dig­he­der var Løk­ke for la­engst rø­get. Han har ikke be­folk­nin­gens op­bak­ning.

IN­GEN AF DEM LØK­KE HAR REDET

og det kan vi se på me­nings­må­lin­ger­ne. Løk­kes pro­blem er, at han ikke hav­de råd til at ta­be yder­li­ge­re, da Ven­stres val­gre­sul­tat var så ka­ta­stro­falt dår­ligt, at der så au­to­ma­tisk vil va­e­re en kri­se­si­tu­a­tio­nen i par­ti­et. Det har og­så va­e­ret helt ty­de­ligt, at det har vist sig me­get sva­e­re­re at hol­de sam­men på blå blok, end man hav­de reg­net med. Det gam­le, har­moni­ske sam­ar­bej­de i nul­ler­ne mel­lem V og DF er ble­vet un­der­mi­ne­ret kraf­tigt det se­ne­ste år. Det har va­e­ret et år med me­gen in­tern tu­mult i blå blok, og det slår skår af en stats­mi­ni­sters styr­ke og tro­va­er­dig­hed. Løk­kes per­son­li­ge om­døm­me er sta­dig me­get rin­ge. Va­el­ger­ne har ikke til­gi­vet ham de sa­ger, der ban­ke­de ham i gul­vet for nog­le år si­den, og det kom­mer til at ta­ge lang tid at genop­byg­ge hans ima­ge. Når alt det er sagt, så har han be­gå­et tem­me­lig få fejl i lø­bet af sit før­ste år, og alt i alt har han vist sig ma­nøv­re­dyg­tig i en sva­er si­tu­a­tion.

REGERINGSANSVARET GI­VER SLITAGE,

har op­ga­ven va­e­ret me­get sim­pel. Hun ba­e­rer ikke et tungt an­svar og har råd til at ta­en­ke lang­sig­tet og byg­ge sig op som stats­mi­ni­ster­kan­di­dat. S er fort­sat lan­dets stør­ste par­ti, og va­el­ger­ne har stor til­tro til hen­des le­de­r­e­gen­ska­ber. Men det er krystal­klart, at Met­te Fre­de­rik­sen står over­for en end­nu stør­re ud­for­dring end Løk­ke, når det hand­ler om at hol­de sam­men på sin egen blok. Rød blok er split­tet til ato­mer, og der er en af­grund mel­lem S og de øv­ri­ge par­ti­er, isa­er når det hand­ler om ud­la­en­din­gepo­li­tik.

FOR MET­TE FRE­DE­RIK­SEN

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.