For­døm ter­ror uden for­be­hold

BT - - DEBAT -

Hver gang der sker no­get for­fa­er­de­ligt i Ve­sten som for ek­sem­pel ter­r­or­an­gre­bet i Or­lan­do, hvor der vir­ke­lig er be­hov for, at man ta­ger stil­ling, op­le­ver jeg, at alt for man­ge mus­li­mer re­la­ti­vi­se­rer pro­ble­met. I en sel­v­op­ta­get ar­ro­gan­ce for­rin­ger de an­gre­bet ved at sam­men­lig­ne med an­dre for­fa­er­de­li­ge ting, der sker i ver­den og i sa­er­de­les­hed i den ara­bi­ske ver­den. Jeg ta­en­ker, kan de men­ne­sker dog ikke flyt­te sig lidt? Kan de ikke gå lidt va­ek fra al­tid at rå­be op om, at det er mest synd for dem, for de­res land og de­res re­li­gion?

PANELET Hvor­for kan jeg ikke ba­re få lov til at vi­se min sym­pa­ti uden at det skal re­la­ti­vi­se­res?

SÅ SNART JEG hør­te om ter­r­or­an­gre­bet i Or­lan­do, sat­te jeg et fler­far­vet flag, for­met som en sløj­fe, på min Fa­ce­book­va­eg for at vi­se min sym­pa­ti med of­re­ne og min for­døm­mel­se af det ske­te. Den før­ste per­son med mus­lim­sk bag­grund, der kom­men­te­re­de det­te, be­gynd­te at ska­el­de mig ud for ikke at have gi­vet Tyr­ki­et op­ma­er­k­som­hed, da de blev ud­sat for et ter­r­or­an­greb i sid­ste uge. For det før­ste var jeg rent fak­tisk ude at for­døm­me an­gre­bet på Tyr­ki­et, og for det an­det kan jeg ikke se, hvad det har med sa­gen at gø­re. Nog­le an­dre mus­li­mer har sagt til mig, at jeg bur­de ta­en­ke på de pa­la­esti­nen­si­ske børn osv. Igen – hvem si­ger, at jeg ikke ta­en­ker på dem, og hvad har det med sa­gen at gø­re? Så er der nog­le, der har pe­get på In­dre mis­sion og Ugan­da og de­res for­døm­men­de for­hold til ho­mo­seksu­el­le. Og ja, der fin­des folk fra In­dre Mis­sion, som har re­ak­tio­na­e­re hold­nin­ger til ho­mo­seksu­el­le, og Ugan­da er ikke no­get let land at va­e­re ho­mo­seksu­el i, men in­gen af de na­evn­te ek­semp­ler har hen­ret­tet folk ef­ter for­godt­be­fin­den­de. Hvor man­ge har de ka­stet ud ad vin­du­er og fra ta­ge, så­dan som Is­la­misk Stat gør? DER SKER MAN­GE for­fa­er­de­li­ge ting rundt om i ver­den, og mit hjer­te blø­der for al­le, der li­der – og­så for of­re, som er ho­mo­seksu­el­le, og som le­ver i Ve­sten. Hvor­for kan jeg ikke ba­re få lov til at vi­se min sym­pa­ti, uden at det skal re­la­ti­vi­se­res? Det er desva­er­re for­di, alt for man­ge mus­li­mer har lagt de­res em­pa­ti på hyl­den. Det­te er sa­er­de­les ud­talt i den mus­lim­ske ver­den. I Ve­sten har man­ge mus­li­mer for­dømt an­gre­bet i Or­lan­do, men re­ak­tio­ner­ne i den ara­bi­ske ver­den er be­kym­ren­de. Tag et blik på de ara­bi­ske avi­sers face­book­si­der og tjek de kom­men­ta­rer, der er ble­vet lagt ind af ara­be­re fra he­le den ara­bi­ske ver­den. Her er der ikke me­get sym­pa­ti at spo­re, an­det end for ger­nings­man­den og den­nes fa­mi­lie. Alt for man­ge me­ner, at de ho­mo­seksu­el­le selv var ude om det, og at de hav­de fortjent at bli­ve skudt. Nog­le jub­ler li­ge­frem. Man skal le­de la­en­ge for at fin­de så me­get som ba­re en en­kelt kom­men­tar, der for­døm­mer ter­r­oren i Or­lan­do. Det er uhyg­ge­ligt! HERHJEMME HAV­DE JEG for­ven­tet, at ima­mer­ne vil­le ta­ge stil­ling og ind­se, at ti­den nu er mo­den til at få et nyt syn på ho­mo­seksu­el­le, men da jeg så et in­ter­view med en imam fra den mest ’mo­de­ra­te’ moské i Dan­mark, hvor han sag­de, at han na­tur­lig­vis for­døm­te an­gre­bet, men sam­ti­dig men­te at ho­mo­seksu­a­li­tet er en syg­dom og kan ku­re­res, måt­te jeg ind­se, at der er vir­ke­lig lang vej igen. AN­GRE­BET I OR­LAN­DO var at an­greb på uskyl­di­ge men­ne­sker og på vo­res ve­st­li­ge fri­heds­va­er­di­er. Det bør vi al­le be­gra­e­de og for­døm­me uden for­be­hold – og­så mus­li­mer.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.