HÅB, AERE OG

BT - - DEBAT -

EM 2016 »Co­me on, boys!« 76-åri­ge Bill Par­ry, en lil­le grå­hå­ret wa­li­ser, for­søg­te at rå­be si­ne hel­te op, da na­bo­dy­sten ved EM i fod­bold mel­lem lil­le­bror og sto­re­bror – Wa­les og Eng­land – i går blev fløjtet i gang. Sam­men med sin ko­ne Kath var han ta­get på pu­b­ben The Dubli­ner i in­dre Kø­ben­havn for at føl­ge sit el­ske­de hjem­land spil­le mod Eng­land, der i al­le år har va­e­ret wa­li­ser­ne over­leg­ne, når det hand­ler om spil­let med den lil­le run­de.

Flag, pints og neg­le­bi­de­ri. Stem­nin­gen var god på pu­b­ben i Kø­ben­havn, og der duf­te­de af al­ko­hol i bed­ste bri­ti­ske stil.

En­gel­ske fans var iført den hvi­de spil­ler­trø­je med ’Three Lions’-log­o­et og sad ba­en­ket ved pu­b­bens to lang­bor­de. Bill og Kath Par­ry og de øv­ri­ge wa­li­se­re måt­te nø­jes med et par bor­de i si­den. Par­ret er i dis­se da­ge på fe­rie i Kø­ben­havn, og EM­fod­bold skal na­tur­lig­vis ses, når den lil­le bri­ti­ske na­tion med kun tre mil­li­o­ner ind­byg­ge­re en­de­lig er kva­li­fi­ce­ret til en slut­run­de.

»Vi er al­tid i fod­bold, så det vil va­e­re helt fan­ta­stisk, hvis vi kan ta­ge po­int mod Eng­land,« for­tal­te Bill Par­ry.

Og det er ikke kun tre po­int, der står på spil mel­lem de to bri­ti­ske na­tio­ner. Der er og­så sto­re fø­lel­ser på spil, når de tør­ner sam­men i sport. Li­ge­som de øv­ri­ge bri­ti­ske na­tio­ner, Skot­land og Nor­dir­land, har Wa­les i år­ti­er ka­em­pet for selv­sta­en­dig­hed. I 1997 fik lan­det op­ret­tet sin egen na­tio­nal­for­sam­ling ef­ter en fol­ke­af­stem­ning, hvor et lil­le fler­tal stem­te for, at magt­ha­ver­ne i Lon­don ikke skul­le be­stem­me alt. Fors­ma­e­de­ligt Iføl­ge Ole Hel­mer­sen, lek­tor i bri­tisk hi­sto­rie og po­li­tik ved CBS, er det vig­tigt for de bri­ti­ske na­tio­ner at mar­ke­re de­res kul­tu­rel­le for­skel­le i sport.

»De fi­re na­tio­ner har en for­tid som selv­sta­en­di­ge na­tio­ner, og sports­gre­ne som fod­bold og rug­by er po­pu­la­e­re sports­gre­ne, hvor de sta­dig hver isa­er kan ma­ni­feste­re de­res kul­tu­rel­le for­skel­lig­he­der,« forta­el­ler han.

Isa­er fod­bold be­ty­der me­get, for­kla­rer Ole Hel­mer­sen.

»Der er sto­re fø­lel­ser på spil, hver gang de bri­ti­ske na­tio­ner mø­des i fod­bold. Eng­land vil for alt i ver­den ikke ta­be til Wa­les, Skot­land og Nor­dir­land. Hvis eng­la­en­der­ne gør det, vil de be­trag­te det som et fors­ma­e­de­ligt ne­der­lag,« si­ger han.

Da Wa­les højst over­ra­sken­de kom på 1-0 på et mål af su­per­stjer­nen Ga­reth Ba­le i slut­nin­gen af før­ste hal­veg, blev den si­tren­de at­mos­fa­e­re hos de en­gel­ske fans, der i går be­søg­te The Dubli­ner, for­vand­let til ren grav­kam­mer­stem­ning. Kun­ne det vir­ke­lig pas­se, at den kel­ti­ske lil­le­bror sen­sa­tio­nelt var på vej til at slå sto­re­bror og sa­et­te sig på den bri­ti­ske fod­bold­tro­ne?

Den 32-åri­ge eng­la­en­der Ja­mie McBri­de kig­ge­de van­tro på pu­b­bens storska­erm.

»Det vil va­e­re for­fa­er­de­ligt at ta­be til Wa­les. De er ba­re et lil­le land, og vi har al­tid haft over­ta­get,« for­tal­te han.

Ja­mie McBri­de er fra Lon­don, men bo­sid­den­de i Luxem­bourg, hvor han er an­sat i fi­nans­ver­de­nen. Han er hel­hjer­tet Ar­sensal-fan og ser al­tid Eng­lands kam­pe ved de sto­re slut­run­der.

»Det vil va­e­re ty­pisk, hvis vi skul­le ta­be. Min ka­e­re­stes far er wa­li­ser, og det vil ikke va­e­re sjovt, hvis han får hå­ne­ret­ten,« sag­de den un­ge eng­la­en­der og slog en høj lat­ter op.

Sidst Wa­les tab­te til Eng­land, var for 32 år si­den i en ven­skabs­kamp. Eng­land har va­e­ret med ved ni EM­slut­run­der, mens wa­li­ser­ne er de­butan­ter i år. Alt an­det li­ge vil­le det va­e­re en ka­em­pe sen­sa­tion, hvis de upå­ag­te­de wa­li­se­re stak af med sej­ren. Scor­ing i over­ti­den I pau­sen var de en­gel­ske fans da og­så sta­dig op­ti­mi­sti­ske på hol­dets veg­ne.

»Det er for­fa­er­de­ligt, at de er bag­ud, men jeg hå­ber, de sa­et­ter Marcus Ras­h­ford på ba­nen fra an­den hal­veg. Han kan godt ven­de det for os,« sag­de Ja­mie McBri­de.

Om det var det 18-åri­ge stjer­neskud fra Man­che­ster Uni­ted, der fik eng­la­en­der­ne på ret køl igen, skal va­e­re us­agt, men i hvert fald vend­te stem­nin­gen hos den en­gel­ske fan­grup­pe på The Dubli­ner, da an­den hal­veg blev sat i gang.

Og de en­gel­ske fans hav­de da no­get at have op­ti­mis­men i. Midt i an­den hal­veg kom ud­lig­nin­gen, og sent in­de i dom­me­rens over­tid kun­ne an­gri­be­ren Da­ni­el Stur­rid­ge gø­re det on­de ved den wa­li­si­ske lil­le­bror – til stor gla­e­de for fler­tal­let på den bri­ti­ske pub midt i Kø­ben­havn.

Fa­døls­sprøjt og ju­bels­ce­ner fyld­te lo­ka­let, mens en sla­gen Bill Par­ry måt­te ta­ge sig til ho­ve­d­et. Bill Par­ry kun­ne som en ae­g­te sport­s­mand al­li­ge­vel si­ge til­lyk­ke til Ja­mie McBri­de og gi­ve ham et hånd­tryk, da kam­pen blev bla­est af.

Det blev hel­ler ikke i går, at lil­le­bror skul­le gø­re det slem­me ved sto­re­bror.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.