Man­ge liv går unø­digt tabt i tra­fik­ken

BT - - NYHEDER -

TRAFIKSIKKERHED 26 men­ne­sker kun­ne fort­sat have va­e­ret i li­ve, hvis dan­ske bi­ler var ud­sty­ret med no­get af det sik­ker­heds­grej, der al­le­re­de fin­des på mar­ke­det. Yder­li­ge­re 26 men­ne­sker kun­ne »må­ske« have va­e­ret i li­ve, hvis bi­ler­ne var bed­re ud­sty­ret.

Det er kon­klu­sio­nen, ef­ter at tra­fi­k­eks­per­ter i Vej­di­rek­to­ra­tet mi­nu­tiøst har gen­nem­trawlet op­lys­nin­ger­ne fra de 168 dødsu­lyk­ker på ve­je­ne i 2014. Fø­rer­støt­te­sy­ste­mer »Vi har gen­nem­gå­et ulyk­ker­ne og fo­re­ta­get en vur­de­ring af, hvor­vidt den dø­de­li­ge ud­gang kun­ne have va­e­ret und­gå­et, hvis bi­ler­ne hav­de va­e­ret ud­sty­ret med tre af de mest avan­ce­re­de fø­rer­støt­te­sy­ste­mer, der er på mar­ke­det i dag,« si­ger An­dreas Egen­se, af­de­lings­le­der i Vej­di­rek­to­ra­tet.

De tre fø­rer­støt­te­sy­ste­mer er dels et avan­ce­ret nød­brem­se­sy­stem, der brem­ser for bå­de blø­de og hår­de tra­fi­kan­ter, og dels et så­kaldt linje­vog­ter­sy­stem, der ad­va­rer fø­re­ren, når bi­len er ta­et på grøf­ten el­ler ve­jens mid­ter­linje.

Der­til kom­mer et sy­stem, der for­hin­drer kol­li­sio­ner med fod­ga­en­ge­re og cyk­li­ster.

»Re­sul­ta­tet vi­ser, at hvis støt­te­sy­ste­mer­ne hav­de va­e­ret im­ple­men­te­ret i al­le kø­re­tø­jer på ve­je­ne i 2014, kun­ne vi have und­gå­et 15 pro­cent af dødsu­lyk­ker­ne, mens yder­li­ge­re 14 pro­cent må­ske kun­ne va­e­re und­gå­et,« si­ger An­dreas Egen­se.

I Rå­det for Sik­ker Tra­fik kom­mer det ikke bag på do­ku­men­ta­tions­chef Jes­per Sølund, at så man­ge men­ne­ske­liv kun­ne va­e­re red­det med brug af den ek­si­ste­ren­de tek­no­lo­gi.

»Det be­kra­ef­ter ba­re po­ten­ti­a­let ved avan­ce­ret sik­ker­heds­ud­styr, som og­så ha­va­ri­kom­mis­sio­nen tid­li­ge­re har på­pe­get,« si­ger han. Øn­sker af­gifts­let­tel­ser Spørgs­må­let er der­for iføl­ge Jes­per Sølund, hvor­dan vi får me­re af den ek­si­ste­ren­de sik­ker­heds­tek­no­lo­gi ind i den dan­ske bil­park.

»Og der er vi alt­så nødt til at se på af­gifts­let­tel­ser. En fuld pak­ke ko­ster i dag må­ske 40.000-50.000 kro­ner, og for de pen­ge er der man­ge, der hel­le­re vil have var­me i sa­e­der­ne el­ler an­dre kom­fort­ting,« si­ger han.

En stri­be sik­ker­heds­for­bed­rin­ger af bi­ler som ek­sem­pel­vis abs­brem­ser og air­bags er med ti­den ble­vet stan­dar­dud­styr som føl­ge af af­gifts­let­tel­ser. Hvis støt­te­sy­ste­mer­ne hav­de va­e­ret im­ple­men­te­ret i al­le kø­re­tø­jer på ve­je­ne i 2014, kun­ne vi have und­gå­et 15 pct. af dødsu­lyk­ker­ne AF AL­LE DØDSU­LYK­KER I 2014 ULYKKER, DER KUN­NE VA­E­RE UND­GÅ­ET... ulykker kun­ne ikke und­gås

...hvis bi­ler hav­de dis­se fø­rer­støt­te­sy­ste­mer:

Avan­ce­ret nød­brem­se­sy­stem Ak­tiv linje­vog­ter

Fod­ga­en­gerog cy­kel­de­tek­te­ring

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.