Fandt re­kord­s­tor v

Dan­marks stør­ste guldskat fra vikin­ge­ti­den blev fun­det på jysk mark af en grup­pe ama­tørar­ka­e­o­lo­ger

BT - - NYHEDER -

GULDGRAVERE gør det. Vi er gla­de for me­get min­dre,« si­ger hun. Og til­fø­jer så:

»Så at det var så vold­som en fø­lel­se at fin­de en guldskat, som det var, det hav­de jeg in­gen idé om.«

Pra­e­cis hvor stort trio­ens fund var, fandt de da og­så ret hur­tigt ud af.

For al­le­re­de ef­ter fun­det af den før­ste af de syv arm­rin­ge kon­tak­te­de de ar­ka­e­o­log og mu­se­ums­in­spek­tør Lars Grund­vad fra Mu­se­et på Søn­der­skov, som var med på te­le­fon og email.

»Han be­kra­ef­te­de, at skat­ten var, hvad vi for­nem­me­de. Og for­tal­te, at vi var midt i at skri­ve dan­marks­hi­sto­rie. Dét var lidt over­va­el­den­de,« si­ger Ma­rie Aa­gaard Larsen med smil i stem­men.

Det er ama­tørar­ka­e­o­lo­ger som den jy­ske trio, vi kan tak­ke for de man­ge unik­ke og hi­sto­ri­ske fund, der gø­res i den dan­ske muld. Det an­slås, at ama­tørar­ka­e­o­lo­ger­ne teg­ner sig for helt op til 99 pct. af al­le fund. Og ind­le­ve­rer dem til den fa­el­les sam­ling.

I mod­sa­et­ning til en ra­ek­ke an­dre lan­de har vi i Dan­mark en helt unik da­ne­fae-lov­giv­ning, som går ud på, at alt løst gods – alt­så dét, som in­gen ejer – til­hø­rer sta­ten.

Og da me­tal­de­tek­to­rer­ne be­gynd­te at duk­ke op midt i 70er­ne, valg­te Na­tio­nal­mu­se­et at er­kla­e­re al­le fund fra old­ti­den for da­ne­fae, og at ud­be­ta­le en lil­le du­sør til fin­de­ren. Der­med var vej­en ba­net for et frugt­bart sam­ar­bej­de med de­tek­tor-ar­ka­e­o­lo­ger­ne.

Ma­rie Aa­gaard Larsen er én af dem. Hun er psy­ko­log og har – gen­nem fora­el­dre­nes in­ter­es­se – si­den hun var barn va­e­ret vild med skat­te­fund og hi­sto­rie. Og for et par år si­den fik hun lyst til selv at gra­ve lidt i hi­sto­ri­en.

Hun fik sin mand og en god ven med på idéen, og si­den har de et par gan­ge om ugen tra­vet mar­ker­ne tyn­de.

»Da jeg var lil­le, snak­ke­de vi tit om, hvor­dan det mon hav­de va­e­ret at va­e­re én af dem, der fandt guld­hor­ne­ne. Så må­ske har det al­tid lig­get in­den i mig som en mu­lig­hed. Men jeg hav­de ikke i min vil­de­ste fan­ta­si fo­re­stil­let mig, at det blev vir­ke­ligt for mig at fin­de guld i den her liga,« si­ger Ma­rie Aa­gaard Larsen, som er na­e­sten helt rundt­os­set over den over­va­el­den­de in­ter­es­se for det fan­ta­sti­ske fund.

»Men det hja­el­per mig til at for­stå, at det er vir­ke­ligt og ikke ba­re no­get, jeg har la­est i en ’Sørø­ver-Sal­ly’-bog,« gri­ner hun. En let­tel­se Det sid­ste par uger har da og­så va­e­ret ret uvir­ke­li­ge for de tre ama­tørar­ka­e­o­lo­ger, som har måt­tet la­eg­ge låg på de­res be­gej­string over fun­det, ind­til Na­tio­nal­mu­se­et var klar til at of­fent­lig­gø­re det.

»Det har va­e­ret vold­somt bå­de at skul­le hol­de hus og have, prø­ve at va­e­re na­er­va­e­ren­de over for vo­res søn, gå på ar­bej­de som psy­ko­log, ta­ge hjem og gra­ve guld 12 da­ge i tra­ek, og oveni kø­bet ikke kun­net sove på grund af hjer­te­ban­ken og tan­ker. Det var da li­ge før, at jeg måt­te si­ge til min chef, at det blev for me­get at gå på ar­bej­de. Så det er na­e­sten en let­tel­se, at hi­sto­ri­en er ude nu,« si­ger Ma­rie Aa­gaard Larsen, som ikke har ta­enkt sig at la­eg­ge de­tek­to­ren på hyl­den li­ge fo­re­lø­big.

»Selv­om vi nok har op­le­vet det yp­per­ste, bli­ver vi ved. Vi var gla­de ama­tørar­ka­e­o­lo­ger før det her fund. Og det er vi og­så ef­ter. Der be­hø­ver ikke at bli­ve skre­vet dan­marks­hi­sto­rie hver gang.«

Pra­e­cis hvor me­get trio­en får i du­sør for de­res fan­ta­sti­ske fund, er en hem­me­lig­hed. Men der er sja­el­dent ta­le om så sto­re be­løb, at fin­de­ren kan le­ve af det re­sten af si­ne da­ge.

Sid­ste år blev der sam­let ud­be­talt 4,23 mio. kr. i godt­gø­rel­se til de langt over 5.000 fund, der blev er­kla­e­ret for da­ne­fae. At fin­de ba­re én af dis­se rin­ge er stort, så det er no­get helt sa­er­ligt at fin­de syv Aar­husKø­ben­havn UDSNIT

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.