95%

BT - - NYHEDER -

FOLKESKOLEN I hver sjet­te ti­me, de dan­ske fol­ke­sko­le­e­le­ver har på ske­ma­et, er la­e­re­ren ikke ud­dan­net til at un­der­vi­se i fa­get.

Det vi­ser tal fra Bør­ne-, Un­der­vis­nings­og Li­ge­stil­lings­mi­ni­ste­ri­et. Der­med er der langt igen, før må­le­ne fra fol­ke­sko­lere­for­men er op­fyldt. Der er dog sket en stig­ning på 1,6 pro­cent i for­hold til året før, og det gla­e­der El­len Tra­ne Nør­by (V).

»Vi ved, at la­e­rer­ne er den vig­tig­ste en­kelt­stå­en­de fak­tor for børns la­e­ring, og der­for hol­der vi øje med, at vi be­va­e­ger os den rig­ti­ge vej og får fle­re la­e­re­re med de rig­ti­ge kom­pe­ten­cer ud i klas­se­lo­ka­ler­ne,« skri­ver mi­ni­ste­ren i en pres­se­med­del­el­se.

Am­bi­tio­nen er, at der i 2020 skal stå en la­e­rer med den ret­te ud­dan­nel­se bag ka­te­de­ret i 95 pro­cent af ti­mer­ne.

I fag som kri­sten­dom­skund­skab, na­tur/tek­no­lo­gi og hi­sto­rie er det dog i min­dre end 65 pro­cent, at un­der­vis­nin­gen bli­ver gi­vet af en linje­fags­ud­dan­net la­e­rer.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.