De­ep Purp­le af­ly­ser dansk kon­cert i af­ten

BT - - NYHEDER -

Det en­gel­ske ro­ck­band De­ep Purp­le har af­lyst sin kon­cert i Fa­engs­let i Hor­sens i af­ten.

Det op­ly­ser kon­certar­ran­gø­ren Hor­sens & Fri­ends i en pres­se­med­del­el­se.

Aflys­nin­gen af den dan­ske kon­cert kom­mer ef­ter to af­lys­nin­ger af kon­cer­ter i Sve­ri­ge, der skul­le have va­e­ret af­holdt tirs­dag og ons­dag.

»Li­ge nu ved vi ikke ret me­get me­re, end at De­ep Purp­le ikke kom­mer,« si­ger en ae­r­ger­lig Hor­sens & Fri­ends-di­rek­tør Frank Pan­du­ro, som el­lers var klar til at ta­ge imod kon­cert­pro­duk­tio­nen i går, men den må han alt­så se langt ef­ter.

Aflys­nin­gen kom­mer iføl­ge ban­det som føl­ge af syg­dom hos et af ban­dets med­lem­mer.

Folk, der har købt bil­let­ter til kon­cer­ten, vil kun­ne få re­fun­de­ret bil­let­pri­sen.

Er bil­let­ten købt on­li­ne hos Bil­let­lu­gen, vil pen­ge­ne au­to­ma­tisk bli­ve ført tilbage til kø­ber. Har man der­i­mod købt bil­let­ter an­det­steds, skal man hen­ven­de sig til købs­ste­det.

Der er i øje­blik­ket ikke meldt no­get ud om en even­tu­el ny da­to for kon­cer­ten.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.