Und­gå ha­ck­e­re i som­mer­fe­ri­en

BT - - NYHEDER -

IT-SIK­KER­HED Når du er langt fra Dan­mark på vel­fortjent som­mer­fe­rie, kan det va­e­re fri­sten­de li­ge at tjek­ke Fa­ce­book, nyhe­der­ne el­ler email. Men det er ikke helt ri­si­kof­rit. Får du ad­gang til in­ter­net­tet via en wi-fi-for­bin­del­se i ud­lan­det, ri­si­ke­rer du nem­lig, at der lig­ger en ha­ck­er på lur.

»Ha­ck­er­ne ken­der folks rej­se­va­ner, og de ved, at man­ge går rundt med per­son­føl­som­me op­lys­nin­ger, og der­for er der nog­le, der har spe­ci­a­li­se­ret sig i at få fat på vo­res op­lys­nin­ger,« si­ger Ras­mus The­e­de, som er for­mand i Rå­det for Di­gi­tal Sik­ker­hed.

Han forta­el­ler, at det blandt an­det er ko­der og kon­toop- lys­nin­ger, der ri­si­ke­rer at hav­ne i de for­ker­te ha­en­der, og at det kan ske så let som in­gen­ting.

Hvis du har ta­endt for dit trå­d­lø­se net­va­erk, kan ha­ck­er­ne fak­tisk lok­ke dig over på de­res for­bin­del­se – uden at du selv ak­tivt log­ger ind på den, for­kla­rer Ras­mus The­e­de. Hvad gør man så? I det he­le ta­get skal du pas­se me­get på, når du log­ger på en gra­tis wi-fi-for­bin­del­se på ho­tel­ler, i luft­hav­ne el­ler på caféer, si­ger Hen­rik Larsen, som er chef for DKCERT og eks­pert i it-sik­ker­hed. Han forta­el­ler, at ha­ck­er­ne er smar­te og op­find­som­me.

»Der fin­des man­ge ek­semp­ler på, at ha­ck­e­re gi­ver wi-fi­netva­er­ket et navn, som min­der om nav­net på den café, du sid­der på, el­ler det ho­tel, du bor på,« forta­el­ler Hen­rik Larsen.

Men hvad skal du så gø­re, hvis du ger­ne vil på in­ter­net­tet? VPN kan va­e­re nøg­le­or­det.

Hvis du har mu­lig­hed for det, så skal du bru­ge en VPN­for­bin­del­se hjem til dit eget net­va­erk. Så går du nem­lig ud på in­ter­net­tet fra det kend­te og sik­re net­va­erk, du er på der­hjem­me, for­kla­rer Hen­rik Larsen.

Men der er fak­tisk og­så en an­den mu­lig­hed, der dog kra­e­ver, at du har det rig­ti­ge mo­bi­la­bon­ne­ment. Fle­re teleud­by­de­re til­by­der nem­lig fri in­ter­net, når du er i en lang ra­ek­ke lan­de i Eu­ro­pa. Det be­ty­der, at du kan log­ge på det mo­bi­le net­va­erk, f.eks. 3G el­ler 4G net­va­erk, uden at det bli­ver en be­ko­ste­lig af­fa­e­re.

4G-sig­na­let er va­e­sent­ligt sva­e­re­re at ha­cke, end wi-fi er. Der­for er det en klar for­del, hvis du ek­sem­pel­vis skal syn­kro­ni­se­re din e-mail, at du gør det via 4G frem for et åbent wi-fi hots­pot, si­ger Ras­mus The­e­de.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.