Na­e­sten i øjen­høj­de

BT - - TV / RADIO -

BALLET De kom­mer fra to vidt for­skel­li­ge ver­de­ner. Den ene er Dan­marks re­gent, den an­den er lan­dets ukro­ne­de po­p­dron­ning. Men når det ga­el­der kre­a­ti­vi­te­ten, for­svin­der tit­ler­ne. Så­dan be­skri­ver san­ge­r­in­den Oh Land sit ar­bej­de med dron­ning Mar­gret­he un­der til­bli­vel­sen af Ti­vo­lis kom­men­de bal­let­fo­re­stil­ling ’Aske­pot’.

Mens Dron­nin­gen har teg­net sceno­gra­fi­en, har san­ge­r­in­den med det bor­ger­li­ge navn Nan­na Øland

VEJRET I DAG

Fa­bri­ci­us stå­et for mu­sik­ken. Og sam­ar­bej­det om at fin­de det helt rig­ti­ge ud­tryk til fo­re­stil­lin­gen gjor­de hur­tigt, at Oh Land så hen­de me­re som en kol­le­ga end som Dan­marks roy­a­le over­ho­ved.

»Li­ge så snart vi sat­te os ned med koreo­gra­fen og hav­de kre­a­ti­ve sam­ta­ler, føl­te jeg, at vi var li­ge­va­er­di­ge. Det tror jeg og­så, at hun øn­ske­de. Så hand­le­de det på in­gen må­de om, hvem der var po­p­san­ger, og hvem der var dron­ning,« forta­el­ler hun.

Al­li­ge­vel var det ikke al­le for­skel­le, der var kom­plet ud­vi­ske­de. Det var nem­lig ty­de­ligt, at re­gen­ten hav­de et helt af­slap­pet for­hold til en be­stemt sce­ne i ’Aske­pot’, for­di hun selv hav­de prø­vet hand­lin­gen i det vir­ke­li­ge liv, for­kla­rer Oh Land. Even­tyr og hver­dag »Det var isa­er sjovt at dis­ku­te­re, hvor­dan bals­ce­nen skul­le fo­re­gå. Dron­nin­gen tal­te om ka­va­le­rer, som om det var det mest na­tur­li­ge i ver­den, og jeg tal­te om prin­ser uden at ta­en­ke over, at hen­des to søn­ner fak­tisk er prin­ser. Det var lidt sy­ret, for alt det her er jo sta­dig ba­re et even­tyr for mig,« si­ger hun.

Det er 35 mi­nut­ters ny mu­sik,

SOLEN I DAG MÅNEN I DAG

sva­ren­de til et helt al­bum, Oh Land har skre­vet, ind­spil­let og pro­du­ce­ret helt på egen hånd – med hja­elp fra et par ga­estemu­si­ke­re. Og fak­tisk er det en gam­mel drøm, der en­de­lig er gå­et i op­fyl­del­se for san­ge­r­in­den.

»Jeg har al­tid øn­sket mig det her. Det er en drøm­me­op­ga­ve at kun­ne for­dy­be mig i mu­sik, der ikke be­hø­ver at va­e­re et tre­mi­nut­ters po­p­num­mer til ra­dio­en, selv om jeg og­så el­sker at la­ve det,« smi­ler Oh Land.

Aske­pot har pre­mi­e­re på Pan­to­mi­me­te­a­tret i Ti­vo­li 25. ju­ni. LØSNINGER til op­ga­ver si­de 30: Nem: 5, Mel­lem: 22, Sva­er: 176

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.