Den syn­gen­de må­l­mand

Gi­an­lu­i­gi Buf­fon er Ita­li­ens an­fø­rer og man­den med en klar dags­or­den, når han åb­ner mun­den og skrå­ler med på den ita­li­en­ske na­tio­nalsang

BT - - EM I FRANKRIG 2016 - Mi­chel Wik­kel­sø David­sen | mi­cd@sporten.dk

’Il Can­to deg­li Ita­li­a­ni’. Ita­li­e­ner­nes sang. Så­dan hed­der den ita­li­en­ske na­tio­nalsang, som spil­ler­ne syn­ger af kraft­fuld lun­ge, og som gjaldt det de sid­ste drå­ber Ama­ro­ne i kar­af­len. Den mest pas­sio­ne­re­de er Gi­an­lu­i­gi Buf­fon. Den le­gen­da­ri­ske ita­li­en­ske må­l­mand på 38 år.

Land­skamps re­kord­hol­de­ren i Ita­li­en luk­ker øj­ne­ne, tra­ek­ker luf­tin d og syn­ger så højt, at mi­kro­fo­ner­ne fan­ger den dy­be røst. »Ita­li­en­ske brød­re, Ita­li­en er våg­net!« For Buf­fon er na­tio­nalsan­gen me­re end ba­re et ri­tu­al før en land­skamp. Det er en fa­el­les­fø­lel­se med lands­ma­en­de­ne.

»Jeg syn­ger med ae­ng­stel­se, for­di det be­ty­der no­get for mig. Det her er mit land. Jeg har mi­stet to bedste­fora­el­dre i Sla­get ved Pi­a­ve (un­der før­ste ver­denskrig, red.), og min ge­stus er det mind­ste tegn på tak­nem­me­lig­hed, som jeg kan gi­ve dem,« sag­de Gi­an­lu­i­gi Buf­fon, da han blev spurgt til sin de­di­ke­re­de sang af avi­sen la Re­pu­bbli­ca un­der EM2012. En po­li­tisk kon­kur­ren­ce Mod Sve­ri­ge syn­ger Buf­fon den ita­li­en­ske na­tio­nalsang for 159. gang før en of­fi­ci­el land­skamp, når han i ef­ter­mid­dag klok­ken 15 går for­re­st ind til sin an­den kamp ved som­me­rens EM. Det er ble­vet et sam­ta­le­em­ne, at Gi­an­lu­i­gi Buf­fon skrå­ler for fuld hals, når Ita­li­en skal spil­le land­skam­pe. Ka­me­ra­et pa­no­re­rer for­bi ham som sid­ste mand, og så fan­ger de øje­blik­ket. Og der er et sig­nal i det.

»Jeg kan for­sik­re dig for, at det at re­pra­e­sen­te­re Ita­li­en og have lands­hold­strøj­en på be­ty­der langt me­re for mig end ba­re en sport­s­tur­ne­ring. Det er en po­li­tisk, so­ci­al og hi­sto­risk kon­kur­ren­ce. Jeg fø­ler, at jeg er en af fol­kets vog­te­re. Det ita­li­en­ske folk,« sag­de Gi­an­lu­i­gi Buf­fon til Wall Stre­et Jour­nal in­den EM.

Han er det ita­li­en­ske folks vog­ter. Og han er det ita­li­en­ske lands­holds­måls vog­ter. Buf­fon bru­ger sin sta­tus til at sam­le fol­ket i en fa­el­les­fø­lel­se. Og stod det til den 38-åri­ge må­l­mand, skal den­ne fø­lel­se smø­res ud over he­le ka­len­der­å­ret – ikke ba­re to må­ne­der hver an­den som­mer.

»Jeg er ikke ban­ge for at kal­de mig selv en pa­tri­ot, og jeg var enormt glad for at se pra­esi­dent Mat­ta­rel­la gø­re så stor en ind­sats for at genop­li­ve den na­tio­na­le stolt­hed og fla­get. Jeg er ikke en dum na­tio­na­list, men jeg ser, at al­le an­dre lan­de har den fø­lel­se. Jeg ser det, når jeg spil­ler mod an­dre landshold, og vi kan ikke kun gø­re det til OL el­ler VM. Det er en vig­tig bor­ger­lig ud­dan­nel­se,« sag­de Buf­fon for ny­lig til l’Uni­ta. For­met af slut­run­der Na­tio­nal­fø­lel­sen har han al­drig slup­pet, og lands­hol­det var og­så for ham et sam­lings­punkt som lil­le, fod­bold­gal kna­egt i Tosca­na. Al­le­re­de den­gang drøm­te han om at bli­ve en del af lands­hol­det – li­ge­som så man­ge an­dre dren­ge – da han op­le­ve­de slut­run­der­nes sam­len­de ef­fekt.

»Mit før­ste min­de om lands­hol­det er fra VM i 1982. Jeg hu­sker da­ge­ne der­hjem­me el­ler i min on­kels hus med he­le fa­mi­li­en. Og de lan­ge mid­da­ge, hvor vi så kam­pe­ne. Men jeg hu­sker og­så, at vi un­der de kam­pe gik uden­for el­ler ud på al­ta­nen for at spil­le. Det er dej­ligt at min­des al­le de ju­bel­brøl og rå­ben­de skuf­fel­ser, jeg hør­te fra al­ta­nen,« har Gi­an­lu­i­gi Buf­fon sagt til UEFAs hjem­mesi­de.

I ef­ter­mid­dag er det Buf­fon, der sam­ler si­ne lands­ma­end for­an ska­er­me­ne. 38 år gam­mel og med et mål om at vin­de sit før­ste EM – el­ler ba­re gø­re det ita­li­en­ske folk stol­te.

Jeg kan for­sik­re dig for, at det at re­pra­e­sen­te­re Ita­li­en og have lands­hold­strøj­en på be­ty­der langt me­re for mig end ba­re en sport­s­tur­ne­ring. Det er en po­li­tisk, so­ci­al og hi­sto­risk kon­kur­ren­ce Gi­an­lu­i­gi Buf­fon

FOTO LAPRESSE

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.