’KYLLINGER’

BT - - EM I FRANKRIG 2016 -

HELT ELENDIGT Selv­om Sve­ri­ge trods alt fik 1-1 mod Ir­land, er kri­tik­ken hag­let ned over bå­de spil, spil­le­re og tra­e­ne­ren. For sven­sker­ne spil­le­de ikke godt. Slet ikke godt.

En an­den sport­sjour­na­list på Sve­ri­ges stør­ste avis, Af­ton­bla­det, er Marcus Leif­by, og han har me­get sva­ert ved at få øje på lys­punk­ter ef­ter en kamp, hvor sven­sker­nes mål var et selv­mål fra Ir­lands Ci­a­ran Clark. De blå-gu­le hav­de fak­tisk ikke en ene­ste af­slut­ning på mål i lø­bet af kam­pen.

Ef­ter en sam­let sejr på 4-3 i to play-off-kam­pe mod Dan­mark samt en flot 3-0 sejr over Wa­les i den sid­ste test­kamp in­den slut­run­den var der iføl­ge Marcus Leif­by en helt del op­ti­mis­me at spo­re blandt det sven­ske folk. En op­ti­mis­me, der er så godt som va­ek nu. Mang­ler kva­li­tet »Vi gjor­de det godt mod Dan­mark i kva­li­fi­ka­tio­nen, og vi gjor­de det godt mod Wa­les in­den EM. Det fik folk til at tro, at der må­ske kun­ne va­e­re no­get godt i ven­te, men det var der ba­re ikke. Kam­pen mod Ir­land var så elen­dig på al­le må­der. Spil­ler­ne løb ikke, og der var ikke en ene­ste af­slut­ning på mål,« si­ger Marcus Leif­by. Kam­pen mod Ir­land var så elen­dig på al­le må­der. Spil­ler­ne løb ikke, og der var ikke en ene­ste af­slut­ning på mål

Marcus Leif­by bru­ger ud­tryk­ket ’chi­ck­en Swe­des’ om det sven­ske landshold. Det var det ud­tryk, som ame­ri­ka­ner­ne og ca­na­di­er­ne brug­te om de sven­ske is­ho­ck­ey­spil­le­re, da de be­gynd­te at kom­me til NHL og slet ikke kun­ne føl­ge med. Han kal­der den nu­va­e­ren­de sven­ske trup for den dår­lig­ste si­den 2000 og la­eg­ger blandt an­det va­egt på, at hol­det kun har én stor stjer­ne, og det er dét.

»Der mang­ler så me­get kva­li­tet. Det er ret sør­ge­ligt, at vi er ble­vet så dår­ligt et fod­bold­hold, at vi har en bed­re chan­ce for at vin­de, hvis vi mø­der et hold, der er bed­re, end vi er. På den må­de be­hø­ver vi ikke have bol­den så me­get, og vi kan ven­te på mod­stan­de­rens fejl frem for at sa­et­te lid til vo­res eg­ne ev­ner, som ba­re ikke er der.« Ne­ga­ti­ve hen­ven­del­ser Un­der kam­pen mel­lem Ir­land og Sve­ri­ge skrev Marcus Leif­by Af­ton­bla­dets li­ve­da­ek­ning, og her modt­og han godt 3.000 hen­ven­del­ser fra la­e­se­re i lø­bet af kam­pen.

»Min op­fat­tel­se af den ge­ne­rel­le hold­ning blandt sven­sker­ne er, at vi er hel­di­ge at va­e­re med, og at vi skal va­e­re gla­de for at va­e­re her. 98 pro­cent af de 3.000 hen­ven­del­ser var ne­ga­ti­ve, vre­de og op­gi­ven­de.«

Det skal bli­ve spa­en­den­de at se, om rol­len som un­der­dog i vir­ke­lig­he­den pas­ser Sve­ri­ge bed­re, når de i dag klok­ken 15.00 mø­der Ita­li­en i Toulou­se. EM 2000 Tre sto­re pro­fi­ler: Pa­trik An­der­s­son (Bay­ern Mün­chen), Hen­rik Lars­son (Cel­tic) og Fredrik Ljung­berg (Ar­se­nal)) RESULTATER: 1-2 Bel­gi­en, 0-0 Tyr­ki­et, 1-2 Ita­li­en VM 2002 (Olof Mel­l­berg (Aston Vil­la), Fredrik Ljung­berg (Ar­se­nal), Hen­rik Lars­son (Cel­tic)) RESULTATER: 1-1 Eng­land, 2-1 Ni­ge­ria, 1-1 Ar­gen­ti­na, 1-2 Se­ne­gal EM 2004 (Olof Mel­l­berg (Aston Vil­la), Hen­rik Lars­son (Cel­tic), Zla­tan Ibra­him­ovic (Ajax)) RESULTATER: 5-0 Bul­ga­ri­en, 1-1 Ita­li­en, 2-2 Dan­mark, 4-5 ef­ter straf­fe mod Hol­land VM 2006 (Kim Käll­ström (Ly­on), Zla­tan Ibra­him­ovic (Ju­ven­tus), Hen­rik Lars­son (Bar­ce­lo­na) RESULTATER: 0-0 Tri­ni­dad & To­ba­go, 1-0 Pa­ragu­ay, 2-2 Eng­land, 0-2 Tys­kland EM 2008 (Mar­kus Ro­sen­berg (Wer­der Bre­men), Zla­tan Ibra­him­ovic (In­ter), Jo­han El­man­der (Toulou­se) RESULTATER: 2-0 Gra­e­ken­land, 1-2 Spa­ni­en, 0-2 Rusland VM 2010 - IKKE KVA­LI­FI­CE­RET EM 2012 (Se­ba­sti­an Lars­son (Sun­der­land), Kim Käll­ström (Ly­on), Zla­tan Ibra­him­ovic (AC Milan) RESULTATER: 1-2 Ukrai­ne, 2-3 Eng­land, 2-0 Frank­rig VM 2014 - IKKE KVA­LI­FI­CE­RET EM 2016 (Zla­tan Ibra­him­ovic (PSG), An­dreas Isaks­son (Ka­sim­pa­sa), Emil Fors­berg (RB Leipzig) RESULTATER: 1-1 Ir­land

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.