Zla­tan blom­strer, når han be­gra­en­ses

Hvis Sve­ri­ge skal have no­gen som helst chan­ce mod Ita­li­en, er Zla­tan nødt til at spil­le helt frem­me

BT - - 10. JUNI - 10. JULI -

DET NU­VA­E­REN­DE SVEN­SKE landshold vil i hi­sto­ri­en al­tid bli­ve hu­sket som Zla­tan­hol­det. Du skal ikke gå la­en­ge­re end fem­seks år tilbage, hvor de hav­de Fredrik Ljung­berg, der var en ver­dens­spil­ler på et rig­tig godt hold. De hav­de Hen­ke Lars­son, der kun­ne spil­le på et hvil­ket som helst hold i ver­den. De hav­de Olof Mel­l­berg i top-top-form, som var en midt­stop­per med højt in­ter­na­tio­nalt ni­veau. Der ta­ler jeg ikke i FCK-ti­den, men en yn­gre Mel­l­berg. Går du end­nu la­en­ge­re tilbage, hav­de de Thomas Bro­lin, Martin Da­hlin, Jo­nas Thern, Ste­fan Schwarz, Pa­trik An­der­s­son og Klas In­ge­s­son.

Det her Sve­ri­ge-hold er pro­fil­løst, og fjer­ner du Zla­tan Ibra­him­ovic, vil­le det va­e­re Mor­ten Ol­sen, der for­be­red­te en pep­talk nu – og ikke Erik Ham­rén. SVE­RI­GE ER UN­DER­DOG ved det­te EM. Jeg har selv op­le­vet det i Cham­pions Le­ague med FC Kø­ben­havn, og der er tre vig­ti­ge ting, når du er det lil­le hold i en stor tur­ne­ring.

Punkt 1: Du skal gi­ve spil­ler­ne et tak­tisk op­la­eg, som de tror på. Du skal over­be­vi­se spil­ler­ne om, at det her er mu­ligt. Du må ikke gi­ve dem tom snak, men pra­e­sen­te­re et tak­tisk op­la­eg, hvor du kon­kret pe­ger på mod­stan­de­rens styr­ker og svag­he­der. Hvad skal hol­det gø­re de­fen­sivt, og hvad skal det gø­re of­fen­sivt?

Punkt 2: Du skal fin­de det rig­ti­ge spa­en­dings­ni­veau, så man ikke er ban­ge, men hel­ler ikke er naiv op­ti­mist. Det ga­el­der om at fin­de den helt ret­te ba­lan­ce.

Punkt 3: Du skal ud­nyt­te det, som jeg kal­der nøg­le­si­tu­a­tio­ner i kam­pen. Du får må­ske ikke så man­ge chan­cer, så der skal du va­e­re der. Du skal have to el­ler tre mat­chvin­den­de red­nin­ger el­ler blo­ke­rin­ger de­fen­sivt. Og hvis hol­det fun­ge­rer or­ga­ni­sa­to­risk, er det sjovt, hvor man­ge gan­ge det fal­der ud til din for­del.

Skal jeg til­fø­je en sid­ste ting er det, at di­ne nøg­le­spil­le­re gi­ver det lil­le ek­stra. Og for Sve­ri­ge er det nemt at pe­ge på, at det er Zla­tan Ibra­him­ovic’ op­ga­ve. Men så skal han spil­le på den rig­ti­ge po­si­tion på ba­nen. Og Erik Ham­rén er nødt til at be­gra­en­se hans fri­hed.

Hvis Sve­ri­ge skal have no­gen som helst chan­ce mod Ita­li­en, er Zla­tan nødt til at spil­le helt frem­me. Han må ikke van­dre så me­get ned i ba­nen. Når han van­drer ned i ba­nen, iso­le­rer han den an­den an­gri­ber. Og hvad en­ten den an­den an­gri­ber er Marcus Berg el­ler Jo­hn Gu­i­det­ti, er de ikke go­de nok til at slås med de ita­li­en­ske be­ton­for­sva­re­re fra Ju­ven­tus. De tre ita­li­en­ske midt­stop­pe­re ken­der hin­an­den ud og ind, så hvis Sve­ri­ge skal pro­du­ce­re må­l­chan­cer og la­ve mål, skal Zla­tan spil­le helt for­re­st og hel­le­re have bol­den min­dre i kam­pen, så han til gen­ga­eld er helt ud­hvilet og helt klar, hver gang han får bol­den. For Zla­tan Ibra­him­ovic er man­den, der kan sa­et­te dem af på et split­se­kund og sco­re det af­gø­ren­de mål.

Sve­ri­ge har man­ge an­dre go­de spil­le­re, selv­om man ikke har spil­le­re på Zla­tan Ibra­him­ovic’ ni­veau. Emil Fors­berg er en god spil­ler, Al­bin Ek­dal er det sam­me, og de har go­de midt­stop­pe­re, uan­set hvem der spil­ler. Men de spil­le­re bli­ver og­så lidt ha­em­met, hvis Zla­tans rol­le er for fri, og han kan be­va­e­ge sig overalt på ba­nen he­le ti­den. Det ha­em­mer Emil Fors­berg, Al­bin Ek­dal og Kim Käll­ström, for­di de får en af­le­ve­rings­mu­lig­hed min­dre frem­me i ba­nen. Når de tre spil­le­re har bol­den, vil de me­get ger­ne have Zla­tan for­an sig, så de kan spil­le ef­ter ham.

Men hvis Zla­tan er ved si­den af dem el­ler i nog­le til­fa­el­de bag dem, bli­ver det me­get sva­ert at få is­ce­ne­sat bå­de hol­det og alt­så Zla­tan Ibra­him­ovic, de­res far­lig­ste spil­ler, i de rig­ti­ge po­si­tio­ner. Zla­tan skal va­e­re ta­et­te­re på må­let flest mu­li­ge gan­ge, så har Sve­ri­ge størst mu­lig chan­ce for at sco­re. Mod Ita­li­en får man ikke ret man­ge chan­cer, og hvis du ikke får det, er der én mand, du øn­sker vil få de chan­cer. Det er Zla­tan Ibra­him­ovic. KAM­PEN MOD IR­LAND var nøg­le­kam­pen. En sejr kun­ne gi­ve dem et godt ud­gangs­punkt, men vig­tigst af alt måt­te de ikke ta­be den. Jeg tror, Sve­ri­ge sid­der med en skuf­fet fø­lel­se nu. Sve­ri­ge un­der­pra­este­re­de. En ting er re­sul­ta­tet 1-1. Det kan ske mod Ir­land på neut­ral grund. Men jeg tror, at Sve­ri­ge var me­get, me­get skuf­fet over pra­e­sta­tio­nen. Jeg vil gå så langt at si­ge, at før Ir­land score­de, var Sve­ri­ge sam­men med Nor­dir­land det hold, der hav­de la­vet den ringeste pra­e­sta­tion ind­til da ved EM. Det var uor­ga­ni­se­ret, tem­po­løst, uop­find­somt og dår­ligt or­ga­ni­se­ret. De må va­e­re me­get re­van­che­lyst­ne.

Mod Ita­li­en vil Sve­ri­ge ikke va­e­re fa­vo­rit, og må­ske er de bedst som un­der­dog, men man skal og­så hu­ske på, at det er 10 år si­den, at Sve­ri­ge har slå­et en top­na­tion i en vig­tig kamp. De vandt over Hol­land 3-2 i kva­li­fi­ka­tio­nen til EM 2012, men da var Hol­land al­le­re­de kva­li­fi­ce­ret, så de hav­de in­tet at spil­le for. Sve­ri­ge slog og­så Frank­rig 2-0 ved se­ne­ste EM, men der var Frank­rig og­så al­le­re­de ude af tur­ne­rin­gen. Sve­ri­ge skal alt­så gå fra at un­der­pra­este­re kraf­tigt mod Ir­land til at over­pra­este­re mod Ita­li­en.

FOTO: AFP

Zla­tan Ibra­him­ovic er den ene­ste på Sve­ri­ges hold, der er god nok til at ta­ge kam­pen op med ’Gli Azzur­ris’ tre be­ton­for­sva­re­re fra Ju­ven­tus (Gi­o­r­gio Chiel­li­ni, Leo­nar­do Bonuc­ci og An­drea Barzag­li).

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.