Bri­tisk og episk

På en scor­ing i de sid­ste se­kun­der vandt Eng­land ’The Batt­le of Bri­tain’ over Wa­les. BT var med mi­nut for mi­nut og ti­me for ti­me blandt fan­ta­sti­ske fans, god­mo­di­ge dril­le­ri­er og ekst­a­se på tri­bu­ner­ne

BT - - EM I FRANKRIG 2016 - Sø­ren Hang­høj Kri­sten­sen | srkr@sporten.dk

Klok­ken 10.45:

Ska­eb­nen el­ler en skra­ed­der­sy­et til­fa­el­dig­hed … Li­ge me­get om det er det ene el­ler an­det, pas­ser det sam­men som fish’n’chips, at ’The Batt­le of Bri­tain’ spil­les i den nord­fran­ske by Lens. For li­ge vest for by­en lø­ber ’Au­tor­ou­te des Ang­lais’ med kurs di­rek­te mod Den En­gel­ske Ka­nal godt 100 ki­lo­me­ter va­ek. Og når man ram­mer den gam­le mi­ne­by, kun­ne man li­ge så vel va­e­re i Sh­ef­fi­eld el­ler Swan­sea. Så­dan er for­nem­mel­sen i hvert fald. Da jeg kan­ter mig ind mel­lem au­to­cam­pe­re og kort­klip­pe­de klep­per­ter med ta­to­ve­rin­ger på skul­dre­ne, reg­ner det oven i kø­bet, som var det en man­dag mor­gen i Man­che­ster. Der er knap fi­re ti­mer til ki­ck­off, men én ting står al­le­re­de gla­s­klart. Eng­land og Wa­les kun­ne ikke mø­des et me­re pas­sen­de sted.

Klok­ken 11.58:

På Bou­le­vard Emi­le Bas­ly i det cen­tra­le Lens er ki­ck­off nu tre ti­mer va­ek, og mor­gen­tra­et­he­den og gårs­da­gens tøm­mer­ma­end er så småt ved at fortra­ek­ke i takt med reg­nen og sky­er­ne på den nord­fran­ske him­mel. De små ba­ge­ri­er på bou­le­var­den lan­ger det ene smur­te bagu­et­te ef­ter det an­det over di­sken, og og­så ølsa­el­ger­ne har få­et travlt. Wa­li­si­ske og en­gel­ske fans blan­der sig med hin­an­den på den af­luk­ke­de ga­de og ta­ger bil­le­der af og med hin­an­den.

»Vi har et godt og ven­ska­be­ligt for­hold til hin­an­den. Vi slås al­drig. Men vi dril­ler hin­an­den i stor stil. Som wa­li­se­re er vi stol­te af vo­res na­tio­na­le iden­ti­tet. Vi er gla­de for ikke at va­e­re eng­la­en­de­re. Der­for pe­ger vi selv­føl­ge­lig fin­gre ad dem,« ly­der det fra Ri­chard Ha­le, der sam­men med tre ven­ner er kørt fra den wa­li­si­ske by Pon­typool til Lens og mod­sat må fin­de sig i at bli­ve kaldt ’she­eps­hag­gers’ (nog­le der er uan­sta­en­di­ge med får) af for­bi­pas­se­ren­de eng­la­en­de­re.

»Det er 58 år si­den, vi se­ne­st har va­e­ret til en slut­run­de, og det er fan­ta­stisk. De fi­re da­ge, vi er her, er no­get vi nok al­drig kom­mer til at op­le­ve igen,« si­ger han.

Klok­ken 12.31:

»Don’t ta­ke me ho­me, Plea­se don’t ta­ke me ho­me, I just don’t wan­na go to work, I wan­na stay he­re and drink all the be­er, Plea­se don’t, Plea­se don’t ta­ke me ho­me...«

For­an ba­ren med det pas­sen­de navn La Lo­co skrå­ler en grup­pe på nog­le hund­re­de en­gel­ske fans med på en sang, man ikke kan und­gå at få på hjer­nen, når man blan­der sig med de hvid­kla­ed­te til­ha­en­ge­re. Hel­dig­vis skal in­gen af dem på ar­bej­de, og de kan drik­ke de øl, de ly­ster.

På hus­mu­re, hegn, og mel­lem skil­te ha­en­ger en­gel­ske flag med klub­nav­ne skre­vet i det rø­de kors. Men det er ikke Man­che­ster Uni­ted, Ar­se­nal, Chel­sea el­ler Man­che­ster Ci­ty, der pra­e­ger log­o­er­ne. I ste­det er det fans fra Don­ca­ster, Mil­lwall, York Ci­ty, Ro­t­her­ham og Hud­der­s­fi­eld, der fyl­der i by­bil­le­det. For­an et flag fra Swin­don Town, der se­ne­st var i Pre­mi­er Le­ague i be­gyn­del­sen af 90er­ne og i dag spil­ler i Le­ague One, drik­ker David, Matt og Chris en øl i de­res hvi­de trø­jer.

»En slut­run­de som den her er den chan­ce, til­ha­en­ger­ne fra de små klub­ber får for at ly­se op. Fan­se­ne fra de sto­re klub­ber rej­ser rundt i Eu­ro-

pa hvert år. Det her er vo­res mu­lig­hed for at ta­ge en smu­le lo­kal iden­ti­tet med ud i Eu­ro­pa og sam­ti­dig støt­te vo­res landshold,« rå­ber David i lar­men fra de en­gel­ske slags­an­ge.

Klok­ken 12.43:

Lidt la­en­ge­re ne­de af ga­den ha­en­ger et par ae­l­dre her­rer ud for­an et flag fra Coven­try Ci­ty. Paul Smith og Pe­te Hen­dry hyg­ger sig – bå­de i sel­skab med de­res of­te lidt yn­gre lands­ma­end og de­res wa­li­si­ske ’mod­stan­de­re’. Hel­dig­vis. For den slags har Eng­land brug for at vi­se ver­den i dis­se da­ge, me­ner de beg­ge. »Vi og de wa­li­si­ske fans be­hø­ver hin­an­den. Ikke mindst på grund af de ting, der er sket i lø­bet af de se­ne­ste da­ge, hvor vi har haft et par epi­so­der i Mar­seil­le (slå­skam­pe med rus­si­ske fans, red.). I af­tes fe­ste­de vi sam­men i Lil­le, og i dag fe­ster vi sam­men i Lens. Det er så­dan, det skal va­e­re,« un­der­stre­ger Paul Smith.

Om to en halv ti­me – når kam­pen fløjtes i gang – bli­ver rum­me­lig­he­den dog lagt va­ek for et øje­blik. I det dril­len­de for­hold mel­lem Eng­land og Wa­les, er eng­la­en­der­ne sto­re­bror. Og selv om lil­le­bror er fa­mi­lie, reg­ner Smith og Hen­dry med, at han bå­de får sig en bra­en­de­na­el­de og en ol­fert, når han vover at kryd­se klin­ger med den stør­ste.

»Vi vin­der. Det er jeg ikke i tvivl om. Det vil­le va­e­re pin­ligt, hvis vi tab­te, men det sker hel­ler ikke. Jeg hav­de ger­ne gi­vet wa­li­ser­ne en uaf­gjort, men ef­ter vi smed sej­ren i den før­ste kamp, vil det va­e­re for ri­si­ka­belt,« si­ger Hen­dry diplo­ma­tisk.

Klok­ken 13.30:

In­de på Sta­de Bol­la­ert-De­le­lis har de før­ste par tu­sin­de til­sku­e­re fun­det de­res plad­ser i den ef­ter­hån­den ba­gen­de sol. På ba­nen ta­ger as­si­stent­tra­e­ner Gary Ne­vil­le en snak med et par af de en­gel­ske re­ser­ver, da Ga­reth Ba­le og hans hold­kam­me­ra­ter duk­ker frem fra ka­ta­kom­ber­ne til stor ju­bel fra de wa­li­si­ske til­ha­en­ge­re, der er truk­ket ind fra by­ens ga­der. En halv ti­me se­ne­re duk­ker Eng­lands land­stra­e­ner, Roy Hod­g­son, op til en ufo­ku­se­ret ba­ne­in­spek­tion, og yder­li­ge­re 20 mi­nut­ter ef­ter sen­der han sit hold til op­varm­ning.

Klok­ken 14.56:

I mi­nut­ter­ne frem til de to hold kom­mer på ba­nen, er det de wa­li­si­ske til­ha­en­ge­re, der har det ver­ba­le over­tag. Fi­re mi­nut­ter før ki­ck­off skrå­ler de af de­res lun­ge ful­de kraft med på na­tio­nal­me­lo­di­en, der har det ord­ret­te navn ’Hen Wlad Fy

Nha­dau’. Er det el­ver­sprog fra ’Rin­ge­nes Her­re’? Nej, det er så­ma­end wa­li­sisk. Og det ly­der godt.

Det gør det og­så få se­kun­der se­ne­re, da en af Eu­ro­pas bed­ste og mest gen­ken­de­li­ge na­tio­nalsan­ge ram­mer højt­ta­ler­ne. Eng­la­en­der­ne vi­ser for før­ste gang, at de er i over­tal på tri­bu­ner­ne, da de un­der ’God sa­ve

the Qu­e­en’ le­ve­rer en vo­kal pra­e­sta­tion, der kan få selv Thomas Bla­ch­mann til at tie stil­le. Kamp­start er øje­blik­ke va­ek.

Klok­ken 15.43:

En li­ge 1. halv­leg rystes som en sne­kug­le, da den ene en­de af Sta­de Bol­la­ert-De­le­lis går i ekst­a­se. Grun­den er Ga­reth Ba­le. Fra 35 me­ters af­stand ham­rer Re­al Madrid-stjer­nen et fris­park for­bi en sta­tisk Joe Hart. Den rø­de del af sta­dion ved ikke, hvad den skal gø­re af sig selv, men ef­ter den umid­del­ba­re ju­bel har lagt sig, er der kun én sang, der vil ud:

»You’re go­ing ho­me, you’re go­ing ho­me, you’re go­ing, Eng­land’s go­ing ho­me,« syn­ger de wa­li­si­ske fans, der få mi­nut­ter se­ne­re kan klap­pe de­res spil­le­re ned til pau­se­te­en med en 1-0-fø­ring.

Klok­ken 16.14:

»En-ge-land, En-ge-land, En-geland,« gjal­der det fra tri­bu­ner­ne. Et kvar­ter ef­ter pau­sen har ind­skif­te­de Ja­mie Var­dy ud­lig­net fra ta­et hold. Sto­re de­le af sta­dion tror, Lei­ce­ster-an­gri­be­ren er of­f­si­de, men han bli­ver he­a­det fri af Wa­les-an­fø­rer As­hley Wil­li­ams og er der­for i en lov­lig po­si­tion. Eng­land er tilbage i kam­pen. Og­så på til­sku­er­plad­ser­ne.

Klok­ken 16.31:

Hav­de no­gen for et år si­den sagt, at Eng­lands to for­re­ste spil­le­re i en EM-kamp vil­le va­e­re Ja­mie Var­dy og Marcus Ras­h­ford, hav­de No­stra­damus få­et kamp til stre­gen om tit­len som hi­sto­ri­ens stør­ste spå­mand. 18-åri­ge Ras­h­ford, der de­bu­te­re­de for Man­che­ster Uni­ted på se­ni­o­r­ni­veau mod FC Midtjyl­land for ikke en­gang fi­re må­ne­der si­den, skif­tes ind og bli­ver Eng­lands yng­ste EM­spil­ler no­gen­sin­de. Imens pres­ser Eng­land på for det sej­rs­mål, der vil ven­de kam­pen på ho­ve­d­et og så godt som sik­kert sen­de dem vi­de­re i tur­ne­rin­gen.

Klok­ken 16.49:

Gary Ne­vil­le spur­ter ned af si­de­linj­en hal­sen­de ef­ter he­le den en­gel­ske ba­enk. Hans mål står ved hjør­ne­fla­get og dan­ser.

Ba­re ét mi­nut før dom­me­rens over­tid ud­lø­ber, har Li­ver­poo­lan­gri­be­ren Da­ni­el Stur­rid­ge sik­ret Eng­land sej­ren. De to tred­je­de­le af sta­dion, der har tre lø­ver på bry­stet, eks­plo­de­rer i eu­fori – ja, selv Roy Hod­g­son kan ikke hol­de fø­lel­ser­ne tilbage.

»Det er lang tid si­den, jeg selv og re­sten af tra­e­ner­sta­ben har re­a­ge­ret med så­dan en gla­e­de ef­ter et mål. Det gjor­de vi, for­di vi kom un­der så me­get pres ef­ter må­let den an­den af­ten (Ruslands ud­lig­ning i over­ti­den, red.),« si­ger den en­gel­ske land­stra­e­ner ef­ter kam­pen.

Det er nu ble­vet de en­gel­ske fans’ tur til at syn­ge ’You’re go­ing ho­me’ ned mod wa­li­ser­ne. Sam­me sang – mod­sat­te hold.

Klok­ken 16.52:

Ly­den af dom­mer Fe­lix Bry­chs fløjte får tå­rer­ne frem i øj­ne­ne hos fle­re af de wa­li­si­ske spil­le­re. As­hley Wil­li­ams skju­ler sig un­der sin trø­je, mens Ga­reth Ba­le syn­ker sam­men. Imens fejrer eng­la­en­der­ne sej­ren med ar­me­ne højt løf­tet mod him­len, der nu igen tru­er med regn.

Lil­le­bror dril­le­de, men til sidst fik sto­re­bror smidt ham ud af va­e­rel­set. Eng­land er på vej vi­de­re i tur­ne­rin­gen, mens Wa­les for­ment­lig skal bru­ge et re­sul­tat i den sid­ste grup­pe­kamp mod Rusland, hvis de skal have sik­ker­hed for en plads i na­e­ste run­de.

»Dren­ge­ne vi­ste enorm ka­rak­ter. De var in­de i kam­pen he­le vej­en, så vi er helt øde­lag­te over, at vi med 60 se­kun­der tilbage, mi­ster det po­int, vi ar­bej­de­de så hårdt for. Men vi må vi­de­re. Vi er her for at gå vi­de­re blandt de sid­ste 16. Er man fra Wa­les, har man he­le ti­den kig­get frem mod den her kamp, for­di det er mod Eng­land. Men for mig er det den mid­ter­ste af tre kam­pe. Nu skal vi vi­se en re­ak­tion mod Rusland,« be­to­ner Wa­les’ land­stra­e­ner, Chris Co­le­man

Klok­ken 17.01:

Sta­dion i Lens er na­e­sten tømt på ba­re få mi­nut­ter. I ste­det er jub­len og skuf­fel­sen ryk­ket ud i by­ens ga­der, hvor sto­re de­le af fan­se­ne al­le­re­de har kurs mod fan­zo­nen i cen­trum el­ler tog­sta­tio­nen og de en­gel­ske fans’ sto­re lejr i Lil­le små 40 ki­lo­me­ter va­ek. Imens ta­ler Ga­reth Ba­le. »Vi er skuf­fe­de li­ge nu, men vi er sta­er­ke in­de­ni, og tur­ne­rin­gen er ikke slut end­nu. Vi ta­ger end­nu me­re styr­ke med til vo­res na­e­ste kamp,« si­ger den wa­li­si­ske stjer­ne­spil­ler.

Uden­for kan han igen hø­re de en­gel­ske fans’ sang. »Don’t ta­ke me ho­me, Plea­se don’t ta­ke me ho­me, I just don’t wan­na go to work, I wan­na stay he­re and drink all the be­er, Plea­se don’t, Plea­se don’t ta­ke me ho­me...«

Og nej. Eng­la­en­der­ne skal ikke hjem. Men det skal Wa­les hel­ler ikke. Ikke end­nu i hvert fald. Og tak for det.

FOTO: SØ­REN HANG­HØJ KRI­STEN­SEN, AFP, EPA OG REU­TERS

Ga­reth Ba­le (ind­sat) brag­te wa­li­ser­ne for­an kort før pau­sen i kam­pen mod Eng­land til stor gla­e­de for de rød­kla­ed­te til­ha­en­ge­re på Sta­de Bol­la­ert-De­le­lis i Lens (øverst tv.). En­gel­ske Pe­te Hen­dry (øverst i mid­ten) var in­den kam­pen slet ikke i tvivl om, at eng­la­en­der­ne vil­le vin­de, men han og re­sten af de en­gel­ske fans måt­te ven­te helt til over­ti­den, før Da­ni­el Stur­rid­ge (stort foto) sat­te den af­gø­ren­de scor­ing ind til 2-1.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.