Rus­si­ske fans sen­des i fa­engsel

BT - - EM I FRANKRIG 2016 -

Tre rus­si­ske fod­bold­fans er ved ret­ten i Mar­seil­le ble­vet idømt op til to års fa­engsel for de­res rol­le i til­sku­er­bal­la­den ved fod­bold-EM, skri­ver AFP.

De rus­si­ske fans var in­vol­ve­ret i de slags­mål bå­de på og uden for sta­dion i Mar­seil­le lør­dag, der ska­em­me­de EMop­gø­ret i grup­pe B mel­lem Rusland og Eng­land. Me­re end 30 per­so­ner kom til ska­de un­der op­tø­jer­ne.

Op­førs­len fra de om­kring 150 rus­si­ske fans på sta­dion har al­le­re­de af­sted­kom­met en be­tin­get ude­luk­kel­se af det rus­si­ske landshold ved EM­slut­run­den fra det eu­ro­pa­ei­ske for­bund (UEFA).

Det be­ty­der, at hol­det vil bli­ve sendt hjem, hvis lig­nen­de sce­ner gen­ta­ger sig.

Des­u­den er Ruslands fod­bold­for­bund ble­vet idømt en bø­de på 150.000 eu­ro, sva­ren­de til 1,1 mil­li­o­ner kro­ner.

43 rus­si­ske fans blev til­ba­ge­holdt tirs­dag i det syd­li­ge Frank­rig, mens de var på vej til Lil­le, hvor Rusland og Slovaki­et mød­tes ons­dag.

Af dis­se 43 er Ale­xei Yer­u­nov, Ni­ko­lai Mor­ozov og Ser­gei Gor­ba­chev ble­vet idømt fa­engsels­dom­me, mens 20 rus­se­re bli­ver smidt ud af Frank­rig uden yder­li­ge­re sig­tel­ser. De re­ste­ren­de 20 er ble­vet løsladt.

29-åri­ge Ale­xei Yer­u­nov, som er til­knyt­tet en fan­grup­pe i den rus­si­ske klub Loko­mo­tiv Moskva, fik den hår­de­ste straf af de tre. Straf­fen lød på fa­engsel i 24 må­ne­der.

Ser­gei Gor­ba­chev, som le­der en fan­grup­pe i den rus­si­ske klub Ar­se­nal Tu­la, blev fa­engs­let i 18 må­ne­der, mens Ni­ko­lai Mor­ozov fik den kor­te­ste straf på 12 må­ne­der.

To en­gel­ske ma­end, der og­så hav­de med­vir­ket til bal­la­den om­kring fod­bold­kam­pen lør­dag, blev man­dag idømt hen­holds­vis to og tre må­ne­ders fa­engsel.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.