Na­bokrig blev til na­bo­hja­elp

Tys­kland og Po­len del­te i slut­run­dens før­ste nul­lert, som na­e­sten sen­der beg­ge hold vi­de­re

BT - - 10. JUNI - 10. JULI - Jo­han Lyng­holm | jo­hp@sporten.dk

Na­bokrig, sto­re­bror mod lil­le­bror, ver­dens­meste­ren mod un­der­hund­en. Der var bagt godt og grun­digt op til bra­get i grup­pe C mel­lem Tys­kland og Po­len, men bord­da­ek­nin­gen end­te med at va­e­re flot­te­re end sel­ve ho­ved­ret­ten.

In­gre­di­en­ser­ne var der el­lers. Hi­sto­rik­ken mel­lem de to lan­de, klubkam­me­ra­ter på tva­ers af beg­ge mand­ska­ber og en ot­ten­de­dels­fi­na­le­bil­let til vin­de­ren. Al­li­ge­vel end­te vi med at få EMs før­ste nul­lert.

Bå­de Tys­kland og Po­len hav­de en sejr med sig fra før­ste grup­pe­kamp mod hen­holds­vis Ukrai­ne og Nor­dir­land, hvor­for beg­ge kun­ne la­de de va­er­ste ner­ver bli­ve på ho­tel­let og an­gri­be op­ga­ven med op­rejst pan­de. Det på trods blev før­ste halv­leg en ør­ken­van­dring uden li­ge, hvor den stør­ste pra­e­sta­tion var, at in­gen af hol­de­ne lyk­ke­des med en ene­ste af­slut­ning på mål. Im­po­ne­ren­de ta­get i be­tragt­ning, at ty­sker­ne som sa­ed­van­ligt stil­le­de med Bay­ern Mün­chen-skar­p­ret­te­ren Thomas Mül­ler, mens po­lak­ker­ne hav­de Mül­lers klubkam­me­rat Ro­bert Lewan­dowski på top­pen. To mand, der ple­jer at høv­le bol­de­ne i kas­sen. Lewan­dowski hav­de end­da på for­hånd be­bu­det, at han hav­de gemt må­le­ne til kam­pen mod det land, han bor i til dag­lig.

Det blev dog ikke ham, der teg­ne­de sig for kam­pens stør­ste chan­ce. Den til­faldt i ste­det an­grebs­kol­le­ga­en Ar­ka­di­usz Mi­lik, der gjor­de det sva­ert at fat­te, at han i den for­gan­ge sa­e­son stod bag 21 liga­mål for hol­land­ske Ajax. Kort ef­ter pau­sen blev et ind­la­eg sendt ind mod den pol­ske helt fra op­gø­ret mod Nor­dir­land, men på ut­ro­lig vis lyk­ke­des det an­gri­be­ren at bug­se­re bol­den for­bi Ma­nu­el Neu­er i det ty­ske mål. Så lig­ne­de det for al­vor en af de da­ge, hvor bol­den ba­re ikke vil­le ind.

Uaf­gjort er nok i sid­ste kamp

Og må­ske det og­så var bedst så­dan, mista­enk­te man ef­ter­hån­den beg­ge mand­ska­ber for at ta­en­ke. Selv om de ty­ske ver­dens­me­stre og for­hånds­fa­vo­rit­ter do­mi­ne­re­de og for­søg­te mest i slut­fa­sen, vir­ke­de det al­drig hel­hjer­tet, hvil­ket sand­syn­lig­vis kun­ne til­skri­ves det re­sul­tat, som blev en re­a­li­tet lidt tid­li­ge­re på af­te­nen. Her chok­sej­re­de Nor­dir­land med 2-0 mod Ukrai­ne, og der­med skal ty­sker­ne ’ba­re’ bru­ge et en­kelt po­int i den sid­ste grup­pe­kamp mod nor­di­rer­ne for at avan­ce­re fra grup­pen. Det sam­me skal po­lak­ker­ne i kam­pen mod håb­lø­se Ukrai­ne, der al­le­re­de er fa­er­dig ved EM.

Imens kan Ro­bert Lewan­dowski og Thomas Mül­ler, to af for­hånd­skan­di­da­ter­ne til slut­run­dens top­sco­rer­pris godt be­gyn­de at le­de ef­ter skarp­he­den. No­get kun­ne ty­de på, de har glemt den hjem­me i Bay­ern.

FOTO: EPA

Po­lens Ar­ka­di­usz Mi­lik hav­de kam­pens stør­ste chan­ce, men hans for­søg gik snert for­bi mål.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.