Dob­belt ho­ved­brud

DIF fort­sa­et­ter kam­pen for Woz­ni­a­ck­is OL-del­ta­gel­se, mens ho­ved­per­so­nen bli­ver ved med at ta­be

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS - Jo­han Lyng­holm | jo­hp@sporten.dk

Det er for­ment­lig af­gø­ren­de, at ITF ka­te­go­ri­se­rer ska­desuhel­det som for­ce ma­j­eu­re, da hun sport­s­ligt - iføl­ge ver­dens­rang­li­sten op­fyl­der kra­vet om OL-del­ta­gel­se Thomas Kø­nigs­feldt

Med li­ge knap 50 da­ge til OLåb­nin­gen i Rio ho­ber pro­ble­mer­ne sig op for Ca­ro­li­ne Woz­ni­a­cki. Den tid­li­ge­re ver­den­set­ter ka­em­per i øje­blik­ket på to fron­ter og beg­ge ste­der er ud­for­drin­ger­ne til at fø­le på. Lad os star­te på ba­nen, hvor Ca­ro­li­ne Woz­ni­a­cki for ti da­ge si­den gjor­de co­me­ba­ck ef­ter 71 da­ges pau­se som føl­ge af en an­kel­ska­de.

Si­den er det ble­vet til en en­kelt sejr over tyr­ke­ren Cag­la Buyukakcay, et an­den­run­de­ne­der­lag til num­mer 97 i ver­den, Anett Kon­ta­veit, in­den det i går blev til ne­der­lag i Woz­ni­a­ck­is før­ste kamp ved WTA-tur­ne­rin­gen i Bir­m­ing­ham. Her var den dan­ske bød­del bel­gi­e­ren Ya­ni­na Wi­ck­may­er, der sej­re­de 6-4, 6-7, 6-2.

Tur­ne­rin­gen i Bir­m­ing­ham skul­le have va­e­ret Ca­ro­li­ne Woz­ni­a­ck­is mu­lig­hed for at spil­le sig i form til årets tred­je Grand Slam, Wim­b­ledon, der star­ter i slut­nin­gen af den­ne må­ned og på fle­re pa­ra­me­tre bli­ver af­gø­ren­de for Ca­ro­li­ne Woz­ni­a­cki hidtil hor­rib­le 2016. Og så er vi frem­me ved det, der li­ge nu er Woz­ni­a­ck­is ho­ved­brud uden for ten­nis­ba­nen: OL-del­ta­gel­sen, der er kom­met i fa­re, for­di Ca­ro­li­ne Woz­ni­a­cki med ba­re en en­kelt lands­holds­del­ta­gel­se på fi­re år ikke op­fyl­der det olym­pi­ske kva­li­fi­ka­tions­krav.

Det har sendt Dan­marks Idra­ets­for­bund (DIF) og Dansk Ten­nis For­bund (DTF) på over­ar­bej­de i for­hold til at jag­te en dis­pen­sa­tion, hvor ho­ve­d­ar­gu­men­tet er den an­kel­ska­de, der gjor­de det umu­ligt for Woz­ni­a­cki at re­pra­e­sen­te­re det dan­ske Fed Cup-hold i april. Op ad bak­ke I går blev den en­de­li­ge an­søg­ning om dis­pen­sa­tio­nen så sendt af sted til det in­ter­na­tio­na­le ten­nis­for­bund ITF

»Der er så­le­des ikke me­re, hver­ken DTF, DIF el­ler Woz­ni­a­cki-lej­ren kan gø­re. Nu er der blot at ven­te til 30. ju­ni,« si­ger Mor­ten Rodtwitt, der er chef de mis­sion for det dan­ske OLhold, i en pres­se­med­del­el­se.

Thomas Kø­nigs­feldt, der bå­de sid­der i DTFs og ITFs be­sty­rel­se, tør ikke spå om Woz­ni­a­ck­is chan­cer.

»Det er for­ment­lig af­gø­ren­de, at ITF ka­te­go­ri­se­rer ska­desuhel­det som for­ce ma­j­eu­re, da hun sport­s­ligt - iføl­ge ver­dens­rang­li­sten - op­fyl­der kra­vet om OL-del­ta­gel­se. Woz­ni­a­cki var ud­ta­get til Fed Cup’en i Egyp­ten, øn­ske­de at del­ta­ge, men blev uhel­dig­vis an­kel­ska­det in­den tu­ren,« si­ger han om det dan­ske ten­ni­ses, som af DIF er ud­pe­get som dansk fa­ne­ba­e­rer un­der OL-ind­mar­chen.

For Ca­ro­li­ne Woz­ni­a­cki er der ikke an­det at gø­re end at fort­sa­et­te tra­e­nin­gen og prø­ve at gen­fin­de det spil, der en­gang gjor­de hen­de til en af ver­dens bed­ste. Hun kan nu se frem til en Wim­b­ledon-tur­ne­ring, hvor hun på grund af sit mas­si­ve fald ned ad rang­li­sten vil mø­de op use­e­det. Der­med kan hun po­ten­ti­elt ram­le ind i sin bed­ste ve­nin­de og ver­den­set­te­ren Se­re­na Wil­li­ams al­le­re­de i før­ste run­de.

Det er på al­le må­der op ad bak­ke for Ca­ro­li­ne Woz­ni­a­cki i øje­blik­ket.

FOTO: REU­TERS

Ca­ro­li­ne Woz­ni­a­cki blev eks­pe­de­ret ud af WTA-tur­ne­rin­gen i Bir­m­ing­ham af bel­gi­e­ren Ya­ni­na Wi­ck­may­er.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.