For­mel 1 slår Le Mans

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

DET ER ÅRETS stør­ste mo­tor­sports-we­e­kend: 24-ti­mer­slø­bet i Le Mans for sport­s­vog­ne og Eu­ro­pas For­mel 1 Grand Prix i Aser­ba­jds­jan.

Jeg får tit spørgs­må­let: Hvem er bedst – Le Mans- el­ler For­mel 1-kø­rer­ne? Jeg er ikke i tvivl. Det er For­mel 1-kø­rer­ne. Lad mig for­kla­re hvor­for.

Det er fak­tisk me­get sim­pelt: Suc­ces i Le Mans kva­li­fi­ce­rer ikke en kø­rer til For­mel 1 – men om­vendt er en ba­re en mid­del­må­dig For­mel 1-kar­ri­e­re en gen­vej til suc­ces i 24-ti­mer­slø­bet. EKSEMPLERNE ER MAN­GE. Tom Kri­sten­sen er den mest vin­den­de kø­rer i Le Mans-hi­sto­ri­en. I 1998, da han hav­de vun­det 24-ti­mer­slø­bet for før­ste gang, var det kun det lil­le Mi­nar­di-team, der til­bød han en For­mel 1-kon­trakt. Tom tak­ke­de nej for at fo­ku­se­re på sport­s­vog­ne, men selv da han i 2000-05 vandt 24-ti­mer­slø­bet fan­ta­sti­ske seks gan­ge i tra­ek, kom der ikke nye til­bud fra For­mel 1.

For­mel 1-che­fer kig­ger sim­pelt hen ikke mod Le Mans, når de skal fin­de kø­re­re. Om­vendt er Le Mansteam vil­de med tid­li­ge­re For­mel 1-kø­re­re. Da Mark Web­ber blev tra­et af at få bøl­le­bank af Se­ba­sti­an Vet­tel i Red Bulls For­mel 1-team, fik han den må­ske bed­ste sport­s­vogns­kon­trakt no­gen­sin­de med Pors­che, hvor han i dag er re­ge­ren­de ver­dens­me­ster. DER ER I we­e­ken­den ni bi­ler med i den sto­re pro­to­ty­pe-klas­se LMP1 i Le Mans. Me­re end halv­de­len af de 27 kø­re­re har for­søgt sig i For­mel 1, men kun Web­ber har vun­det løb. Det er i mi­ne øj­ne en klar an­tyd­ning af, at kø­re­re, der af den ene el­ler den an­den grund ikke for al­vor kun­ne kla­re sig i For­mel 1, kan bli­ve stjer­ner i Le Mans. Jan Magnus­sen, der sat­se­de på Le Mans da han blev drop­pet af Stewart-Fords For­mel 1 team, og Marco Sø­ren­sen, der nu har op­gi­vet For­mel 1-drøm­men til for­del for en fa­briks­kon­trakt med Aston Mar­tins Le Mans-hold, er dan­ske ek­semp­ler på det sam­me.

Ni­co Hül­ken­berg le­ve­re­de sid­ste år end­nu et be­vis på For­mel 1-kø­rer­nes over­le­gen­hed. Ty­ske­ren hø­rer til i den bed­ste halv­del af For­mel 1-fel­tet, men han har end­nu ikke va­e­ret på po­di­et med en top tre-pla­ce­ring. Sid­ste år brug­te han en For­mel 1-friwe­e­kend på at de­bu­te­re i Le Mans – og vandt lø­bet for Pors­che. Og da selv­sam­me Pors­che-team sid­ste ef­ter­år in­vi­te­re­de For­mel 1-re­ser­ve Ke­vin Magnus­sen til en test, var dan­ske­ren i sin al­ler­før­ste tur i en Le Mans-ra­cer hur­ti­ge­re end en af bi­lens fa­ste kø­re­re, 2015-sport­s­vogns­ver­dens­me­ster Ti­mo Bern­hard. EN­DE­LIG KAN MAN se for­skel­len på bund-ni­veau­et i de to ka­te­go­ri­er. Jeg tror den langs­om­ste kø­rer i For­mel 1-fel­tet – vi snak­ker vel Rio Hary­an­to? – vil­le kla­re sig godt i Le Mans. Og BTs F1-KORRESPONDENT

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.