Ori­en­te­rings­lø­be­re ser fremad ef­ter lu­rer­sag

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

SER FREMAD Der ven­ter et VM i au­gust for de dan­ske ori­en­te­rings­lø­be­re, så fo­kus er ret­tet mod det sport­s­li­ge og ikke på den lu­rer­sag, som ram­te lands­hol­det un­der EM i maj. Ved EM kom det frem, at en lands­holds­le­der var smidt hjem, for­di han hav­de fil­met lø­ber­ne med et skjult ka­me­ra, når de gik i seng og i bad. Sa­gen er over­gi­vet til po­li­ti­et. Det blev den med det sam­me den we­e­kend i maj. Og så har vi i øv­rigt ikke nog­le kom­men­ta­rer, for så er det po­li­ti­et, som kø­rer en ef­ter­forsk­ning

»Ef­ter at va­e­re kom­met hjem fra EM ser hol­det fremad og har fo­kus på et af årets sto­re mål, som er ver­dens­mester­ska­ber­ne i au­gust,« ly­der det fra Mi­cha­el Sø­ren­sen. Fo­kus på VM I ste­det for at dva­e­le for me­get ved den ke­de­li­ge lu­rer­sag er kon­cen­tra­tio­nen ret­tet mod VM.

»Vi fø­ler, at udø­ver­ne er vi­de­re og har VM som fo­kus. Vi er godt klar over, at hvis po­li­ti­et går i gang med en grun­dig sags­be­hand­ling på det her, så ta­ger det jo ty­pisk må­ne­der.«

»Og det er ikke for­di, det er no­get, vi sid­der og ven­ter på. Vi fo­ku­se­rer på det sport­s­li­ge,« si­ger Mi­cha­el Sø­ren­sen.

Han har ikke den sto­re lyst til at snak­ke om sel­ve po­li­tisa­gen.

»Sa­gen er over­gi­vet til po­li­ti­et. Det blev den med det sam­me den we­e­kend i maj. Og så har vi i øv­rigt ikke nog­le kom­men­ta­rer, for så er det po­li­ti­et, som kø­rer en ef­ter­forsk­ning.«

»Det er po­li­tiets op­ga­ve at ef­ter­for­ske. Det er ikke vo­res op­ga­ve at ef­ter­for­ske no­get som helst. Det er po­li­ti­et, der ta­ger sig af det, og så må vi age­re ud fra det,« si­ger Mi­cha­el Sø­ren­sen. Lo­gisk re­ak­tion Ind­til nu er der ikke kom­met no­get nyt frem om, hvor lang tid de skjul­te op­ta­gel­ser af lø­ber­ne har stå­et på.

»Det vil kun va­e­re en gis­ning, hvis vi be­gynd­te at si­ge no­get om det. Men det kan va­e­re no­get af det, po­li­ti­et gra­ver i.«

»Det er klart, at der er nog­le, som vil va­e­re in­ter­es­se­re­de i det spørgsmål. Men li­ge nu og her er det ikke en sag, som lig­ger hos os,« un­der­stre­ger Mi­cha­el Sø­ren­sen.

Un­der EM var de dan­ske lø­be­re me­get på­vir­ke­de af det he­le, og Ma­ja Alm skrev blandt an­det på Fa­ce­book, at hun føl­te sig svig­tet.

»Det er en me­get lo­gisk re­ak­tion. Jeg sy­nes, det var me­get fint, det hun skrev. Det har jeg fuld for­stå­el­se for.«

»Det var no­get, der tyn­ge­de at­le­ter­ne, li­ge da det ske­te. Og vi meld­te og­så ud, at det på­vir­ke­de hol­det, der løb den sid­ste kon­kur­ren­ce ved EM i slut­nin­gen af maj,« ly­der det fra Mi­cha­el Sø­ren­sen.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.