Her er EMs bed­ste må­l­ma­end

BT - - EM I FRANKRIG 2016 - • FOTO: EPA

Ni­els Chri­sti­an Fre­de­rik­sen er kom­men­ta­tor og va­ert på TV3 Sport og ikke mindst selv tid­li­ge­re må­l­mand. Han ran­ge­rer må­l­ma­end i tre ka­te­go­ri­er: Ver­dens­klas­se, in­ter­na­tio­nal klas­se og bred mid­delklas­se. Syv EM-må­l­ma­end er i ver­dens­klas­se – og de er her:

4 Pe­tr Cech, Tjek­ki­et

»Han er lidt som Buf­fon - ikke så god, som da han var al­ler­bedst, men sta­dig med tårn­højt bund­ni­veau. Han kom­mer godt ud, fyl­der me­get og red­der bol­de, når hol­det er i kni­be. Og så drop­per han na­e­sten al­drig.«

1 Ma­nu­el Neu­er, Tys­kland

»Han er ver­dens bed­ste, og han vi­ste det i før­ste kamp, Tys­kland spil­le­de. Det var vil­de red­nin­ger, Neu­er måt­te tra­ek­ke ud af ae­r­met mod Ukrai­ne. Han har et fan­ta­stisk højt ni­veau.«

5 Hu­go Ll­o­ris, Frank­rig

»Han er en an­der­le­des må­l­mand end de an­dre. Ikke så stor, men så smi­dig. Han min­der om en parkour-udø­ver, der drø­ner rundt i må­let. Han hav­de stor an­del i Tot­ten­hams fi­ne sa­e­son.«

2 David de Gea, Spa­ni­en

»Han er den bed­ste i ver­den mand mod mand. Det ses isa­er ved frilø­be­re, og når mod­stan­der­ne kom­mer bag for­svars­linj­en. Han er ba­re en su­per må­l­mand.«

6 Joe Hart, Eng­land

»Han har haft en kon­ge­sa­e­son. Han er ved at la­eg­ge på i fo­d­ar­bej­det, men er først og frem­mest en ge­di­gen god må­l­mand, der kan no­get i luf­ten og sa­et­te spil­let i gang med ud­kast og ud­s­park.«

3 Gi­an­lu­i­gi Buf­fon, Ita­li­en

»Han kan stort set det he­le. Han har tabt no­get på re­flek­ser og er ikke så god som 2006, da han hav­de enormt ni­veau. Han er sta­dig for­ud­se­en­de, og han la­er­te af Con­te at ud­vik­le spil­let med fød­der­ne.«

7 Da­ni­jel Su­ba­sic, Kro­a­tien

»Lidt kon­tro­ver­si­elt må­ske, men jeg har set ham en del for Mo­na­co i Cham­pions Le­ague. En dej­ligt al­l­ro­und må­l­mand. Sta­erk i luf­ten, og min­der om Ll­o­ris som den der parkour-ty­pe.«

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.