Støj­berg og Pind over­ha­ler Jen­sen

BT - - NYHEDER -

MAGTANALYSE er tvivl­s­omt, om han har styr­ken,« skri­ver Tho­mas Lar­sen i Ber­ling­s­ke.

Avi­sen har ran­ge­ret spid­ser­ne i de dan­ske virk­som­he­der, or­ga­ni­sa­tio­ner og i dansk po­li­tik i avi­sens år­li­ge Magtanalyse.

Mens In­ger Støj­berg ind­ta­ger en 7. plads på li­sten, må ju­stits­mi­ni­ster Sø­ren Pind (V) nø­jes med en 10. plads. Al­li­ge­vel er det me­re end ri­ge­ligt til at di­stan­ce­re Ven­stres na­est­for­mand, uden­rigs­mi­ni­ster Kri­sti­an Jen­sen, der stra­e­ber ef­ter po­sten som Ven­stres for­mand. Han er num­mer 16.

Po­li­tisk kom­men­ta­tor og va­ert på Ra­dio24­syv Jarl Cor­dua vur­de­rer, at In­ger Støj­berg og Sø­ren Pind sco­rer po­int på ud­la­en­din­ge- og flygt­nin­ge­de­bat­ten. Det be­ty­der, at de i nog­les øj­ne frem­står me­re magt­ful­de end Kri­sti­an Jen­sen, me­ner Jarl Cor­dua. For­mands­drøm­me »Flygt­nin­gepo­li­tik­ken har jo va­e­ret det alt­over­skyg­gen­de po­li­ti­ske te­ma i lang tid nu. Det er klart, at In­ger Støj­berg og Sø­ren Pind pro­fi­te­rer af det, når de er mi­ni­stre for om­rå­der, hvor DE MESTT MAGT­FUL­DE DANSKERE det fyl­der me­get. Det tror jeg helt sik­kert spil­ler ind, når de bli­ver pla­ce­ret før Kri­sti­an Jen­sen,« si­ger Jarl Cor­dua til BT.

Si­den Ven­stres for­mand­skri­se i som­me­ren 2014 har de­bat­ten om par­tiets na­e­ste for­mand ja­evn­ligt va­e­ret frem­me i me­di­er­ne. Bå­de In­ger Støj­berg og Sø­ren Pind na­ev­nes - sam­men med grup­pe­for­mand Sø­ren Ga­de - blandt de få se­ri­ø­se bud på kan­di­da­ter, der kan spa­en­de ben for Kri­sti­an Jen­sens for­mands­drøm­me. Men de skal va­eb­ne sig med tå­l­mo­dig­hed, hvis de selv går med en for­mand i ma­ven, forta­el­ler Jarl Cor­dua.

»De­bat­ten om Lars Løk­kes arv­ta­ger er jo ik­ke højak­tu­el net­op nu, men det kan den jo hur­tigt bli­ve igen,« si­ger han.

Net­op stats­mi­ni­ster og Ven­stre­for­mand Lars Løk­ke Ras­mus­sen top­per li­sten som den mest magt­ful­de dan­sker, mens fi­nans­mi­ni­ster Claus Hjort Fre­de­rik­sen (V) er num­mer to. Bed­ste ik­ke-po­li­ti­ker er de­par­te­ments­chef i Stats­mi­ni­ste­ri­et Claus Ket­tel Thom­sen, der er num­mer fi­re.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.