TV-VAERTER SCO

BT - - NYHEDER -

BI­JOB Fol­ke­mø­det, der i dis­se da­ge bli­ver af­holdt på Born­holm er ik­ke ba­re en fest for de­mo­kra­ti­et. Det er og­så fest for kend­te tv-vaerter, der hen­ter vel­be­tal­te bi­jjob hjem, når de bli­ver hy­ret til at ka­ste glans over ar­ran­ge­men­ter som ord­s­ty­rer. BT har få­et ind­sigt i, hvad en ra­ek­ke af DRs vaerter får i løn på fol­ke­mø­det. Det er mu­ligt at få ind­sigt i de af­ta­ler, hvor reg­nin­gen bli­ver sendt til or­ga­ni­sa­tio­ner el­ler lig­nen­de, der er fi­nan­si­e­ret med skat­te­kro­ner.

Kort­la­eg­nin­gen vi­ser, at Mads St­ef­fen­sen og Cle­ment Kjers­gaard top­per den in­ter­ne kamp om at va­e­re den bedst be­tal­te på fol­ke­mø­det. De får beg­ge 20.000 kr. for de ar­ran­ge­men­ter, som BT har få­et ind­sigt i. Tv-va­er­ter­ne står ty­pisk for at va­e­re va­ert for en de­bat, der va­rer en ti­me.

En ra­ek­ke an­dre pro­fi­le­re­de vaerter som Kim Bild­søe Lassen, DR, Na­ta­sja Cro­ne, TV2, Ce­ci­lie Beck, TV2 og St­ef­fen Kretz, DR ar­bej­der un­der fol­ke­mø­det for pri­va­te virk­som­he­der og or­ga­ni­sa­tio­ner, hvor man ik­ke har sam­me mu­lig­hed for ind­sigt i af­løn­ning. Stram­me reg­ler DR har reg­ler for, hvor­dan va­er­ter­ne skal hånd­te­re bi­job. Men iføl­ge lek­tor Mi­cha­el Bruun An­der­sen, me­di­e­for­sker ved RUC, kan det godt va­e­re et pro­blem, når va­er­ter­ne den ene dag ar­bej­der som jour­na­li­ster, for da­gen ef­ter at va­e­re hy­ret til bi­job af virk­som­he­der el­ler or­ga­ni­sa­tio­ner.

»Pro­ble­met er, at det er rig­tig sva­ert at af­gø­re, om det er sam­men­blan­ding af in­ter­es­ser. Kan man ef­ter­føl­gen­de stil­le de kri­ti­ske spørgs­mål til no­gen, man er ble­vet løn­net af? Spørgs­må­let er, om man kan hol­de ska­eg for sig og snot for sig. Det er der nog­le, der kan, og nog­le der ik­ke kan,« si­ger me­di­e­for­ske­ren.

Han frem­ha­e­ver, at det er et yder­li­ge­re pro­blem, at tv-sta­tio­ner­ne selv kan ha­ve en for­del, når va­er­ter­ne bi­job­ber.

»Tv-sta­tio­ner er og­så brands, og de bran­der sig blandt an­det på per­so­ner. Så hvis man har en højpro­fi­le­ret tv-va­ert, er det et brand, som er knyt­tet til ka­na­len. Og så har ar­bejds­gi­ve­ren en in­ter­es­se i at pro­fi­le­re sig gen­nem de vaerter, Det gi­ver en dob­belt­hed, der gør det ek­stra van­ske­ligt at hånd­te­re,« si­ger han. ANDERS LUND MADSEN Anders Lund Madsen top­per BTs kort­la­eg­ning som den bedst be­tal­te ord­s­ty­rer på fol­ke­mø­det. Fored­rags­hol­de­ren, en­tertai­ne­ren og tv-man­den, der for kort tid si­den var på ska­er­men på DR med pro­gram­met ’Br­dr. Mad­sens tids­rej­se’, får 30.750 kr. for at sty­re en de­bat, der le­der ef­ter svar på spørgs­må­let: »Hvad er det for en sam­fundsva­er­di, vi får for al­le de mil­li­ar­der, som EU pum­per ud i forsk­ning og in­nova­tion?«

De­bat­ten va­rer 45 mi­nut­ter, så om­reg­net til en ti­me­løn er det 41.000 kr.

De­bat­ten er ar­ran­ge­ret af EUDK Sup­port, som Ud­dan­nel­ses- og Forsk­nings­mi­ni­ste­ri­et står bag. Ti­na San­der, ko­or­di­na­tor for EUDK Sup­port, for­kla­rer i en mail, at Anders Lund Madsen er hy­ret, da han for­står be­tyd­nin­gen af sa­gen.

»EU-DK Sup­port net­va­er­ket har valgt Anders Lund Madsen som mo­de­ra­tor, ud fra kri­te­ri­er­ne om at det først og frem­mest var nød­ven­digt at fin­de en pro­fes­sio­nel mo­de­ra­tor med for­stå­el­se og in­ter­es­se for be­tyd­nin­gen af forsk­ning og in­nova­tion og med sta­er­ke for­mid­lings­kom­pe­ten­cer,« skri­ver hun og for­kla­rer, at de­bat­ten og­så har kra­e­vet for­be­re­del­se for Anders Lund Madsen.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.