’Det var som om, halv­de­len af mit hjer­te gik i styk­ker’

BT - - NYHEDER -

Lin­da, hen­des mand og de­res fi­re børn, og i den for­bin­del­se skif­te­de Jo­se­fi­ne sko­le. Men Jo­se­fi­ne be­va­re­de kon­tak­ten til sin bed­ste ve­nin­de, som hun of­te be­søg­te og vi­ce ver­sa.

»De kla­ed­te sig tit ud, smin­ke­de hin­an­den, løb rundt og le­ge­de i ha­ven, snak­ke­de med høn­se­ne, hop­pe­de på tram­po­lin, og vi gik tu­re sam­men. Vo­res dat­ter var og­så ude at ri­de på he­st sam­men med hen­de. De gik så godt i spand og hav­de det ba­re rig­tig godt sam­men,« forta­el­ler Lin­da. Fandt dat­ter i en blod­pøl Lin­das og Jo­se­fi­nes ef­ter­nav­ne er re­dak­tio­nen be­kendt, men BT brin­ger dem ik­ke, for­di der er ned­lagt nav­ne­for­bud i sa­gen, hvor mo­de­ren til den dra­eb­te dat­ter i går blev va­re­ta­egts­fa­engs­let og sig­tet for mor­det. Hun na­eg­ter sig skyl­dig.

Det var den ni-åri­ge pi­ges far, som fandt hen­de lig­gen­de i en blod­pøl i sin seng, da han ile­de hjem fra en gå­tur med hund­en ons­dag af­ten, ef­ter at pi­gens mor hav­de rin­get til ham og for­talt, at hun hav­de gjort ska­de på sin dat­ter. Hun for­søg­te ef­ter­føl­gen­de at be­gå selv­mord, men over­le­ve­de. Det gjor­de dat­te­ren desva­er­re ik­ke. Hun var sta­dig i li­ve, da am­bu­lan­cen kom, men dø­de af blod­man­gel på vej til ho­spi­ta­let.

Or­de­ne pib­ler da og­så frem hos Jo­se­fi­ne, da BT over te­le­fo­nen be­der hen­de forta­el­le, hvor­dan hun vil hu­ske sin bed­ste ve­nin­de.

»Hun var al­tid sød ved mig og spurg­te al­tid, om vi skul­le le­ge. Den­gang hun var i li­ve, rin­ge­de hun al­tid til mig. Vi hav­de det så sjovt sam­men og le­ge­de og gri­ne­de me­get. Det var fan­ta­stisk,« si­ger Jo­se­fi­ne om ve­nin­den, der dø­de un­der så tragi­ske om­sta­en­dig­he­der i ons­dags. Et min­de for li­vet På sit va­e­rel­se har Jo­se­fi­ne et min­de, som for al­tid vil erin­dre hen­de om den ve­nin­de, hun li­ge har mi­stet.

»Det er en prin­ses­se­duk­ke med en guld­kjo­le på, hun har gi­vet mig,« si­ger hun og forta­el­ler, at duk­ken er opkaldt ef­ter ve­nin­den.

Den dra­eb­te pi­ges to-åri­ge lil­le­bror kom ik­ke no­get til un­der fa­mi­lie­tra­ge­di­en.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.