Has­hkrig

BT - - NYHEDER -

PUSHERSTREET af vo­res kol­le­ga­er blev kørt til ska­destu­en,« si­ger vi­cepo­li­ti­in­spek­tør Dan­nie Ri­se, der bl.a. står i spid­sen af po­li­tiets ak­tions­grup­pe, Task For­ce Pusherstreet.

Selv­om he­le Pusherstreet ons­dag blev ryd­det, har po­li­ti­et in­gen il­lu­sio­ner om, at has­hsal­get nu er ryd­det helt af vej­en.

»Vi er klar til at hånd­te­re det, hvis has­h­bo­der­ne på Pusherstreet kom­mer op igen,« for­tal­te Dan­nie Ri­se ons­dag af­ten uden at kom­me na­er­me­re ind på, hvad ud­tryk­ket ’hånd­te­re’ in­de­ba­e­rer. Ud med de kri­mi­nel­le ele­men­ter Selv­om de fle­ste chri­sti­a­nit­ter, som BT tal­te med, var mod­stan­de­re af ryd­nin­gen, var der og­så en­kel­te, der syn­tes, at ak­tio­nen var helt på sin plads.

»Det er godt, hvis vi kan få de kri­mi­nel­le ele­men­ter ud af Chri­sti­a­nia. Jeg har op­le­vet, at man­ge har følt sig ut­ryg­ge, når de har be­va­e­get sig for­bi Pusherstreet, hvor sa­el­ger­ne sid­der ma­ske­re­de og slår ned på al­le, der sa­et­ter de­res ben for­kert,« for­tal­te en lo­kal be­bo­er fra Chri­sti­ans­havn – by­de­len der lig­ger ta­et på frista­den. BT er be­kendt med hans iden­ti­tet.

»Jeg ved, at en kvin­de­lig mo­tions­lø­ber en dag blev slå­et ned, for­di hun løb igen­nem Pusherstreet. Det kun­ne sa­el­ger­ne ik­ke to­le­re­re,« sag­de han.

Grup­pen Task For­ce Pusherstreet har si­den sep­tem­ber 2012 be­slag­lagt hash til en va­er­di af 255 mil­li­o­ner kro­ner i frista­den.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.