K-pro­fil: Det er frem­ra­gen­de

BT - - NYHEDER -

Ak­tio­nen på Chri­sti­a­nia gla­e­der den kon­ser­va­ti­ve Mai Merca­do, som i går jub­le­de over, at po­li­ti­et ’gen­nem­s­madrer’ has­h­bo­der­ne.

»Fin­des der no­get bed­re end bar­sel med en ny­født? Det skul­le da li­ge va­e­re TV 2 News kø­ren­de i bag­grun­den, hvor po­li­ti­et gen­nem­s­madrer has­h­bo­der på Chri­sti­a­nia! I love it,« skrev po­li­ti­ke­ren - der i øje­blik­ket er på bar­sel - på Fa­ce­book.

Op­da­te­rin­gen blev ef­ter­fulgt af fi­re så­kald­te emo­ji-hjer­ter. Opsla­get har al­le­re­de for­ar­get fle­re Fa­ce­book­bru­ge­re, der bl.a. har skre­vet kri­ti­ske kom­men­ta­rer om Mai Merca­dos sprog­brug. Den kri­tik prel­ler dog at på po­li­ti­ke­ren:

»Jeg sy­nes, det er frem­ra­gen­de, at po­li­ti­et sa­et­ter en stop­per for has­hhand­len, og så kan man si­ge, at i mor­gen er de sik­kert i gang igen, men stod det til mig, kun­ne de ta­ge der­ud igen i mor­gen,« si­ger hun til BT. Vi måt­te tra­ek­ke vo­res sta­ve, da vi for­lod Chri­sti­a­nia, og der blev ka­stet med ka­nonslag og sten imod os Dan­nie Ri­se, vi­cepo­li­ti­in­spek­tør TRICKTYVERI Den 34-åri­ge sku­e­spil­ler, der er kendt fra ’For­bry­del­sen’, op­da­ge­de den slunk­ne kon­to ons­dag og måt­te straks ha­ve fat i ban­ken, forta­el­ler hun på sin blog i et ind­la­eg tors­dag. »Jeg er nor­malt ret for­nuf­tig og ta­en­ker mig om, men nu ske­te det, man har hørt om så man­ge gan­ge før ske for an­dre, alt­så og­så for mig.« Det vi­ste sig, at no­gen i Los An­ge­les hav­de ko­pi­e­ret Øl­gaards visa­kort og ef­ter­føl­gen­de ha­e­vet na­e­sten 30.000 kro­ner i Bra­si­li­en, in­den den dan­ske sku­e­spil­ler op­da­ge­de det. Julie R. Øl­gaard kon­tak­te­de straks sin bank med en ind­si­gel­se, så hun kun­ne få er­stat­ning for de stjå­l­ne ty­ve­ko­ster til­ba­ge på kon­to­en da­gen ef­ter. Selv om sku­e­spil­le­ren har få­et fuld da­ek­ning for plyn­drin­gen, er hun sta­dig be­rørt af ty­ve­ri­et. »In­gen al­vor­lig ska­de er sket, hel­dig­vis, men det er fan­de­me en ube­ha­ge­lig op­le­vel­se og en skra­em­men­de tan­ke, at frem­me­de så let kan over­ta­ge dit liv. Så ta­enk jer om der­u­de, når I rej­ser, men husk sam­ti­dig at le­ve li­vet. Vi må ik­ke la­de frygt for, hvad der kan ske, hol­de os til­ba­ge,« ly­der det fra hen­de. Julie R. Øl­gaard er ud­dan­net sku­e­spil­ler fra The Lee Stras­berg The­a­tre In­sti­tu­te i Los An­ge­les. I øje­blik­ket be­fin­der hun sig i film­by­en, hvor hun for ny­lig har ind­spil­let et af­snit af re­kon­struk­tions­se­ri­en ’In an In­stant’, der bli­ver sendt på den højt­pro­fi­le­re­de ka­nal ABC. /ritzau/FOKUS

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.