Tay­l­or og Ka­nye i bit­tert op­gør

BT - - NYHEDER -

KOLD LUFT midt i hen­des ta­le. Her yt­re­de han de ef­ter­hån­den le­gen­da­ri­ske ord, som du kan genop­le­ve i vi­deo­en her­un­der:

»Yo, Tay­l­or, jeg er vir­ke­lig glad på di­ne veg­ne, og jeg vil la­de dig ta­le fa­er­dig, men Bey­on­cé hav­de en af de al­ler­bed­ste vi­deo­er no­gen­sin­de. En af de bed­ste vi­deo­er no­gen­sin­de!«

Da Ka­nye West for ny­lig ud­gav san­gen ’Fa­mous’, bød den på det kon­tro­ver­si­el­le tekst­styk­ke ’Jeg tror, at Tay­l­or og jeg sta­dig kun­ne ha­ve sex. Hvor­for? Jeg gjor­de den bitch be­rømt’. Sand­syn­lig­vis med hen­vis­ning til før­na­evn­te af­bry­del­se af tak­ket­a­len i 2009. Hun sag­de selv ja I pres­sen ma­ne­de Ka­nye West en po­ten­ti­el fejde i jor­den og for­tal­te, at san­ge­r­in­den kend­te til tek­sten al­le­re­de in­den ud­gi­vel­sen, og at hun hav­de det helt fint med at bli­ve na­evnt i den sam­men­ha­eng.

Til gen­ga­eld gik Tay­l­or Swifts agent hur­tigt ud og mod­sag­de rap­pe­ren. Tay­l­or hav­de al­drig sagt ja til en sådan svi­ner, for­tal­te hun, hvil­ket blev ce­men­te­ret i fe­bru­ar, da Tay­l­or Swift modt­og en Gram­my for sit se­ne­ste al­bum ’1989’.

Her tak­ke­de hun for pri­sen med et bud­skab til si­ne fans, som ty­de­lig­vis mest var hen­vendt til den kon­tro­ver­si­el­le rap­per: »I vil mø­de folk på je­res vej, som vil prø­ve at un­der­by­de je­res suc­ces og ta­ge ae­ren for je­res re­sul­ta­ter og je­res be­røm­mel­se,« sag­de hun med klar hen­vis­ning til rapsan­gens ti­tel ’Fa­mous’ - på dansk ’Be­rømt’.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.