Dra­bet på Jo Cox po­li­tisk mo­ti­ve­ret

BT - - NYHEDER -

HØJREEKSTREMISME Me­get ty­der på, at dra­bet på den bri­ti­ske par­la­men­ta­ri­ker Jo Cox var et må­l­ret­tet an­greb, si­ger bri­tisk po­li­ti. Ef­ter­forsk­nin­gen af mo­ti­vet bag dra­bet kon­cen­tre­rer sig om høj­re­ek­stre­mi­sti­ske mo­ti­ver, sag­de po­li­ti­che­fen i West Yor­ks­hi­re, Dee Coll­ins, på en pres­se­kon­fe­ren­ce i går.

Po­li­ti­et fo­ku­se­rer på, om den for­mode­de ger­nings­mand har for­bin­del­ser til grup­per på den yder­ste høj­re­fløj og un­der­sø­ger og­så, om han mu­lig­vis har en psy­kisk li­del­se.

Den mu­li­ge for­bin­del­se til ek­stre­mi­sti­ske grup­per er »en pri­o­ri­te­ret linje i ef­ter­forsk­nin­gen, som vil hja­el­pe os med at fast­slå mo­ti­vet for an­gre­bet,« si­ger po­li­ti­che­fen iføl­ge nyheds­bu­reau­et AFP. Ka­em­pe­de for flygt­nin­ge

Jo Cox, en 41-årig La­bour-po­li­ti­ker og EU-til­ha­en­ger, blev dra­ebt ved et sku­dan­greb tors­dag mid­dag i sin hjem­li­ge valg­kreds i Birstall i West Yor­ks­hi­re i det nord­li­ge Eng­land.

Hun var blandt an­det kendt for at ka­em­pe for flygt­nin­ges ret­tig­he­der.

En 52-årig mand, som i bri­ti­ske me­di­er er iden­ti­fi­ce­ret som Tho­mas Mair, blev an­holdt på ger­nings­ste­det.

Po­li­ti­et er ved at af­hø­re ham om dra­bet, si­ger po­li­ti­chef Dee Coll­ins.

Ved an­hol­del­sen af den 52-åri­ge mand be­slag­lag­de po­li­ti­et et sky­de­vå­ben.

Tid­li­ge­re har West Yor­ks­hi­re-po­li­ti­che­fen sagt, at den mista­enk­te me­nes at ha­ve hand­let på egen hånd. EU-AFSTEMNING Valg­kam­pen op til den hi­sto­ri­ske fol­ke­af­stem­ning om det bri­ti­ske med­lem­skab af EU vil i dag va­e­re indstil­let på tred­je dag som føl­ge af skud­dra­bet på La­bour-po­li­ti­ke­ren Jo Cox tors­dag. La­bour med­del­te i går, at par­ti­et indstil­ler valg­kam­pen til og med man­dag som føl­ge af dra­bet, op­ly­ste en tals­per­son for par­ti­et.

Og­så den øv­ri­ge ja-si­de, der fø­rer valg­kamp for at få bri­ter­ne til at stem­me for at bli­ve i EU, for­la­en­ger pau­sen i valg­kam­pen til og med lør­dag.

Det sam­me gør den bri­ti­ske nejsi­de, som af­ly­ser al­le lands­da­ek­ken­de ar­ran­ge­men­ter i valg­kam­pen lør­dag, med­del­te en tals­mand. Valg­mø­der og an­dre kampag­ne­ak­ti­vi­te­ter ven­tes gen­op­ta­get i mor­gen.

Den bri­ti­ske pre­mi­er­mi­ni­ster David Ca­meron tog i går til det sted, hvor Jo Cox blev dra­ebt, for at min­des hen­de. »Hvor vi ser had, hvor vi ser split­tel­se, hvor vi ser in­to­le­ran­ce, skal vi ud­dri­ve det,« sag­de Ca­meron i Birstall. Hvor vi ser had, hvor vi ser split­tel­se, hvor vi ser in­to­le­ran­ce, skal vi ud­dri­ve det

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.