Dømt for at ha­ve kvalt 4-årig søn

BT - - NYHEDER -

TRAGEDIE mig så me­get,« sag­de mo­de­ren grå­d­kvalt i ret­ten.

Den spink­le kvin­de var kla­edt helt i sort, og det skul­der­lan­ge, sor­te hår var sat op i en he­ste­ha­le, da hun flan­ke­ret af to be­tjen­te an­kom til retslo­ka­let. Til at be­gyn­de med var IS fat­tet, men jo me­re ret­ten gik i de­tal­jer med dra­bet på fi­re­åri­ge Lucas, de­sto hyp­pi­ge­re løb tå­rer­ne fra hen­des øj­ne. Sa­er­ligt da hun selv skul­le forta­el­le om dra­bet, var hun dybt be­va­e­get. Hun be­skrev, hvor­dan hun føl­te uro i krop­pen, og at hun var ban­ge for, hvor­dan hun skul­le gi­ve søn­nen et godt liv. Vil­le ham det bed­ste »Jeg ta­enk­te, at han har ik­ke no­gen far, og han har ik­ke en rask mor. Jeg vil­le ik­ke ha­ve, at han skul­le vok­se op og ha­ve det så sva­ert som mig,« for­tal­te hun gra­e­den­de og ud­dy­be­de:

»Jeg var ban­ge for, at jeg ik­ke kun­ne be­skyt­te ham mod at bli­ve ked af det og sår­et.«

Ef­ter dra­bet stak IS af fra sit hjem i Aar­hus, hvor hun ef­ter­lod sin dø­de dreng i hans bar­ne­seng, mens ka­e­re­sten sov i par­rets sove­va­e­rel­se. Hun tog et tog mod Kø­ben­havn, men fortrød og stod af i Oden­se, hvor hun meld­te sig til po­li­ti­et.

I ret­ten for­tal­te hun, hvor­dan hun gen­nem fle­re år har ka­em­pet med psy­ki­ske pro­ble­mer, og det er ble­vet kon­sta­te­ret, at hun li­der af en per­son­lig­heds­for­styr­rel­se og har få­et stil­let di­a­go­sen bor­der­li­ne.

Der­for har hun si­den an­hol­del­sen i de­cem­ber va­e­ret va­re­ta­egts­fa­engs­let i sur­ro­gat på en psy­ki­a­trisk af­de­ling, og der vil hun med an­brin­gel­ses­dom­men kom­me til at va­e­re de na­e­ste man­ge år, da der ik­ke er fast­sat en la­eng­ste­tid for an­brin­gel­sen. Før dom­men blev af­sagt, hav­de IS mu­lig­hed for at få or­det, og det gjor­de hun brug af.

»Jeg vil­le øn­ske, at det al­drig var sket,« sag­de hun og lod igen tå­rer­ne få frit løb.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.