’Drabs­man­den får et liv i hel­ve­de’

BT - - NYHEDER -

DRA­EBT TEENAGER

»Det er ik­ke mig, der får et liv i hel­ve­de. Det er Ab­diqa­ni.«

Her et halvt år ef­ter de måt­te ta­ge af­sked med de­res søn før tid, er sav­net af ham sta­dig stort.

»Jeg vil al­tid ha­ve min søn med mig. Han har sat dy­be fod­spor i den her ver­den. Dy­be­re end de fle­ste an­dre. Dy­be og uforg­lem­me­li­ge,« si­ger Lyk­ke Pe­ter­sen.

Og­så Mads Skjold­sø­ges far hav­de en kom­men­tar til dom­men:

»Min søns mor­der har få­et den hår­de­ste straf han kun­ne få. Mads var en sød og ka­er­lig dreng. Jeg kom­mer til at sav­ne ham. Jeg sav­ner ham hver dag. Hver ti­me, hvert mi­nut, hvert se­kund,« sag­de Mor­ten Skjold­sø­ge for­an ret­ten og sva­re­de på spørgs­må­let om, hvor­vidt han var til­freds med straf­fens la­eng­de: Glad for dom­men »Jeg er glad for det. Det var det, jeg for­ven­te­de. Og jeg er glad for, at det blev det.«

Un­der rets­sa­gen er det kom­met frem, at en for­ud­gå­en­de kon­flikt var år­sa­gen til, at Ab­diqa­ni Is­mail var mødt op ved Han­dels­højsko­len med en kniv den novem­ber­dag.

Kon­flik­ten mel­lem de to var op­stå­et ved en kon­fron­ta­tion på gå­ga­den i Hil­le­rød, to da­ge før dra­bet fandt sted. Her­ef­ter ud­vik­le­de det Det er ik­ke po­li­tiets skyld. Det er ik­ke po­li­ti­ker­nes skyld. Det er kun Ab­diqa­nis skyld, at Mads er død sig over en hid­sig kor­re­spon­dan­ce på me­re end 200 be­ske­der på Fa­ce­book mel­lem de to.

Ab­diqa­ni Is­ma­el be­na­eg­te­de i ret­ten ik­ke, at han hav­de ramt Mads Skjold­sø­ge med den 7,7 cen­ti­me­ter lan­ge fol­dek­niv. Men han for­tal­te, at han var ked af det, der var sket, og at det ik­ke var me­nin­gen, han vil­le dra­e­be Mads Skjold­sø­ge. Han vil­le ba­re skra­em­me ham.

Han for­tal­te og­så, at han var ked af, at Mads Skjold­sø­ge var død – og­så over for Mads Skjold­sø­ges fa­mi­lie, og at han gra­e­der hver af­ten. An­ker dom­men

Ankla­ge­ren ned­lag­de før stra­fud­må­lin­gen på­stand om ot­te års fa­engsel til den nu døm­te teenager, hvil­ket ret­ten fulg­te.

»Det er en ska­er­pen­de om­sta­en­dig­hed, at der er fo­re­gå­et en plan­la­eg­ning. Der blev an­skaf­fet et drabs­vå­ben, og til­tal­te op­søg­te ham på sko­len. Over­fal­det må si­ges at va­e­re fuld­sta­en­digt umo­ti­ve­ret og ube­grun­det. Mads har ik­ke selv gi­vet an­led­ning til det på no­gen må­de,« lød på­stan­den fra ankla­ge­ren.

For­sva­ret bad om syv års fa­engsel. Beg­ge lag­de va­egt på den døm­tes un­ge al­der. For­sva­ret valg­te at an­ke dom­men på ste­det. Drabs­man­den vil fort­sat sid­de va­re­ta­egts­fa­engs­let.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.