Uden­rigs­mi­ni­ster svig­ter kvin­der­ne

BT - - NYHEDER -

KUN FOR MAEND de­bat­ind­la­eg sid­ste år. Men det ene­ste, ver­dens kvin­der har op­le­vet fra uden­rigs­mi­ni­ste­ren, er nedska­e­rin­ger. Ba­re i år har re­ge­rin­gen skå­ret 42 pct. af den re­el­le ud­vik­lings­bi­stand, hvil­ket sva­rer til 5,9 mia. kr. iføl­ge en ny ana­ly­se fra Tim­buk­tu Fon­den. 17 pro­jek­ter ret­tet mod kvin­der i ulan­de er drop­pet. Flet­nin­ger­ne i po­st­kas­sen En af dem, som ved, at kvin­der i Afrika står med flet­nin­ger­ne i po­st­kas­sen, når Kri­sti­an Jen­sen ska­e­rer i ud­vik­lings­bi­stan­den, er Martha Ma­sen­ge fra Tan­za­nia. Uden hja­elp fra Dan­mark vil­le hen­des liv se me­get an­der­le­des ud.

BTs ud­send­te mød­te 47-åri­ge Martha, der er mor til to, på fol­ke­mø­det. Martha forta­el­ler om en ver­den, hvor kvin­der er un­der­tryk­te, ik­ke ken­der til ret­tig­he­der, og be­hand­les som ma­en­de­nes ejen­dom.

I dag dri­ver hun et hjem for han­di­cap­pe­de børn i hjem­by­en i Tan­za­nia med støt­te fra Dan­mark. Det er han­di­cap­pe­de børn, der, som hen­des egen bror, bli­ver gemt va­ek, ta­e­vet og skam­met ud af lo­kal­sam­fun­det på grund af uvi­den­hed, forta­el­ler Martha.

Det var hver­ken man­gel på sko­le­gang el­ler op­le­vel­sen af en do­mi­ne­ren­de far, der smed Martha, hen­des sø­ster og mor på ga­den, som gav Martha mo­det til at hja­el­pe an­dre.

Det var mø­det med un­ge danskere i Ung­dom­mens Rø­de Kors. Fremad, trods alt Her så hun plud­se­lig, at kvin­der kun­ne ud­ret­te no­get, og at pi­ger har li­ge så me­get ret til at gå i sko­le som dren­ge.

Hun kun­ne plud­se­lig stil­le krav og eje no­get selv: »Uden Rø­de Kors hav­de jeg ar­bej­det hjem­me med mand og ti børn i dag,« si­ger hun med en lil­le lat­ter og til­fø­jer ef­terta­enk­somt:

»Det er der så man­ge kvin­der, der gør i Tan­za­nia.«

Hun forta­el­ler, at lan­det er in­de i en god ud­vik­ling.

»Det går fremad i Tan­za­nia,« si­ger Martha. Kri­sti­an og kvin­der­ne Selv­om man­ge pi­ger bli­ver bar­ne­bru­de som 12-åri­ge, er der nu fle­re, der får en ud­dan­nel­se og der­med und­går at bli­ve mødre, mens de selv er børn. De bli­ver klo­ge­re, de stil­ler krav, og de kan bed­re kla­re sig, for­kla­rer hun. Men der er brug for hja­elp, hvis ud­vik­lin­gen i den ret­ning skal fort­sa­et­te.

Spørgs­må­let er, om Kri­sti­an Jen­sen har ta­enkt sig at hja­el­pe kvin­der som Martha Ma­sen­ge. Her­re­mø­det i dag gi­ver må­ske et fin­ger­peg. Jen­sen: I krig mod om­ska­e­ring Der er in­gen tvivl om, at Kri­sti­an Jen­sen ta­ler varmt om kvin­der. Men når det kom­mer til vir­ke­lig­he­dens ver­den, er det kol­de kon­tan­ter og fi­nans­lo­ven, der ta­el­ler. Og her må vi se, om Kri­sti­an Jen­sen kan le­ve op til si­ne flot­te ord.

Kri­sti­an Jen­sen er ufor­stå­en­de over for kri­tik­ken.

»Re­ge­rin­gen er en ak­tiv for­ka­em­per for kvin­ders ret­tig­he­der og har og­så pri­o­ri­te­ret det i fi­nans­lo­ven. Men det er klart at med er min­dre bud­get, så skal der pri­o­ri­te­res. Men vi har og­så støt­tet pi­ger og kvin­der med bl.a. mil­li­o­ner til Am­pli­fyChan­ge, som be­ka­em­per om­ska­e­ring af pi­ger,« si­ger han.

Hvert an­det se­kund bli­ver en ung pi­ge tvangs­gift. 200 mio. kvin­der er ble­vet ud­sat for om­ska­e­ring. 800 kvin­der dør hver dag i for­bin­del­se med fød­sel el­ler gravi­di­tet. Hver tred­je pi­ge i Ke­nya er ble­vet vold­ta­get, in­den hun fyl­der 18 år. Ver­den vil­le va­e­re 26 pro­cent ri­ge­re, hvis der var fuld ligestilling. Ud­vik­lings­bi­stan­den ska­e­res ned med 42 pct. el­ler 5,9 mia. kr. om året. 17 kvin­de­pro­jek­ter i ulan­de drop­pes. Der ska­e­res over 1. mia. kr. og me­re end 40 pct. på ind­sat­ser ret­tet mod kvin­der i ulan­de.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.