Ja, kar­ri­e­repo­li­ti­ke­re rå­ber for me­get op Nej, vi glem­mer at sa­et­te pris på ar­bej­det

BT - - NYHEDER -

PIA KJAERSGAARD

for den po­li­ti­ker­le­de, vi ser i Dan­mark i dag. Det skyl­des man­ge ting, men en ting, jeg kan pe­ge på, er, at jeg tror, folk fø­ler, at vi ska­en­des for me­get og ik­ke dis­ku­te­rer den po­li­ti­ske sub­stans. Selv­føl­ge­lig kan det gå høj­rø­stet til, hvis vi har en po­li­tisk dis­kus­sion, men der er me­get af det, som ba­re er rå­be­ri, og det tror jeg, folk er tra­et­te af – det kan fak­tisk godt over­ra­ske mig, at der ik­ke er fle­re, som har po­li­ti­ker­le­de.

nemt for be­folk­nin­gen at sky­de skyl­den på po­li­ti­ker­ne. De gør et ka­em­pe styk­ke ar­bej­de, som der ik­ke bli­ver sat nok pris på. Vi har al­le sam­men et an­svar for at vi­se og for­stå nu­an­cer­ne i po­li­tik. Jeg sy­nes, det er ut­ro­lig ae­r­ger­ligt, at he­le den her dis­kus­sion er så unu­an­ce­ret, og her ba­e­rer me­di­er­ne og­så et stort an­svar. Der er me­get fokus på kon­flik­ten og en­keltsa­ger­ne, og det er vig­tigt, at vi al­le sam­men for­sø­ger at ska­be en for­stå­el­se for, hvad po­li­ti­ker­nes

ar­bej­de egent­lig be­står af. Det er al­tid nemt at gi­ve EU el­ler po­li­ti­ker­ne skyl­den, men man kan jo og­så selv prø­ve at del­ta­ge i de­bat­ten, hvis

no­get en­de­gyl­digt man er util­freds

svar på, hvor­dan vi skal kom­me po­li­ti­ker­le­den rart, at der er så man­ge, der er tra­et­te af til livs, men jeg ser nu­an­cer og for­stå­el­se os po­li­ti­ke­re, og det er et ka­em­pe pro­blem for de­mo­kra­ti­et. som de vig­tig­ste ele­men­ter. Her til sidst vil jeg li­ge Vi har fol­ke­sty­re i Dan­mark og skal me­get si­ge, at po­li­ti­ker­ne selv­føl­ge­lig og­så ba­e­rer en del af ger­ne fort­sa­et­te med at ha­ve en høj stem­me­pro­cent. an­sva­ret, som når der kom­mer op­lys­nin­ger frem om, Folk går hel­dig­vis sta­dig i stort om­fang ned og stem­mer, at po­li­ti­ker­ne fu­sker med tal­le­ne. Et af pro­ble­mer­ne når der er valg, og det skal me­get ger­ne fort­sa­et­te er og­så, at man­ge af par­ti­er­ne ryk­ker rundt om de sådan. Vi po­li­ti­ke­re skal ta­ge os selv lidt i nak­ken og sam­me syns­punk­ter, og det kan va­e­re rig­tig sva­ert at se sør­ge for at hol­de vo­res sti ren, men me­di­er­ne skal for­skel på de for­skel­li­ge syns­punk­ter. Når be­folk­nin­gen og­så ta­ge sig lidt sam­men og fo­ku­se­re min­dre på ik­ke kan se, at po­li­ti­ker­ne me­ner no­get for­skel­ligt, per­sonsa­ger. så bli­ver folk util­fred­se.

PO­LI­TI­KER­NE BA­E­RER HOVEDANSVARET

for man­ge kar­ri­e­repo­li­ti­ke­re, og det er folk tra­et­te af. Nog­le po­li­ti­ke­re be­trag­ter det ik­ke som et kald, men der­i­mod som en kar­ri­e­re, der me­get ger­ne skal en­de så højt på rangsti­gen som mu­ligt. Der er i be­folk­nin­gen og­så en op­fat­tel­se af, at po­li­ti­ker­ne har nog­le pri­vil­e­gi­er, som gan­ske al­min­de­li­ge men­ne­sker over­ho­ve­det ik­ke kan få del i, som ek­sem­pel­vis mi­ni­ster­pen­sion og ve­der­lag.

DER ER ALT DET ER IK­KE

GITTE SEEBERG

DET ER ME­GET

der sid­der på Chri­sti­ans­borg, sid­der på et man­dat, for­di du og jeg har stemt på dem. Det er al­tid nemt at gi­ve EU el­ler po­li­ti­ker­ne skyl­den, men man kan jo og­så selv prø­ve at del­ta­ge i de­bat­ten, hvis man er util­freds, og det er der jo hel­dig­vis og­så nog­le, der gør.

AL­LE DE PO­LI­TI­KE­RE, JEG HAR IK­KE

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.