En re­ge­ring på tå­lt op­hold

BT - - NYHEDER - Di­rek­tør i kom­mu­ni­ka­tions­bu­reau­et BY SERUP

Det er på ti­de Ven­stre ind­ser, at det i høj grad hand­ler om po­li­tik­ken SERUP HAR SVARET

Hvad kan en smal re­ge­ring med kun 34 man­da­ter in­den­for og tre be­sva­er­li­ge støt­te­par­ti­er uden­for egent­lig ud­ret­te på et år. Hvad har re­ge­rin­gen for­må­et? På det se­ne­ste er stats­mi­ni­ste­ren ble­vet be­skyldt for at nø­le. Det er en na­tur­lig kon­se­kvens af, at re­ge­rin­gen har det med at skub­be si­ne eg­ne pla­ner for­an sig. Mest be­ma­er­kel­ses­va­er­digt er na­tur­lig­vis den hår­bol­le af skat, der sid­der fast i hal­sen på Lars Løk­ke Ras­mus­sen, som selv må si­ges at va­e­re i gang med sit 10. po­li­ti­ske liv. Men ser man på af­ta­ler, så har den fak­tisk haft gan­ske travlt, den lil­le re­ge­ring. I pe­ri­o­der har den haft så travlt, at in­gen har nå­et rig­tigt at re­gi­stre­re, hvad der er sket, for­di af­ta­ler­ne har stjå­let pres­seom­ta­le fra hin­an­den. Hvor­dan har mi­ni­stre­ne kla­ret sig? Der er rø­get to i svin­get på et år; tid­li­ge­re for­svars­mi­ni­ster Carl Holst og tid­li­ge­re fø­de­va­re- og mil­jø­mi­ni­ster Eva Kjer Han­sen. I den usyn­li­ge en­de af ska­la­en fin­der vi - selvvalgt - be­ska­ef­ti­gel­ses­mi­ni­ster Jørn Ne­er­gaard Lar­sen, som fak­tisk har le­ve­ret va­ren bå­de med kon­tant­hja­elpsloft og tre part saf­ta­le. Den stør­ste po­si­ti­ve over­ra­skel­se har va­e­ret en af hol­dets yng­ste, nem­lig skat­te­mi­ni­ster Kar­sten Lauritzen, som stor­tri­ves midt i et po­li­tisk mi­ne­felt. Og blandt de me­get syn­li­ge fin­der man bå­de in­te­gra­tions­mi­ni­ster In­ger Støj­berg og ju­stits­mi­ni­ster Sø­ren Pind. Uden­rigs­mi­ni­ste­ren har kla­ret sig ja­evnt godt, fi­nans­mi­ni­ste­ren er en af re­ge­rin­gens tun­ge­ste, og stats­mi­ni­ste­ren selv har svin­get fra det håb­lø­se, hvor han selv ud­lø­ste en re­ge­rings­kri­se, til det for­nem­me, hvor han im­po­ne­re­de pra­esi­dent Oba­ma i Det Hvi­de Hus. Hvad med sam­ar­bej­det i blå blok? De sto­re kna­ster om EU, skat, ud­la­en­din­ge og stør­rel­sen på den of­fent­li­ge sek­tor er langt­fra af­kla­re­de. De ta­ler sam­men. Og de ta­ler som re­gel med hin­an­den, før de ta­ler med an­dre, men det vil va­e­re no­get af en til­s­ni­gel­se at si­ge, at sam­ar­bej­det er pra­e­get af til­lid. Det mest si­gen­de er må­ske, at det ik­ke vil over­ra­ske no­gen, hvis det en­der med at bli­ve et af støt­te­par­ti­er­ne, der va­el­ter re­ge­rin­gen. Man kan na­e­ste ta­le om, at re­ge­rin­gen er på tå­lt op­hold i blå blok. Hvad med må­lin­ger­ne? Un­der val­gre­sul­ta­tet - som var en ka­ta­stro­fe. Selv vil Ven­stre frem­ha­e­ve, at blok­ke­ne står ta­et og at ét år in­de i en valg­pe­ri­o­de står de fle­ste re­ge­rin­ger skidt. Uan­set hvor­dan du ven­der og dre­jer det - tør­re­tum­b­ler det og hå­ber på, at svim­mel­hed gør blind - så er et Ven­stre på un­der 20 pct. til­slut­ning helt uhold­bart for et par­ti, der me­ner, de skal ha­ve første­ret­ten til stats­mi­ni­ster­po­sten.

Man­ge me­ner, at det skyl­des stats­mi­ni­ste­rens ima­geud­for­drin­ger. Det er en del af for­kla­rin­gen, men det for­kla­rer slet ik­ke af­stan­den på over 10 pct. mel­lem top­pen af op­po­si­tion­s­ti­den - med Løk­ke i spid­sen - og i dag. Det er på ti­de, Ven­stre ind­ser, at det i høj grad hand­ler om po­li­tik­ken. Hvad står til­ba­ge? Et ind­tryk af en re­ge­ring og en stats­mi­ni­ster, som har kla­ret sig på trods, og som selv­for­skyldt brag­te re­ge­rin­gens liv i fa­re, men som og­så har fun­det kring­le­de ve­je til bre­de for­lig. Der er sig­te­linjer og pej­le­ma­er­ker til al­le si­der, men den sto­re forta­el­ling aen­drer sig, som vin­den bla­e­ser: For et år si­den stod vi midt i år­hund­re­dets stør­ste og mest kom­pli­ce­re­de kri­se, men da Fol­ke­tin­get holdt af­slut­nings­de­bat, var to­nen: So­len skin­ner, og det går jo me­get godt. Og stats­mi­ni­ste­ren, der ik­ke vil­le va­e­re stats­mi­ni­ster for en­hver pris, har be­vist, at det ik­ke var rig­tigt. Og så var der li­ge den tab­te fol­ke­af­stem­ning og lidt in­ter­na­tio­nal op­stan­del­se over smyk­ke­loven. Men de har da få­et no­get fra hån­den. Po­li­tisk kom­men­ta­tor

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.