’ ’

BT - - NYHEDER -

Hvor­dan er sam­ar­bejds­kli­ma­et? Hvis man tid­li­ge­re kun­ne kal­de Thor­ningS­ch­midts hold for sving­dørs­re­ge­rin­gen, så kun­ne man i lang tid kal­de Løk­kes hold for la­e­ka­ge­r­e­ge­rin­gen. Sja­el­dent har man da set så man­ge pa­pi­rer sprøjte ud til me­di­er og så man­ge gen­gi­vel­ser fra ko­or­di­na­tions­ud­val­get. Det er i høj grad skabt af den po­si­tions­kamp, der fo­re­går blandt løjt­nan­ter­ne i Ven­stre. Det er uta­en­ke­ligt, at der fal­der helt ro på dem, men stats­mi­ni­ste­ren har si­de­ord­net dem magt­ma­es­sigt. Der­med re­du­ce­res de til de syv små dva­er­ge. Al­le skal ha­ve no­get på spil. Men ri­si­ko­en for en spra­eng­far­lig magt­kamp føl­ger Ven­stre som en ubøn­hør­lig skyg­ge.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.