’Vi er de bed­ste – s

BT - - NYHEDER -

ud­bredt, at man har me­re end ét fuld­tids­ar­bej­de på grund af la­ve grund­løn­nin­ger og dyr ga­eld. For man­ge danskere vil det va­e­re sva­ert at fo­re­stil­le sig den ar­bejds­moral, som island­ske fa­mi­li­er har. Børn og un­ge men­ne­sker er og­så vant til, at hvis de har som­mer­fe­rie, så be­ty­der det, at de skal ar­bej­de en hel del,« si­ger Ann-So­fie Ni­el­sen Gre­maud.

Et af de te­ma­er, som hun har for­sket i, er isla­en­din­ge­nes brand som en al­ter­na­tiv og eks­pe­ri­men­te­ren­de kul­tur. Det kom­mer blan­det an­det til ud­tryk in­den for mu­sik, lit­te­ra­tur og film. Sa­er­lig­hed sa­el­ger Ann-So­fie Ni­el­sen Gre­maud for­kla­rer, at net­op det spe­ci­el­le og ex­cen­tri­ske er ble­vet en del af Islands forta­el­ling – sim­pelt­hen for­di det er

en va­re, der sa­el­ger. Der er pen­ge i at va­e­re an­der­le­des. »Der er in­gen tvivl om, at det er no­get, der sa­el­ger. Der er og­så man­ge turist­kampag­ner, som net­op spil­ler på det brand - med og uden iro­ni og det til­tra­ek­ker man­ge ud­la­en­din­ge. Fak­tisk er der en så stor stig­ning i an­tal­let af turi­ster i Island, at in­fra­struk­tu­ren ik­ke kan hol­de til det. Men li­ge i øje­blik­ket er fokus mest på den øko­no­mi­ske ge­vinst,« for­kla­rer Ann-So­fie Ni­el­sen Gre­maud.

Hun pe­ger dog og­så på, at forta­el­lin­gen om isla­en­din­ge­nes unik­ke egen­ska­ber kan gi­ve bag­slag. Her na­ev­ner hun spe­ci­fikt det island­ske bank­kol­laps, som send­te lan­det ud i en af de va­er­ste øko­no­mi­ske kri­ser i ny­e­re tid.

»Til­ba­ge i 2006 og 2007 blev folk na­er­mest for­bla­en­det af Islands er­hverv­se­ven­tyr. Folk fik ind­tryk af, at her var nog­le men­ne­sker, der kun­ne no­get, som vi an­dre ik­ke kun­ne - no­get na­er­mest ufor­klar­ligt. Selv om in­ter­na­tio­na­le øko­no­mer var kri­ti­ske, fik de lov til at gå så langt, for­di folk tro­e­de, at de island­ske vikin­ge-for­ret­nings­folk var ex­cep­tio­nel­le. Men det vi­ste sig, at der ik­ke var no­gen lik­vi­di­tet i pro­jek­ter­ne, og det end­te med at ud­ra­de­re det øko­no­mi­ske fun­da­ment i det island­ske sam­fund og ik­ke mindst til­li­den til be­slut­nings­ta­ger­ne.«

Ar­ni Magnus­son ma­er­ke­de det øko­no­mi­ske sam­men­brud på egen krop, da han måt­te luk­ke sin fri­sør­sa­lon i in­dre Kø­ben­havn i 2008. Den island­ske bank, som fi­nan­si­e­re­de virk­som­he­den, gik kon­kurs. Fle­re af di­rek­tø­rer­ne sid­der i dag i fa­engsel for svin­del.

»Det var ik­ke sjovt. Hel­dig­vis er der ved at kom­me gang i øko­no­mi-

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.