Ådan er det ba­re!’

BT - - NYHEDER -

Vi sy­nes fak­tisk, at vi er de bed­ste! Sådan er det ba­re. Jeg ved ik­ke, hvor ud­tryk­ket kom­mer fra, men vi tror på os selv, og vi kan alt en igen,« si­ger Ar­ni Magnus­son.

Selv om den island­ske selv­til­lid led et kna­ek ef­ter fi­nanskri­sen, er det li­ge nu stolt­hed over EM-del­ta­gel­sen, der har ta­get over.

Og sam­men med tu­sind­vis af an­dre isla­en­din­ge sid­der Ar­ni Magnus­son og he­le hans fa­mi­lie klar på sta­dion i Mar­seil­le, når Island mø­der Un­garn i af­ten.

»Selv­føl­ge­lig vin­der vi. 100 pro­cent,« ly­der det fra fri­sø­ren. In­gen tvivl om, at isla­en­din­ge tror på, at de er ’best i Hei­mi’. FODBOLD: Med en be­folk­ning på ca. 330.000 ind­byg­ge­re er det i sig selv lidt af en sen­sa­tion, at Islands fod­bold­lands­hold er nå­et til EM. Høj­de­punk­tet un­der EMkva­li­fi­ka­tio­nen var Islands ude­ba­ne­sejr på 1-0 over Hol­land. I tirs­dags over­ra­ske­de Island igen, da hol­det tog et po­int mod Portu­gal. Blandt Islands stør­ste fod­bold­pro­fi­ler er Aron Gun­nars­son, der til dag­lig spil­ler for Car­diff, og Swan­sea-spil­le­ren Gyl­fi Si­gurds­son. HÅNDBOLD: Gen­nem de se­ne­ste år har Island op­nå­et sto­re re­sul­ta­ter in­den for in­ter­na­tio­nal håndbold. Hol­dets stør­ste stjer­ne­stund kom ved OL i Bei­jing 2008, hvor isla­en­din­ge­ne spil­le­de sig frem til fi­na­len, der dog blev tabt til Frank­rig. Óla­fur Stefáns­son, der spil­ler i Lak­hwiya Sports Club i Qa­tar, har i en år­ra­ek­ke va­e­ret en af de vig­tig­ste spil­le­re på det island­ske lands­hold, hvor han har sco­ret over 1500 mål i me­re end 300 land­skam­pe. MU­SIK: På mu­siks­ce­nen er Island isa­er kendt for sin eks­pe­ri­men­te­ren­de, al­ter­na­ti­ve og pro­g­res­si­ve stil, og man­ge band og mu­si­ke­re har op­nå­et stor in­ter­na­tio­nal suc­ces. Den mest kend­te island­ske mu­si­ker er uden tvivl san­ge­ren Björk, men i en år­ra­ek­ke har vulka­nø­en va­e­ret som en gej­ser af nye ta­len­ter. Her kan na­ev­nes f.eks. Si­gur Rós, Ás­geir Trausti, Emi­li­a­na Tor­ri­ni, Gus Gus, Of Monsters and Men og Múm. Festi­va­len Icelan­dic Airwa­har ves skabt stor in­ter­na­tio­nal op­ma­er­k­som­hed om ny­e­re island­sk mu­sik. FILM: Og­så in­den for filmver­de­nen har Island gjort sig be­ma­er­ket. Island­sk film va­ek­ker i sti­gen­de grad in­ter­na­tio­nal op­ma­er­k­som­hed og har vun­det man­ge pri­ser ved al­ver­dens film­festi­va­ler. Ek­sem­pel­vis vandt fil­men ’Blandt maend og får’, in­stru­e­ret af Gri­mur Há­ko­nar­son, pri­sen Un Certain Re­gard ved film­festi­va­len i Can­nes i 2015. In­struk­tø­ren Bal­ta­s­ar Kormá­kur har des­u­den op­nå­et stor suc­ces med film som 101 Reykjavík, Ha­fið, A Litt­le Trip to Hea­ven samt Jar Ci­ty. LIT­TE­RA­TUR: Det er ik­ke kun gam­le sa­ga­er, der ken­de­teg­ner den island­ske lit­te­ra­tur. Der sker i dis­se år en stor ud­vik­ling in­den for mo­der­ne island­sk lit­te­ra­tur. Blandt kend­te ny­e­re for­fat­te­re fin­der man nav­ne som Hal­l­grímur Hel­ga­son, Gyrðir Elías­son, Ei­nar Már Guðmunds­son og Jón Kal­man Sté­fans­son.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.