Fu­ske­re og for­bry­de­re har sva­e­re­re ved at skju­le sig

BT - - NYHEDER -

OVERVÅGNING En uden­land­sk tyv føl­te sig sik­kert på sik­ker grund, da han for ny­lig blev stand­s­et med bi­len fuld af ty­ve­ko­ster på den an­den si­de af gra­en­sen. »Bist Du in Dä­ne­mark gewe­sen,« spurg­te en mista­enk­som tysk be­tjent? Men det hav­de ty­ske­ren ik­ke. Sag­de han. Dog kra­e­ve­de det ik­ke an­det end et opkald til den dan­ske or­dens­magt ved Syd- og Søn­derjyl­lands Po­li­ti for at be­kra­ef­te, at det mod­sat­te var til­fa­el­det.

Ty­ske­rens bil var nem­lig ble­vet fan­get af en af po­li­tiets fem nye SE­NE­STE NYT vog­ne, som har au­to­ma­tisk num­mer­pla­de­gen­ken­del­se, og en dansk be­tjent kun­ne be­ret­te, at ty­ske­ren gan­ske rig­tigt hav­de va­e­ret i Dan­mark kort for­in­den. Og der­med klap­pe­de fa­el­den. Ef­fek­tivt sy­stem På sam­me må­de har en lang ra­ek­ke dan­ske bi­li­ster få­et den nye tek­no­lo­gi at ma­er­ke, og for­u­den de fem rul­len­de pla­de­sam­le­re (Pas­sat og Mer­ce­des C-klas­se) er der ble­vet op­sat 107 ka­me­ra­er 24 ste­der i Dan­mark. Det har gi­vet po­te: Si­den po­li­ti­et i sid­ste må­ned tog au­to­ma­ti­ske num­mer­pla­de­la­e­se­re i brug, har ka­me­ra­er­ne haft over 114.000 hit på bi­ler, der af den ene el­ler an­den grund har va­e­ret kendt i po­li­tiets re­gi­stre. Fra 17. maj frem til og med 9. ju­ni er der i alt blev af­la­est mindst 8,1 mil­li­o­ner num­mer­pla­der.

»Tal­le­ne be­styr­ker os i, at der er ta­le om et ef­fek­tivt va­er­k­tøj. Vi kan se, at der kø­rer rig­tig man­ge bi­ler rundt der­u­de, som en­ten er in­ter­es­san­te for os i for­bin­del­se med en ef­ter­forsk­ning, el­ler som af fa­erds­els­ma­es­si­ge år­sa­ger ik­ke bur­de kø­re rundt på ve­je­ne. Nu har vi få­et va­er­k­tø­jet til nem­me­re og hur­ti­ge­re at fin­de de bi­ler, som vi ger­ne vil ha­ve fat på,« si­ger po­li­ti­di­rek­tør Svend Lar­sen.

Når en be­tjent sid­der i en af pa­trul­je­bi­ler­ne med sy­ste­met, gi­ver sy­ste­met lyd, hvis der er en bil i na­er­he­den, som er knyt­tet til per­so­ner, der kon­kret er mista­enkt for lo­vover­tra­e­del­ser, som kan straf­fes med fa­engsel i mindst ét år og seks må­ne­der, el­ler som er ef­ter­lyst fra ud­lan­det. Det er sket 448 gan­ge. For­sik­ring og fø­rer­fra­ken­del­se Men og­så bi­ler, som kø­rer uden for­sik­ring er ble­vet fan­get af ANPG – som sy­ste­met hed­der på po­li­ti­s­prog. Det er sket he­le 23.526 gan­ge. Og bi­ler, som til­hø­rer per­so­ner, der el­lers er fra­kendt ret­ten til at kø­re bil, er re­gi­stre­ret 28.037 gan­ge.

Og­så stjå­l­ne num­mer­pla­der, ef­ter­ly­ste bi­ler med me­re bli­ver re­gi­stre­ret af sy­ste­met, så fu­ske­re og for­bry­de­re har få­et sva­e­re­re ved at gem­me sig.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.