’Gør dog no­get, Zla­tan’

BT - - EM I FRANKRIG 2016 -

KRI­TIK spil­ler i støv­lelan­det. Hans tid­li­ge­re klubkam­me­rat fra Ju­ven­tus, Gi­o­r­gio Chiel­li­ni, neut­ra­li­se­re­de fuld­sta­en­dig den nor­ma­le må­l­kon­ge, og så kun­ne ita­li­er­ne lø­be med sej­ren ef­ter Edérs se­ne scor­ing. Der­med er ita­li­e­ner­ne klar til EMs 1/8-fi­na­ler.

Den skuf­fel­se blev til­sy­ne­la­den­de for me­get for kap­ta­jn Zla­tan, der ef­ter­føl­gen­de drop­pe­de tak­ken til de med­rej­sen­de sven­ske fans og si­den af­vi­ste svensk tv på vej mod om­kla­ed­nings­rum­met. Der­med nå­e­de kri­tik­ken af Kong Zla­tan og­så ud blandt de sven­ske fans, der el­lers er vant til at hyl­de den helt, der har be­gejs­ret lan­det i langt over et år­ti.

»Kom som en kon­ge og for­lod uden at tak­ke fan­se­ne,« skrev en svensk fan på Twit­ter med di­rek­te re­fe­ren­ce til Zla­tans be­røm­te af­sked med Pa­ris Saint-Ger­main, hvor han le­ve­re­de de be­røm­te ord: »Kom som en kon­ge og for­lod som en le­gen­de.«

Det skri­ver de sven­ske avi­ser

En ty­pisk Zla­tan Helt slip­pe fra den svensk pres­se kun­ne han dog ik­ke, og ef­ter lidt ord om sin skuf­fel­se og tro­en på sejr over Bel­gi­en i sid­ste grup­pe­kamp, end­te det al­li­ge­vel ty­pisk Zla­tansk.

Ads­purgt om kam­pens man­ge du­el­ler med ita­li­e­ner­nes Gi­o­r­gio Chiel­li­ni, som han gen­nem åre­ne i Ita­li­en har ud­vik­let et an­strengt for­hold til, lød det skar­pt.

»Hvis vi hav­de slo­ges rig­tigt, hav­de han lig­get på sy­ge­hu­set nu.«

Og der­med var den der. Den ta­en­ding, Zla­tan Ibra­him­ovic har mang­let i de før­ste to grup­pe­kam­pe. Den ta­en­ding, som he­le Sve­ri­ge li­ge nu hungrer ef­ter på ba­nen. El­lers vil kri­tik­ken nå nye høj­der.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.